Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka badań paleoklimatycznych-wdw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WMBP4Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka badań paleoklimatycznych-wdw
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na studiach II stopnia dla spec. innych niż ta dla której jest obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien znać podstawy stratygrafii czwartorzędu, genezę i cechy osadów czwartorzędowych różnych środowisk, podstawy kartowania geologicznego.

Skrócony opis:

Przegląd metod badawczych stosowanych w geologii czwartorzędu. Podstawy teoretyczne metod, wartość i interpretacja wyników, zastosowanie wybranych metod kameralnych i analiz laboratoryjnych w samodzielnej pracy.

Pełny opis:

Prezentacja wybranych metod w badaniach osadów czwartorzędowych. Zasady pozyskiwania, selekcji i interpretacji informacji geologicznych. Metody geomorfologiczne, analiza mapy hipsometrycznej i geomorfologicznej, analiza paleogeomorfologiczna na podstawie przekroju geologicznego i mapy geomorfologicznej. Przykłady kompleksowej analizy danych geologicznych. Kompleksowa analiza odsłonięć, zasady opisu odsłonięcia, dokonywanie pomiarów geologicznych, zasady wyboru i pobierania prób do badań. Prezentacja metod polowych w terenie (jednodniowy wyjazd w teren – opcjonalnie), samodzielna praca studentów w odsłonięciu. Przegląd metod laboratoryjnych. Metody litologiczne: analiza granulometryczna, petrograficzna, minerałów ciężkich, morfologia ziarn kwarcu. Metody paleontologiczne, wykorzystanie analizy palinologicznej i analizy makroszczątków w badaniach osadów interglacjalnych, analiza diatomologiczna w badaniach osadów jeziornych. Zastosowanie izotopów w datowaniu osadów czwartorzędowych, metoda radiowęgla, kosmogenicznego chloru-36, uranu-toru, TL.

Literatura:

Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J. (red.). 1995. Badania osadów czwartorzędowych. WGiSR UW, Warszawa

Lowe L.L., Walker M.J.C. 1997. Reconstructing Quaternary Environments. Longman, Essex

Instrukcja do wykonania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, 1996. PIG, Warszawa

Ber A., Marks L. (red.). 1998. Metodyka opracowania i wydania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000. PIG. Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- korzysta z różnych źródeł pozyskiwania danych geologicznych;

- znajduje informacje geologiczne i artykuły naukowe w zasobach internetowych;

- selekcjonuje dane geologiczne pod kątem ich wykorzystania do realizacji określonego tematu badawczego;

- w pełni wykorzystuje kameralną analizę geomorfologiczną w badaniach geologicznych;

- charakteryzuje podstawy fizyczne wybranych metod laboratoryjnych;

- definiuje podstawowe terminy stosowane w poszczególnych metodach;

- ocenia przydatność najczęściej stosowanych metod do analizy różnego rodzaju osadów czwartorzędowych;

- ocenia wartość wyników poszczególnych metod;

- poznaje plan i przykładowy zakres badań do realizacji tematu pracy magisterskiej na kierunku geologia.

K_W01 - zna współczesne metody stratygrafii oraz rozumie zasady aplikacji różnorodnych metod stratygraficznych

K_W04 - zna przyczyny i przebieg zmian klimatu w przeszłości Ziemi

K_U12 - potrafi prowadzić samodzielnie geologiczne prace terenowe (poszukiwawcze, kartograficzne, dokumentacyjne, pobieranie próbek)

K_U13 - uzyskuje praktyczne umiejętności wykorzystywania aparatury i narzędzi w celu uzyskania materiału do badań

K_U14 - potrafi przygotować próbki do badań i wybrać odpowiedni rodzaj analizy

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K02 - umie zaplanować etapy przygotowawcze do wykonania prezentacji i prac zaliczeniowych

K_K03 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K04 - zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do ewentualnego podjęcia studiów III stopnia

K_K05 - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

K_K05 - rozumie potrzebę przedstawiania najnowszej wiedzy geologicznej w ramach prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych

K_K06 - zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K07 - zna zasady przedsiębiorczości i zdobywania funduszy na badania

K_K09 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne w formie testu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Woronko
Prowadzący grup: Monika Wasążnik, Barbara Woronko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.