Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie (GSM)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OSGSM21-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (GSM)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na III sem. stud. II st. GES na spec. gospodarka surowcami mineralnymi
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Student wykonał znaczącą część prac analitycznych, dokonał ich oceny i jest gotów do formułowania wniosków – semestr letni

Skrócony opis:

W trakcie zajęć magistranci referują w semestrze letnim wyniki swoich prac analitycznych zaś w semestrze zimowym prezentują główne tezy swojej pracy magisterskiej. Zasadą jest że prezentacja taka poprzedza oddanie ostatecznej wersji pracy do promotora. W trakcie tej prezentacji (przy obecności promotora) dyskutowane są główne tezy i wnioski z pracy.

Pełny opis:

W trakcie zajęć magistranci referują w semestrze letnim wyniki swoich prac analitycznych zaś w semestrze zimowym prezentują główne tezy swojej pracy magisterskiej. Zasadą jest że prezentacja taka poprzedza oddanie ostatecznej wersji pracy do promotora. W trakcie tej prezentacji (przy obecności promotora) dyskutowane są główne tezy i wnioski z pracy. Prezentacje przygotowywane są w systemie Power Point wraz z ocenianą częścią tekstową. Łącznie dwa semestry zajęć i przygotowanie prezentacji 150 godzin.

Literatura:

Literatura zgodna z tematem pracy magisterskiej, uzgodniona z promotorem.

Efekty uczenia się:

Umiejętność realizacji samodzielnych tematów naukowych, posiadanie odpowiedniego warsztatu dla ich realizacji, przygotowanie pracy magisterskiej, umiejętność dyskusji i otwartość na uwagi krytyczne. Umiejętność zaprezentowania własnych wyników analitycznych i ich weryfikacji w oparciu o dane literaturowe.

KRK dla kierunku Geologia stosowana

Efekty kierunkowe w obszarze wiedzy

K_W01 – zna szczegółowo i rozumie problematykę procesów powstawania i różnicowania się skał w określonych środowiskach, zna wpływ tych procesów na kształtowanie się Ziemi

K_W02 – zna warunki i procesy prowadzące do powstawania złóż kopalin użytecznych, zna obszary ich występowania w Polsce i na świecie

K_W03 – zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, zna zalety i ograniczenia poszczególnych metod analitycznych, zna znaczenie badań empirycznych w rekonstrukcji środowisk przyrodniczych

K_W04 – zna zasady działania i możliwości analityczne określonej aparatury badawczej oraz zasady planowania badań

K_W07 – zna możliwości zastosowania badań izotopowych w rozstrzyganiu problemów geologicznych i metody analityczne stosowane w geochemii izotopów i geochronologii

K_W08 – zna zasady termodynamiczne procesów geologicznych, zna wpływ ciśnienia i temperatury na powstawanie określonych faz mineralnych, zna warunki laboratoryjnego odtwarzania wybranych procesów przyrodniczych

K_W09 – zna problematykę z zakresu geochemii organicznej i roli biosfery w przebiegu procesów geologicznych, zna rolę mikroorganizmów w szeroko rozumianych procesach geologicznych

K_W10 – zna budowę strukturalną minerałów i jej wpływ na właściwości substancji, zna obecne i przeszłe zastosowanie geomateriałów mineralnych w nauce i przemyśle

K_W11 – zna proste i zaawansowane procesy technologiczne stosowane do przeróbki surowców mineralnych, zna zastosowanie otrzymanych produktów w nauce i przemyśle

K_W12 – zna elektroniczne bazy danych i programy niezbędne do opracowywania wyników badań

K_W13 – zna programy komputerowe stosowane do modelowania i rozwiązywania szeroko rozumianych problemów geologicznych

K_W18 – zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole wyższej

K_W19 – zna geologię regionalną obszaru Polski, potrafi odtworzyć jej historię geologiczną

Efekty kierunkowe w obszarze umiejętności

K_U01 – umie zaplanować tok analityczny właściwy dla danego materiału badawczego i założonych celów, zinterpretować otrzymane wyniki

K_U02 – umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, podstawową i zaawansowaną aparaturą badawczą

K_U03 – potrafi wykorzystać elementy statystyki w interpretacji uzyskanych wyników analitycznych, umie objaśnić otrzymane rezultaty

K_U05 – umie samodzielnie zanalizować zgromadzony materiał naukowy, zinterpretować wyniki i wyciągnąć stosowne wnioski w oparciu o własne doświadczenia i najnowsze dane literaturowe

K_U06 – umie określić genezę złoża surowców mineralnych, procesy prowadzące do jego powstania i wykorzystanie określonych surowców w celach naukowych i przemysłowych

K_U07 – umie określić właściwości strukturalne i technologiczne surowców mineralnych i ich implikacje w nauce i przemyśle

K_U08 – umie określić rolę związków organicznych w przyrodzie i procesy związane z formowaniem złóż surowców energetycznych, umie przewidzieć rolę mikroorganizmów w powstawaniu tych złóż

K_U09 – umie dokonać wyboru właściwych metod poszukiwawczych dla złóż surowców mineralnych, zna zasady eksploatacji i udostępniania złóż, określić zagrożenia środowiskowe związane z działalnością eksploatacyjną

K_U10 – umie zaplanować i poprowadzić badania terenowe właściwe dla danego zakresu prac geologicznych

K_U11 – umie wybrać określone techniki komputerowe do rozwiązywania zagadnień w zakresie geologii i zinterpretować uzyskane rozwiązania

K_U12 – umie przedstawić swoje wyniki badań w formie krótkiego wystąpienia ustnego i pracy pisemnej, umie odnieść się do najnowszych danych literaturowych i krytycznie zweryfikować poprawność uzyskanych przez siebie wyników

K_U13 – umie określić termodynamiczne warunki procesów geologicznych na podstawie otrzymanych danych, umie samodzielnie przeprowadzić eksperymenty

K_U14 – umie pobrać, odpowiednio przygotować i zabezpieczyć materiał badawczy

K_U15 – umie analizować projekty inwestycyjne dla złóż surowców mineralnych, umie samodzielnie sporządzić podstawową dokumentację geologiczną

K_U16 – ma umiejętności językowe wystarczające do korzystania z anglojęzycznej literatury naukowej oraz potrafi zreferować wyniki badań przy użyciu technik multimedialnych

Efekty kierunkowe w obszarze kompetencji społecznych

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych, tworzy własne grupy badawcze

K_K02 – umie zaplanować kolejne etapy prac w celu wykonania prezentacji, prac zaliczeniowych i sporządzenia pisemnych sprawozdań

K_K03 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania, świadomie korzysta z posiadanej wiedzy i umiejętności

K_K04 – zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do podjęcia pracy w zawodzie, wykazuje inicjatywę w zdobywaniu doświadczenia

K_K05 – jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i organizowanych przez siebie badań

K_K06 – rozumie potrzebę przedstawiania i wykorzystania najnowszej wiedzy geologicznej w ramach prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych

K_K07 – zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K08 – zna zasady ekonomicznego wykorzystania surowców mineralnych z uwzględnieniem ochrony środowiska, potrzeb nauki i gospodarki

K_K09 – zna zasady przedsiębiorczości

K_K10 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, śledzenia najnowszych doniesień naukowych w swojej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, ocena formalna i merytoryczna prezentacji, sposób przedstawienia referatów, umiejętność uczestniczenia i prowadzenia dyskusji naukowej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Speczik
Prowadzący grup: Stanisław Speczik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Parafiniuk
Prowadzący grup: Jan Parafiniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.