Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie (INZ)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OSINZ21-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (INZ)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na III sem. stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu:

- kartowania geologiczno-inżynierskiego,

- metod polowych badań geologiczno-inżynierskich i sposobów pobierania próbek,

- metod badań laboratoryjnych,

- metod opracowywania i przedstawiania wyników badań,

- analizy błędów i prawdopodobieństwa oraz statystycznych metod analizy wyników badań,

- oceny geologiczno-inżynierskiej dla różnego rodzaju inwestycji budowlanych.

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie zapoznaje studentów z problematyką prowadzenia pracy badawczej, realizacji pracy dyplomowej na poziomie magisterskim ze specjalności geologia inżynierska oraz wspomaga w przygotowaniu i wykonaniu kolejnych etapów jej wykonania.

W trakcie zajęć prezentowane są referaty bezpośrednio związane z tematami prac magisterskich. Magistranci, po przeprowadzeniu badań i obserwacji terenowych podczas praktyki magisterskiej, posiadają materiał do sporządzenia mapy dokumentacyjnej, geomorfologicznej, geologicznej i hydrogeologicznej w skali 1:10 000. Referaty prezentują:

- materiały z przeprowadzonych badań terenowych,

- program badań laboratoryjnych,

- wyniki badań laboratoryjnych i ich interpretację,

- przygotowane części pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie ma za zadanie przedstawienie przez studentów uzyskanych wyników badań terenowych i laboratoryjnych oraz danych archiwalnych dotyczących własnej pracy magisterskiej. W semestrze zimowym, po powrocie z praktyk terenowych, magistranci prezentują kartograficzne ujęcie uzyskanych wyników badań terenowych oraz porównują je z danymi archiwalnymi. Przedstawiane są mapy: dokumentacyjna, geomorfologiczna, czynnych procesów geodynamicznych, hydrogeologiczne (hydroizobat i hydroizohips). Studenci określają szczegółowo program badań laboratoryjnych i prac kameralnych. Program badań laboratoryjnych obejmuje liczbę i rodzaj badanych próbek, rodzaj zastosowanej aparatury oraz metod badań. Program prac kameralnych zawiera m. in. kryteria, jakie zostaną przyjęte do sporządzenia mapy warunków geologiczno-inżynierskich, a w szczególności do wykreślenia mapy rejonizacji geologiczno-inżynierskiej. Prezentacja drugiego referatu obejmuje mapę syntetyczną jako sumę danych z poszczególnych map analitycznych z wydzielonymi rejonami o zbliżonych warunkach geologiczno-inżynierskich oraz o podobnych właściwościach gruntów do wykorzystania jako podłoże budowlane. Ponadto przedstawiany jest syntetyczny przekrój geologiczno-inżynierski przez teren pracy magisterskiej. Na bieżąco magistranci przedstawiają postęp w przygotowaniu kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej. Omawiane są następujące zagadnienia i kolejne etapy realizacji pracy:

- metodyka prowadzenia pracy badawczej oraz wykonania pracy dyplomowej,

- wyniki badań terenowych i metody ich opracowania,

- wyniki badań laboratoryjnych i metody ich opracowania,

- metody statystycznego i graficznego opracowania badań,

- metody prowadzenia analizy i syntezy otrzymanych wyników.

Literatura:

- literatura dotycząca metodyki prowadzenia pracy badawczej oraz realizacji prac dyplomowych

- indywidualny wybór literatury z zakresu prac archiwalnych związanych z terenem badań oraz zagadnieniem badawczym studentów

- literatura z zakresu metodyki prowadzenia i wykonania badań terenowych i laboratoryjnych niezbędnej do realizacji pracy magisterskiej

- literatura geologiczna, geologiczno-inżynierska, hydrogeologiczna dotycząca obszaru pracy magisterskiej

- Kowalski W.C. 1988. Geologia inżynierska. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w sakli 1:50 000 – wybór wg indywidualnej potrzeby studentów

- tematyczne mapy geologiczne Polski – wybór wg indywidualnej potrzeby studentów

- Atlasy Geologiczno-Inżynierskie w skali 1:10 000 – wybór wg indywidualnej potrzeby studentów

- instrukcje Państwowego Instytutu Geologicznego i Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych do sporządzania map geologiczno-inżynierskich w skali 1:10 000

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student:

- zna metodykę realizacji pracy magisterskiej,

- posiada umiejętność przygotowania spisu treści pracy, który uwzględnia jej cele oraz wszystkie niezbędne części,

- posiada szczegółową wiedzę o metodach badań terenowych i laboratoryjnych stosowanych w badaniach geologiczno-inżynierskich,

- analizuje otrzymane dane statystyczne i przedstawia je w formie graficznej,

- potrafi przeanalizować i poddać syntezie dane terenowe i wyniki badań laboratoryjnych,

- posiada umiejętność planowania prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich wykonywanych dla różnych inwestycji budowlanych,

- zna zasady i potrafi sporządzać dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla różnego rodzaju inwestycji budowlanych,

- potrafi wykonywać syntetyczne mapy geologiczno-inżynierskie (warunków geologiczno-inżynierskich i rejonizacji geologiczno-inżynierskiej),

- posiada umiejętność nowoczesnego opracowania wyników badań polowych i laboratoryjnych.

Wiedza

K_W02 - ma wiedzę na temat modeli środowiska geologiczno-inżynierskiego, kartografii geologiczno-inżynierskiej, obiektów budowlanych i zasad określania ich kategorii geotechnicznej, dokumentowania geologiczno-inżynierskiego

K_W05 - ma wiedzę w zakresie współpracy konstrukcji budowlanych z podłożem, typów fundamentów i rodzajów posadowienia budowli, nośności podłoża, jego odkształceń, osiadania, a także geologicznych zasad tworzenia i zabezpieczania skarp, obliczania ich stateczności

K_W12 - ma wiedzę z zakresu wyboru, projektowania i wykonania terenowych badań geologicznych

K_W13 - zna zasady bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej i terenowej

Umiejętności

K_U01 - stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych (geologiczno-inżynierskie, geomechaniczne, geotechniczne, hydrogeologiczne)

K_U04 - potrafi wydzielić jednorodne warstwy geologiczno-inżynierskie, posiada umiejętność opracowania i analizy atlasu geologiczno-inżynierskiego terenu, potrafi zidentyfikować geozagrożenia w środowisku geologiczno-inżynierskim, zna zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego

K_U05 - identyfikuje jednorodne warstwy geotechniczne i dokonuje ich oceny jako podłoża budowlanego, oblicza naprężenia w gruncie, wielkość osiadania obiektów i określa ich stabilność, wyznacza nośność gruntów oraz oblicza stateczność zboczy

K_U06 - wykazuje umiejętność oceny surowców kamiennych pod kątem ich przydatności gospodarczej, analizy procesów deformacji skał i warunków współpracy obiektów inżynierskich z podłożem skalnym, rozpoznaje zagrożenia naruszenia stateczności obiektów naturalnych i sztucznych zlokalizowanych na podłożu skalnym

K_U09 - zna i stosuje prawo geologiczne i górnicze oraz akty prawne związane z działalnością geologiczną, wykazuje umiejętność projektowania robót geologicznych i sporządzania dokumentacji geologicznych

K_U12 - ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz dokumentacyjnych materiałów niepublikowanych, samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy badawczej

K_U13 - wykazuje umiejętność wyboru zakresu i tematyki pracy magisterskiej pod kątem przyszłego rozwoju zawodowego, umie przedstawić w formie tekstowej, graficznej i multimedialnej rozwiązanie zadania geologicznego, w tym ujęcie problematyki pracy magisterskiej

Kompetencje społeczne

K_K05 - skutecznie komunikuje się ze specjalistami oraz na forum społecznym w dyskusjach, redakcji tekstów z z zastosowaniem prezentacji multimedialnych dotyczących wyników analiz i badań

K_K07 - zna zasady przedsiębiorczości w zastosowaniu do podejmowanego przedsięwzięcia badawczego lub praktycznego (np. dobór odpowiednich technik wiercenia, prac badawczych, rozwiązań w zakresie modyfikacji podłoża gruntowego , fundamentowania itd..)

K_K08 - jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z wybraną specjalnością

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium zaliczane jest na podstawie wygłoszonego referatu (1-2 w semestrze) oraz materiałów przygotowanych do jego wygłoszenia.

Wymagania, jakie są brane pod uwagę do zaliczenia seminarium:

- poziom merytoryczny prezentacji i przygotowanych materiałów,

- forma wizualna przedstawionej prezentacji i jej atrakcyjność,

- sposób przekazu zagadnień,

- udział w prowadzonej dyskusji

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobak, Paweł Łukaszewski
Prowadzący grup: Paweł Dobak, Paweł Łukaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.