Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie (HYD)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OSHYD22-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (HYD)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II sem. II roku stud. II st. GES na spec. hydrogeologia
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać:

- wiedzę związaną z metodyką badań hydrogeologicznych,

- gruntowną wiedzę z dziedziny hydrogeologii,

- wiedzę dotyczącą specyfiki terenu pracy magisterskiej,

- wyniki badań terenowych.

Skrócony opis:

Semestr zimowy: Sprawozdanie z praktyki magisterskiej, prezentacja wyników prac i pomiarów terenowych w formie możliwej do wykorzystania w pracy magisterskiej. Przedstawienie wyników prac laboratoryjnych, obliczeniowych i kameralnych, związanych z tematem pracy magisterskiej w formie gotowej do ostatecznego wykorzystania. Omówienie głównych rozdziałów pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Seminarium ma za zadanie sprawdzenie postępów w przygotowaniu i opracowaniu materiałów terenowych, archiwalnych i literaturowych oraz w opracowaniu części tekstowej pracy magisterskiej. Podczas dyskusji po referacie koryguje się błędy merytoryczne i wytycza kierunek dalszego postępowania.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student:

- W obszarze wiedzy:

- K-W01 - ma wiedzę na temat czynników kształtujących chemizm wód podziemnych pochodzenia naturalnego i antropogenicznego, procesów hydrochemicznych w środowisku gruntowo-wodnym, modelowania hydrochemicznego, kartografii związanej z chemizmem i jakością wód podziemnych,

- K-W02 - ma wiedzę na temat strumienia wód podziemnych i jego parametrów oraz procesów przepływu i transportu masy w ośrodku gruntowym oraz jego zapisu matematycznego, schematów dopływu wód podziemnych do studni, przepływów zmiennogęstościowych,

- K_W03 - ma wiedzę na temat rodzajów zanieczyszczeń wód podziemnych, źródeł ich pochodzenia i warunków migracji w warstwie wodonośnej, podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia

- K-W04 - ma wiedzę z zakresu rodzajów zasobów wód podziemnych, metod ich rozpoznawania i obliczania ich wielkości oraz dokumentowania i trybu zatwierdzania w związku z obowiązującymi aktami prawnymi, zna zasady gospodarowania zasobami wody, ma wiedzę z zagadnień bilansu wodno-gospodarczego,

- K-W05 - ma wiedzę na temat modeli środowiska geograficznego, baz geoprzestrzennych danych środowiskowych, posiada znajomość oprogramowania ArcGIS, wprowadzania, przetwarzania i sposobów wizualizacji danych w tym programie oraz innych programach opartych na bazach danych środowiskowych,

- K-W10 - ma wiedzę na temat doboru i wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych

- K-W11 - ma wiedzę z zakresu projektowania i wykonania terenowych badań hydrogeologicznych w kontekście ich celu i kosztochłonności,

- K-W13 - zna zasady bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej i terenowej.

W obszarze umiejętności:

- K-U01 - stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych (geochemiczne, hydrochemiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne),

- K-U02 - korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe (np. Visual MODFLOW, AutoCAD czy Arc GIS), interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny

- K-U03 - potrafi określić jakość wód podziemnych, ocenia ich przydatność do różnych potrzeb, ocenia stopień ich zanieczyszczenia, interpretuje mapy chemizmu i jakości wód podziemnych, ocenia podatność tych wód na zanieczyszczenia i określa zasady ich monitoringu i ochrony,

- K-U04 - opisuje strukturę strumienia filtracji i interpretuje siatkę hydrodynamiczną, wyjaśnia sens warunków brzegowych i początkowych w modelach pola filtracji, rozwiązuje ogólne równanie przepływu dla różnych typów powierzchni brzegowej, opisuje główne składowe procesu transportu masy w wodach podziemnych, wyjaśnia sens fizyczny składowych równania adwekcji-dyspersji i podaje warunki jego rozwiązania

- K-U05 - posiada umiejętność identyfikacji poziomów wodonośnych i oceny ich zasobności w wody podziemne, obliczania zasobów tych wód według różnych kryteriów i ustalania zasad ich ochrony,

- K-U06 - potrafi zwięźle scharakteryzować warunki hydrogeologiczne poszczególnych rejonów Polski i wybranych regionów świata, umie porównać obszary Polski pod względem zasobności w wody podziemne, potrafi wyjaśnić genezę wód mineralnych Polski w nawiązaniu do budowy geologicznej,

- K-U09 - zna i stosuje prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne oraz akty prawne związane z działalnością geologiczną, wykazuje umiejętność projektowania prac w celu obliczania zasobów wód podziemnych, zna podstawy prawidłowej gospodarki wodnej i jej aspekty ekonomiczne,

- K-U10 - planuje empiryczne badania terenowe (rodzaj badań, kolejność, terenowa weryfikacja wyników) i kwerendę archiwów terenowych w celu pozyskania materiałów do osiągnięcia zamierzonego efektu naukowego lub praktycznego, wybiera punkty badawcze, pobiera próbki (wody, gruntu, skały) lub okazy wg odpowiednich technik,

- K-U11 - ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz materiałów niepublikowanych, samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy badawczej,

- K-U12 - wykazuje umiejętność wyboru specjalności i tematu pracy magisterskiej pod kątem przyszłej kariery zawodowej, umie opracować w formie tekstowej, graficznej i multimedialnej zadanie geologiczne, w tym pracę magisterską.

W obszarze kompetencji społecznych:

- K-K01 - rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi,

- K-U03 - potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące realizacji zadania badawczego,

- K-U04 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować właściwe sposoby ich rozwiązania,

- K-K05 - skutecznie komunikuje się ze specjalistami oraz społeczeństwem w mowie, na piśmie i poprzez prezentację multimedialną wyników badań,

- K-U06 - wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i na praktykach zawodowych,

- K-U07 - zna zasady przedsiębiorczości w zastosowaniu do podejmowanego przedsięwzięcia badawczego lub praktycznego (np. określenie rodzaju i zakresu prac badawczych w celu obliczeń zasobowych, wybór odpowiedniego sposobu obliczenia zasobów wód podziemnych, dobór odpowiednich technik, np. rodzaj programu obliczeniowego), potrafi zaprojektować i egzekwować prace dla grupy ludzi,

- K-U08 - jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z wybraną specjalnością.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania na zaliczeniu seminarium:

- efektywnie przeprowadzone badania terenowe,

- opracowanie graficzne wyników prac terenowych i analizy materiałów archiwalnych

- obliczenia związane z tematyką pracy magisterskiej,

- opracowanie tekstowe rozdziałów wstępnych oraz znaczne zaawansowanie w przypadku rozdziałów merytorycznych,

- atrakcyjna forma wizualna przedstawionych prezentacji,

- aktywność w dyskusji po wygłoszonych referatach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Krogulec, Jerzy Małecki
Prowadzący grup: Ewa Krogulec, Jerzy Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Krogulec, Jerzy Małecki
Prowadzący grup: Ewa Krogulec, Jerzy Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.