Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stabilizacja gruntów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OSTW-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Stabilizacja gruntów
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na IV sem. stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę związaną z:

- podziałem skał ze względu na genezę i skład litologiczny,

- ogólną wiedzę z zakresu gruntoznawstwa, geologii inżynierskiej.

Wiedzę na powyższe tematy może zdobyć na następujących przedmiotach obligatoryjnych prowadzonych na UW:

- Geologia dynamiczna (wykład i ćwiczenia w wymiarze co najmniej 2 semestrów).

- Podstawy Geologii Inżynierskiej (wykład i ćwiczenia w wymiarze semestru).

- Gruntoznawstwo (wykład i ćwiczenia w wymiarze semestru)

- Podstawy mechaniki gruntów (wykład i ćwiczenia w wymiarze semestru).

Skrócony opis:

Problematyka wykładu skupia się na metodach wzmacniania gruntów. Omawiane są metody stabilizacji gruntów spoistych, sypkich oraz organicznych. Odpowiedni dobór metod stabilizacji gruntów, określanie zawartości i ilości materiałów wzmacniających. Metody polepszania właściwości gruntów pod istniejącymi obiektami.

Pełny opis:

Problematyka wykładu skupia się na metodach wzmacniania gruntów stosowanych w różnych obszarach budownictwa mieszkaniowego, drogowego, podziemnego. Omawiane są metody stabilizacji gruntów spoistych, sypkich oraz organicznych od stosowanych w czasach starożytnych poprzez wypróbowane i stale stosowane poprzez metody nowoczesne. Odpowiedni dobór metod stabilizacji do występujących w obszarze zainteresowań gruntów, określanie zawartości i ilości materiałów wzmacniających. Metody polepszania właściwości gruntów pod istniejącymi obiektami.

Literatura:

Bell F.G. 1996, Lime stabilization of clay minerals and soils. Engineering Geology vol. 42.

Dec T., 1984. Mechanika gruntów. Wzmacnianie gruntów w budownictwie wojskowym. Wojskowa Akademia Techniczna.

Johns R. C., 1995 “Chemical Grouting” Engineering and Design, U.S Army Corps of Engineers, Washington, DC 20314-1000.

Kezdi A., 1979 Stabilized earth roads Akademia Kiao. Budapeszt

Prabakar J., Dendrorkar N., Morchale R.K., 2004 Influence of fly ash on strength behavior of typical soils. Constraction and Building Materials. Elsevier. Vol. 18.

Saloni J., 2005 Wymiana dynamiczna – skuteczna metoda wzmacniania gruntów spoistych organicznych i nasypowych. XX Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji. Wisła – Ustroń 1 – 4 marca 2005.

PN-S-96012:1997 Stabilizacja i ulepszanie gruntów cementem.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 - ma wiedzę w zakresie chemicznego i mineralnego składu gruntów, ich klasyfikacji, wiązań strukturalnych, parametrów i właściwości gruntów oraz zjawisk w nich zachodzących, czynników i procesów glebotwórczych, klasyfikacji gleb, głównych typów gleb w Polsce i na świecie

K_W10 - ma wiedzę na temat budowy geologicznej w podziale regionalnym z uwzględnieniem specyfiki warunków i procesów geologiczno – inżynierskich oraz treści seryjnych map analitycznych

K_W11 - ma wiedzę na temat doboru i wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych

K_W12 - ma wiedzę z zakresu wyboru, projektowania i wykonania terenowych badań geologicznych zna zasady bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej i terenowej

Umiejętności

K_U01 - stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych (geologiczno-inżynierskie, geomechaniczne, geotechniczne, hydrogeologiczne)

K_U02 - korzysta z zasobów internetowych danych geologiczno-inźynierskich i hydrogeologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń programy komputerowe (np. PLAXIS, AutoCAD, Arc GIS), interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy i graficzny

K_U03 - charakteryzuje genetyczne typy oraz warunki powstawania gruntów i gleb, określa ich skład chemiczny i mineralny, rozpoznaje struktury i ocenia ich wpływ na właściwości fizyczno-mechaniczne, rozpoznaje typy gruntów i gleb i oblicza ich parametry, ocenia właściwości użytkowe gleb

K_U10 - planuje empiryczne badania terenowe (rodzaj badań, kolejność, terenowa weryfikacja wyników) i kwerendę archiwów terenowych w celu pozyskania materiałów do osiągnięcia zamierzonego efektu naukowego lub praktycznego, wybiera punkty badawcze, pobiera próbki (wody, gruntu, skały) wg odpowiednich technik

K_U11 - oblicza parametry statystyczne, tworzy szeregi rozdzielcze i interpretuje je graficznie, wyznacza przedziały ufności, weryfikuje hipotezy statystyczne, oblicza równania regresji i współczynniki korelacji liniowej, potrafi zinterpretować wyniki otrzymane za pomocą statystycznych programów komputerowych

K_U12 - ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz dokumentacyjnych materiałów niepublikowanych, samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy badawczej

Kompetencje społeczne

K_K01 - rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

K_K02 - współdziała w zespołach tematycznych w laboratorium i na zajęciach terenowych

K_K03 - potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące realizacji zadania badawczego

K_K08 - jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z wybraną specjalnością

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania na zaliczeniu:

- znajomość materiału przedstawionego na wykładach

Końcowe zaliczenie test pisemny. W przypadku niezaliczenia pierwszego terminu student ma prawo do przystąpienia do testu poprawkowego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Gawriuczenkow
Prowadzący grup: Ireneusz Gawriuczenkow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.