Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie geofizyki otworowej w geologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OZGOG-GEP Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie geofizyki otworowej w geologii
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II roku na stud. II st. GEP na spec. Geologia klimatyczna
Przedmiot obowiązkowy na II roku na stud. II st. GEP na spec. Gmpgz
Przedmiot obowiązkowy na II roku na stud. II st. GEP na spec. SSP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu powinien uczestniczyć w zajęciach z Geologii Dynamicznej (zarówno ćwiczeniach, jak i wykładzie), Sedymentologii, Geologii Strukturalnej i Geologii Złóż.

Skrócony opis:

Praktikum obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem otworowych profilowań geofizycznych w badaniach geologicznych. Szczególny nacisk położony jest na omówienie i wykorzystanie wybranych metod analizy jakościowej do tworzenia modelu budowy geologicznej oraz analizy ilościowej stosowanej w poszukiwaniach złóż kopalin stałych i węglowodorów. Do realizacji programu przedmiotu wykorzystywana jest wiedza studenta nabyta w trakcie studiów, zwłaszcza w zakresie sedymentologii, tektoniki, procesów diagenetycznych oraz geologii złóż.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem otworowych profilowań geofizycznych w badaniach geologicznych. Część teoretyczna obejmuje omówienie właściwości geofizycznych i petrofizycznych skał, a także sposobów ich badania w otworach wiertniczych. Szczegółowo scharakteryzowane są następujące metody geofizyczne: profilowanie gamma i spektrometryczne gamma, profilowania gamma-gamma gęstościowe i selektywne, profilowania neutronowe, profilowania akustyczne, profilowania oporności skał, profilowania potencjałów naturalnych (samoistnych), profilowania położenia powierzchni strukturalnych, profilowania średnicy otworu. W każdym z wymienionych typów profilowań analizowane są metody normalizacji źródłowych danych geofizycznych, sposoby wizualizacji wyników, ich interpretacja, jak również ograniczenia poszczególnych profilowań.

W części praktycznej nacisk położony jest na wykorzystanie tych danych do:

- interpretacji mineralogii i wykształcenia litologicznego przewiercanych skał,

- pełnej analizy jednostek litofizycznych w kontekście analizy badanego basenu sedymentacyjnego,

- określenia budowy geologicznej, w tym do interpretacji regionalnego upadu warstw, detekcji i określenia rodzaju struktur fałdowych oraz tektonicznych,

- rozpoznawania poziomów korelacyjnych o specyficznych własnościach fizycznych i korelacji na ich podstawie otworów wiertniczych,

- detekcji złóż soli kamiennej, soli potasowych, węgli kamiennych i siarczków metali,

- detekcji złóż węglowodorów,

- kalkulacji podstawowych parametrów zbiornikowych skał tj. współczynnika zailenia, porowatości i przepuszczalności, zawartości substancji organicznej,

- interpretacji charakteru pułapek złóż węglowodorów.

Na zajęciach praktycznych student, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, uczy się stosowania wyników profilowań geofizycznych w analizie strukturalnej i sedymentologicznej wykorzystywanych w analizie basenów sedymentacyjnych i w badaniach złóż.

Literatura:

1. Asquith, G., Krygowski, D. 2003. Basic Well Log Analysis. AAPG Methods in Exploration Series, No. 16: 1-244.

2. Rider, M. 2002. The Geological Interpretation of Well Logs. Rider-French Consulting Ltd., pp. 290.

3. Kiełt, M. 2009. Geofizyka wiertnicza w poszukiwaniu węglowodorów. (t. 1 i 2); Toruń.

4. Prosser, J., Buck, S., Saddler, S., Hilton, V. 1999. Methodologies for multi-well sequence analysis using borehole image and dipmeter data. Geological Society, London, Special Publications, 159(1): 91 - 121.

5. Hurley, N.F. 1994. Recognition of faults, unconformity and sequence boundaries using cumulative dip plots. AAPG Bull., 78 (8), 1137-1185.

6. Prensky, S.E. 1999. Advances in borehole imaging technology and applications. Geological Society, London, Special Publications, 159(1): 1 – 43.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu praktikum student:

- poprawnie analizuje i interpretuje zapis różnych otworowych profilowań geofizycznych w zadaniach geologicznych

- stosując zaawansowane specjalistyczne oprogramowania komputerowe dokumentuje i opracowuje dane otworowe

- umie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w celu osiągnięcia/realizacji konkretnego projektu lub zadania geologicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Praktikum jest zaliczane na podstawie:

- przygotowania operatów elektronicznych dokumentujących pracę indywidualną studentów,

- przygotowania operatów elektronicznych dokumentujących pracę grupową studentów,

- oceny z kolokwium końcowego.

Kolokwium ma formę pisemną, składa się z otwartych pytań oraz rysunków do objaśnienia i interpretacji. Obejmuje zagadnienia prezentowane podczas części teoretycznej i praktycznej zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie obowiązują

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kozłowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.