Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie (GSR)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OSGSR22-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (GSR)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowany do wyboru na IV sem. II roku stud. II st. GES na spec. Geologia środowiskowa
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Uczestnicy seminarium prezentują wyniki badań terenowych i laboratoryjnych oraz części pracy magisterskiej opracowanej na podstawie studiów opartych na literaturze przedmiotu.

Pełny opis:

W programie zajęć przewiduje się przedstawienie przez każdego uczestnika:

• Analizy treści zawartych w źródłach literaturowych dotyczących realizowanych tematów prac;

• Wyników własnych badań terenowych i laboratoryjnych opracowanych w formie tabelarycznej i/lub na wykresach i diagramach

• Mapy dokumentacyjnej i wstępnej redakcji map analitycznych

• Struktury sporządzanej pracy dyplomowej;

Powyższe elementy student przedstawia w formie prezentacji komputerowej i/lub załączników graficznych przygotowanych w wersji papierowej.

Literatura:

Zindywidualizowane źródła publikowane i niepublikowane dotyczące tematów realizowanych prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

Student przedstawia:

– wyniki badań terenowych

– wstępne interpretacje oparte o studia literaturowe, wyniki własnych badań i obserwacji terenowych i laboratoryjnych

Prezentuje umiejętność oceny materiału oraz stopnia zaawansowania przygotowywanej pracy magisterskiej.

K_W01 dostrzega wielorakie związki między elementami składowymi środowiska i rozumie procesy zachodzące w środowisku na różnych poziomach organizacji przyrody

K_W03 ma wiedzę w zakresie wpływu człowieka na przebieg procesów przyrodniczych

K_W05 posiada wiedzę z zakresu hydrologicznych i hydrogeologicznych podstaw kształtowania się zasobów wodnych oraz ich ochrony

K_W12 posiada wiedzę na temat metod statystycznych stosowanych w opracowaniach środowiskowych i geologiczno-środowiskowych

K_W13 zna podstawy prawne oraz istotę ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie metodyki badań i procedur wymaganych w Polsce oraz rodzaje dokumentacji sporządzanych w ramach opracowań środowiskowych

K_W14 zna metody przedstawiania wyników badań oraz referowania stanu wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury krajowej i obcej, zna warsztat przygotowania i napisania pracy naukowej

K_W15 posiada wiedzę nt. zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych dostępnych w jednostce a także poza nią

K_W16 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę zarówno laboratoryjną, jak i terenową

K_W17 ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną

K_W18 zna sposoby pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację badań

K_U01 wykonuje oraz opisuje proste i zaawansowane zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 planuje i wykorzystuje odpowiednie metody i techniki do rozwiązania zadanego problemu w ochronie środowiska

K_U03 stosuje zasady warsztatu pracy naukowej lub projektowej samodzielnie i w zespole

K_U04 prezentuje publicznie wyniki własnej pracy wykazując umiejętność posługiwania się różnymi technikami

K_U06 posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ochrony środowiska w języku polskim i angielskim

K_U07 wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej

K_U08 ocenia krytycznie informacje o środowisku

K_U09 stosuje nowoczesne techniki informacyjne (np. GIS, teledetekcja) oraz statystyczne

K_U10 łączy informacje pochodzące z różnych źródeł w celu weryfikacji istniejących poglądów i hipotez

K_U11 identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów środowiskowych

K_U12 sporządza proste raporty i opracowania oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych, umie ocenić krytycznie takie opracowania

K_U13 umie analizować plany zagospodarowania przestrzennego i dobierać, z uwzględnieniem geologicznych uwarunkowań, optymalne dla środowiska naturalnego kierunki rozwoju różnych obszarów, identyfikuje zagrożenia środowiskowe wynikające z procesu inwestycyjnego

K_U14 potrafi zidentyfikować zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności gospodarczej

K_U17 planuje zawodowa karierę i stosuje zasady rozwoju zrównoważonego w pracy własnej

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w zespołach zarówno w laboratorium, jak i w trakcie prac terenowych, przyjmując w niej różne role,

K_K03 weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, szczególnie podwładnych

K_K04 potrafi odpowiednio określić gradację problemów służących realizacji określonego zadania

K_K05 wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu; ma świadomość istnienia metody naukowej w gromadzeniu wiedzy, dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy naukowej

K_K06 rozumie potrzebę stałej weryfikacji pozyskiwanych informacji poprzez systematyczne zapoznawanie się z opracowaniami naukowymi

K_K07 jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań ochrony środowiska

K_K08 rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kwalifikacji oraz znajdowania nowych metod w celu rozwiązywania problemów badawczych

K_K10 jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z ochroną środowiska

K_K11 skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z różnych dziedzin w zakresie ochrony środowiska

K_K12 docenia wagę modelowania matematycznego przy opisie zjawisk przyrodniczych

K_K13 rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii

K_K14 wskazuje słabe i mocne strony swoich umiejętności, postaw i działań

Metody i kryteria oceniania:

Wygłoszenie referatu z prezentacją

Ocenie podlega:

- zakres i kompletność zrealizowanych własnych badań terenowych

- treść i sposób prezentacji wyników własnych badań terenowych i laboratoryjnych

- aktywność i treści merytoryczne przedstawiane w dyskusjach nad wszystkimi wystąpieniami prezentowanymi w toku zajęć seminaryjnych. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach: trzy.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Barczyk
Prowadzący grup: Grzegorz Barczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Barczyk
Prowadzący grup: Grzegorz Barczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.