Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie (INZ)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OSINZ12-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (INZ)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II sem. I roku stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu kartowania geologiczno – inżynierskiego i hydrogeologicznego, metodyki badań laboratoryjnych i polowych z zakresu geologii inżynierskiej.

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie zapoznaje studentów z problematyką prowadzenia pracy badawczej, realizacji pracy dyplomowej na poziomie magisterskim ze specjalności geologia inżynierska oraz wspomaga w przygotowaniu i wykonaniu kolejnych etapów jej wykonania.

Opracowanie w formie referatu (1-2 w semestrze) bezpośrednio związanego z tematem pracy magisterskiej. Student, po powrocie z rekonesansu obejmującego teren swojej pracy magisterskiej, w semestrze zimowym przedstawia relację z obserwacji poczynionych w terenie, dokonuje konfrontacji istniejących danych geologicznych (np. map) ze stanem faktycznym.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie ma zadanie zapoznania studentów z problemami spotykanymi przy wykonywaniu pracy magisterskiej ze specjalności geologia inżynierska. W semestrze zimowym studenci są już po wyborze tematu pracy jak i po krótkim rekonesansie w terenie. Na pierwszym wystąpieniu (referacie) prezentują swoje obserwacje geologiczne i uwagi odnośnie zgodności istniejących materiałów z rzeczywistością. Zostają uzgodnione główne zadania pracy czyli zagadnienie, na którym zostanie skupiona uwaga magistranta. Referat obejmuje zasadnicze informacje dotyczące budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. Omawiane są zagadnienia i kolejne etapy realizacji pracy magisterskiej:

- podstawy metodyczne prowadzenia pracy badawczej,

- podstawy metodyczne wykonania pracy dyplomowej,

- wyniki wstępnych badań terenowych,

- wstępny spis treści – plan pracy magisterskiej,

- badania archiwalne – przegląd literatury dotyczącej terenu badań,

- badania terenowe – przygotowanie planu, metod ich realizacji, oraz ilości i rodzaju pobieranych próbek niezbędnych do wykonania zaplanowanych badań laboratoryjnych,

- badania laboratoryjne – określenie zakresu oraz metodyki ich wykonania.

Literatura:

literatura dotycząca metodyki badań i przygotowania pracy dyplomowej

indywidualny wybór literatury – prac archiwalnych dotyczących terenu badań oraz zagadnienia badawczego studentów biorących udział w zajęciach

GRABOWSKA-OLSZEWSKA B. (red.), 1998. Geologia stosowana. PWN, Warszawa

GDDP, 1998. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cz. 1 i 2. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa

KOWALSKI W.C., 1988. Geologia inżynierska. Wyd. Geol., Warszawa

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA, 1999, Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. Warszawa

PIG – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 0000 wraz z objaśnieniami

PIG – Centralna Baza Danych – Atlas geologiczno-inżynierski Warszawy w skali 1 : 10 000

PIG, 1999. Instrukcja sporządzania mapy warunków geologiczno-inżynierskich w skali 1 : 10 000 i większej dla potrzeb planowania przestrzennego gminach. Warszawa

literatura geologiczna i geologiczno-inżynierska dotycząca obszaru pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student:

- zna podstawy metodyczne redakcji pracy dyplomowej,

- posiada umiejętność przygotowania wstępnego spisu treści – planu pracy, który uwzględnia główne części pracy magisterskiej,

- potrafi dokonywać wyboru i poddać analizie materiały archiwalne,

- posiada ogólną wiedzę o metodach badań geologiczno-inżynierskich terenowych i laboratoryjnych,

- zna podstawowe metody badań terenowych i laboratoryjnych oraz metody badań specjalistycznych,

- potrafi określić zakres badań terenowych i laboratoryjnych potrzebnych do wykonania postawionych w pracy magisterskiej zadań,

- posiada wiedzę i umiejętność w zakresie kartowania geologiczno-inżynierskiego i hydrogeologicznego,

- potrafi stosować metody geologiczno-inżynierskich badań polowych,

- potrafi opracować wyniki badań geologiczno-inżynierskich,

- poddaje ocenie kryteria złożoności warunków geologiczno-inżynierskich,

- potrafi sporządzać mapy rejonizacji geologiczno-inżynierskiej.

Wiedza

K_W01 - ma wiedzę w zakresie chemicznego i mineralnego składu gruntów, ich klasyfikacji, wiązań strukturalnych, parametrów i właściwości gruntów oraz zjawisk w nich zachodzących, czynników i procesów glebotwórczych, klasyfikacji gleb, głównych typów gleb w Polsce i na świecie

K_W02 - ma wiedzę na temat modeli środowiska geologiczno-inżynierskiego, kartografii geologiczno-inżynierskiej, obiektów budowlanych i zasad określania ich kategorii geotechnicznej, dokumentowania geologiczno-inżynierskiego

K_W06 - ma wiedzę o skałach i masywach skalnych w ocenie podłoża budowlanego, surowcach budowlanych i kruszywach, zachowaniu skał w warunkach obciążeń i odkształceń, przyczyn, przebiegu oraz skutków deterioracji, modyfikacji przebiegu niekorzystnych, procesach dezintegracyjnych w skałach i gruntach, geologicznych warunkach projektowania i realizacji obiektów hydrotechnicznych

K_W12 - ma wiedzę z zakresu wyboru, projektowania i wykonania terenowych badań geologicznych

K_W13 - zna zasady bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej i terenowej

Umiejętności

K_U02 - korzysta z zasobów internetowych danych geologiczno-inźynierskich i hydrogeologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń programy komputerowe (np. PLAXIS, AutoCAD, Arc GIS), interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy i graficzny

K_U10 - planuje empiryczne badania terenowe (rodzaj badań, kolejność, terenowa weryfikacja wyników) i kwerendę archiwów terenowych w celu pozyskania materiałów do osiągnięcia zamierzonego efektu naukowego lub praktycznego, wybiera punkty badawcze, pobiera próbki (wody, gruntu, skały) wg odpowiednich technik

K_U12 - ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz dokumentacyjnych materiałów niepublikowanych, samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy badawczej

K_U13 - wykazuje umiejętność wyboru zakresu i tematyki pracy magisterskiej pod kątem przyszłego rozwoju zawodowego, umie przedstawić w formie tekstowej, graficznej i multimedialnej rozwiązanie zadania geologicznego, w tym ujęcie problematyki pracy magisterskiej

Po ukończeniu seminarium student w szczególności:

- zna podstawy metodyczne redakcji pracy dyplomowej,

- posiada umiejętność przygotowania wstępnego spisu treści – planu pracy, który uwzględnia główne części pracy magisterskiej,

- potrafi dokonywać wyboru i poddać analizie materiały archiwalne,

- posiada ogólną wiedzę o metodach badań geologiczno-inżynierskich terenowych i laboratoryjnych,

- zna podstawowe metody badań terenowych i laboratoryjnych oraz metody badań specjalistycznych,

- potrafi określić zakres badań terenowych i laboratoryjnych potrzebnych do wykonania postawionych w pracy magisterskiej zadań,

- posiada wiedzę i umiejętność w zakresie kartowania geologiczno-inżynierskiego i hydrogeologicznego,

- potrafi stosować metody geologiczno-inżynierskich badań polowych,

- potrafi opracować wyniki badań geologiczno-inżynierskich,

Kompetencje społeczne

K_K01 - rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

K_K03 - potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące realizacji zadania badawczego

K_K04 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K07 - zna zasady przedsiębiorczości w zastosowaniu do podejmowanego przedsięwzięcia badawczego lub praktycznego (np. dobór odpowiednich technik wiercenia, prac badawczych, rozwiązań w zakresie modyfikacji podłoża gruntowego , fundamentowania itd..)

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium zaliczane jest na podstawie referatu (1-2 w semestrze), materiałów przygotowanych do jego wygłoszenia oraz obecności.

Dpuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności w czasie całego semestru, trzecia nieobecność powoduje brak zaliczenia

Wymagania, jakie są brane pod uwagę do zaliczenia seminarium:

- poziom merytoryczny prezentacji i przygotowanych materiałów,

- forma wizualna przedstawionej prezentacji i jej atrakcyjność,

- sposób przekazu zagadnień,

- udział w prowadzonej dyskusji.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobak, Paweł Łukaszewski
Prowadzący grup: Paweł Dobak, Paweł Łukaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobak, Paweł Łukaszewski
Prowadzący grup: Paweł Dobak, Paweł Łukaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.