Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza basenów sedymentacyjnych - cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WABS2W-GE Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Analiza basenów sedymentacyjnych - cz. 2
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na II roku na stud. II st. GE na spec. SiS spec. geol. basenów sedyment.
Przedmiot do wyboru na II roku na stud. II st. GE na spec. SiS spec. stratygrafia i paleontologia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Druga część 2-semestralnego przedmiotu dotyczy: pochodzenie i ewolucji basenów sedymentacyjnych oraz praktycznego wykorzystania ABS w geologii podstawowej i poszukiwawczej (w szczególności złóż węglowodorów).

Pełny opis:

Wykład:

Część druga przedmiotu dotyczy pochodzenia i ewolucji basenów sedymentacyjnych oraz wykorzystania informacji uzyskanych z tej analizy do budowania wiedzy w zakresie geologii podstawowej i poszukiwawczej (w szczególności poszukiwaniu złóż węglowodorów). Przedstawione zostają cele i zadania ABS w aspekcie akademickim i przemysłowym, a następnie omówiona jest koncepcja ABS jako efekt rozwoju nauk geologicznych w drugiej połowie XX wieku: sejsmiki, sedymentologii, stratygrafii, geofizyki wiertniczej i geologicznej kartografii wgłębnej. Szczególne nacisk położony jest na postdepozycyjną ewolucję osadów w basenach sedymentacyjnych (subsydencję i historię termiczną). Na tle powyższych wiadomości omówione zostaje wykorzystanie ABS w geologii poszukiwawczej, a w szczególności geologii naftowej. Zakres tematyczny drugiej części wykładu i ćwiczeń ABS można zawrzeć w haśle: :”Od geologii podstawowej do systemu naftowego”.

Literatura:

ALLEN, Ph.A. & ALLEN, J.R. 1993. Basin analysis. Blackwell Scientific

Publications; Oxford

EINSELE, G. 1982. Sedimentary Basins. Springer Verlag; Berlin-Heidelberg-New York

MIALL, A.D. 1985. Principles of sedimentary basin analysis. Springer Verlag; Berlin-Heidelberg-New York

TISSOT, B. P. & WELTE, D. H. 1984. Petroleum Formation and Occurrence. Springer.

Efekty uczenia się:

Wykład:

Student potrafi powiązać wiedzę z dotychczasowych przedmiotów w jeden spójny algorytm umożliwiający zaproponowanie zestawu metod badań do rozwiązania problemów geologicznych w skali basenu sedymentacyjnego. Umie przedstawić sposoby pozyskiwania informacji, jej przetworzenia oraz wizualizacji w skali „od odkrywki do kontynentu”. Na podstawie systematycznie uporządkowanej wiedzy z zakresu poszczególnych basenów sedymentacyjnych potrafi przedstawić elementy systemu naftowego lub inne parametry niezbędne w poszukiwaniu złóż mineralnych.

KRK dla kierunku Geologia stosowana

Efekty kierunkowe w obszarze wiedzy

K_W01 – zna szczegółowo i rozumie problematykę procesów powstawania i różnicowania się skał w określonych środowiskach, zna wpływ tych procesów na kształtowanie się Ziemi

K_W02 – zna warunki i procesy prowadzące do powstawania złóż kopalin użytecznych, zna obszary ich występowania w Polsce i na świecie

K_W03 - zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, zna zalety i ograniczenia poszczególnych metod analitycznych, zna znaczenie badań empirycznych w rekonstrukcji środowisk przyrodniczych

K_W04 – zna zasady działania i możliwości analityczne określonej aparatury badawczej oraz zasady planowania badań

K_W05 – zna obowiązujące kryteria bilansowości właściwe dla danych kopalin, posiada wiedzę na temat zasobów surowców mineralnych Polski i świata

K_W06 – zna zasady prognozowania i określania obszarów perspektywicznych dla złóż kopalin użytecznych, metody udostępniania i eksploatacji złóż, zagrożenia środowiskowe związane z poszukiwaniem, eksploatacją złóż i ich rekultywacją

K_W08 – zna zasady termodynamiczne procesów geologicznych, zna wpływ ciśnienia i temperatury na powstawanie określonych faz mineralnych, zna warunki laboratoryjnego odtwarzania wybranych procesów przyrodniczych

K_W09 – zna problematykę z zakresu geochemii organicznej i roli biosfery w przebiegu procesów geologicznych, zna rolę mikroorganizmów w szeroko rozumianych procesach geologicznych

K_W10 – zna budowę strukturalną minerałów i jej wpływ na właściwości substancji, zna obecne i przeszłe zastosowanie geomateriałów mineralnych w nauce i przemyśle

K_W12 – zna elektroniczne bazy danych i programy niezbędne do opracowywania wyników badań

K_W14 – zna zależności na światowym i krajowym rynku surowców mineralnych oraz zasady rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

K_W15 – zna zasady funkcjonowania światowych giełd surowcowych i metody wyceny aktywów geologicznych

K_W18 – zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole wyższej

K_W19 – zna geologię regionalną obszaru Polski, potrafi odtworzyć jej historię geologiczną

Efekty kierunkowe w obszarze umiejętności

K_U04 – umie opisać budowę wewnętrzną skały, zanalizować procesy prowadzące do jej powstania, środowisko geotektoniczne i procesy przeobrażeń

K_U05 – umie samodzielnie zanalizować zgromadzony materiał naukowy, zinterpretować wyniki i wyciągnąć stosowne wnioski w oparciu o własne doświadczenia i najnowsze dane literaturowe

K_U06 – umie określić genezę złoża surowców mineralnych, procesy prowadzące do jego powstania i wykorzystanie określonych surowców w celach naukowych i przemysłowych

K_U07 – umie określić właściwości strukturalne i technologiczne surowców mineralnych i ich implikacje w nauce i przemyśle

K_U08 – umie określić rolę związków organicznych w przyrodzie i procesy związane z formowaniem złóż surowców energetycznych, umie przewidzieć rolę mikroorganizmów w powstawaniu tych złóż

K_U09 – umie dokonać wyboru właściwych metod poszukiwawczych dla złóż surowców mineralnych, zna zasady eksploatacji i udostępniania złóż, określić zagrożenia środowiskowe związane z działalnością eksploatacyjną

K_U16 – ma umiejętności językowe wystarczające do korzystania z anglojęzycznej literatury naukowej oraz potrafi zreferować wyniki badań przy użyciu technik multimedialnych

Efekty kierunkowe w obszarze kompetencji społecznych

K_K01 – współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych, tworzy własne grupy badawcze

K_K02 – współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych, tworzy własne grupy badawcze

K_K03 – realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania, świadomie korzysta z posiadanej wiedzy i umiejętności

K_K04 – zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do podjęcia pracy w zawodzie, wykazuje inicjatywę w zdobywaniu doświadczenia

K_K05 – jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i organizowanych przez siebie badań

K_K06 – rozumie potrzebę przedstawiania i wykorzystania najnowszej wiedzy geologicznej w ramach prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych

K_K07 – zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K08 – zna zasady ekonomicznego wykorzystania surowców mineralnych z uwzględnieniem ochrony środowiska, potrzeb nauki i gospodarki

K_K09 – zna zasady przedsiębiorczości

K_K10 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, śledzenia najnowszych doniesień naukowych w swojej dziedzinie

Efekty kierunkowe w obszarze kompetencji społecznych

K_K01 – współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych, tworzy własne grupy badawcze

K_K02 – współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych, tworzy własne grupy badawcze

K_K03 – realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania, świadomie korzysta z posiadanej wiedzy i umiejętności

K_K04 – zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do podjęcia pracy w zawodzie, wykazuje inicjatywę w zdobywaniu doświadczenia

K_K05 – jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i organizowanych przez siebie badań

K_K06 – rozumie potrzebę przedstawiania i wykorzystania najnowszej wiedzy geologicznej w ramach prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych

K_K07 – zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K08 – zna zasady ekonomicznego wykorzystania surowców mineralnych z uwzględnieniem ochrony środowiska, potrzeb nauki i gospodarki

K_K09 – zna zasady przedsiębiorczości

K_K10 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, śledzenia najnowszych doniesień naukowych w swojej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Na egzaminie oceniana jest wiedza nabyta w ramach wykładu oraz ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.