Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomineralogia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WMN201E-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Biomineralogia
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość przedmiotów ogólnoprzyrodniczych wynikająca ze zdania egzaminu maturalnego.

Osiąnięciu lepszych efektów uczenia wspomoże znajomość chemii, geochemii, mineralogii, biologii.

Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z problematyką mineralogiczną wynikającą z obecności substancji krystalicznych, głównie nieorganicznych, wytwarzanych przez organizmy żywe. Szczegółowo omawiane są, z odniesieniem się do niektórych zagadnień biochemii i medycyny, substancje mineralne tworzące się w różnych miejscach organizmu człowieka.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zaznajomić studentów z wiedzą dotyczącą interdyscyplinarnych zagadnień wiążących się z mineralizacją zachodzącą w organizmach żywych, a w szczególności w organizmie człowieka.

Wykład omawia problematykę mineralogiczną w odniesieniu do niektórych zagadnień geologii, paleontologii, geochemii i biochemii, a także do niektórych działów medycyny (np. osteologia i głównie urologia) Omawiane są wyniki badań mineralogicznych krystalicznych substancji nieorganicznych tworzących się w organizmach żywych, a zwłaszcza substancji mineralnych krystalizujących w organizmie człowieka. Prezentuje się i interpretuje wyniki badań tych substancji pochodzących z różnych miejsc organizmu (kości i chrząstki, zęby i kamień nazębny, układ krwionośny, płuca, trzustka i woreczek żółciowy). Szczegółowo omawia się wyniki badań struktury i składu fazowego kamieni tworzących się w ukladzie moczowym człowieka.

Literatura:

POLAŃSKI A. Geochemia i surowce mineralne. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1974.

WALEŃCZAK Z. Geochemia organiczna. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1987.

SZYMAŃSKI A. (pod red.). Biomineralizacja i biomateriały. PWN. Warszawa 1991.

PAWLIKOWSKI M. Mineralizacja organizmu człowieka żyjącego (mineralogia człowieka). Prace mineralogiczne 79, PAN – Oddz. w Krakowie, Komisja Nauk Mineralogicznych, 1987.

LEŃKO J. ( pod red.). Kamica moczowa. PZWL. Warszawa 1976.

SZPILA K., CHLEBOWSKI R., PELC A., STĘPISIEWICZ M., WICHROWSKI Z. Mineralogia kamieni nerkowych. Archiwum Mineralogiczne T. XXXVIII, z. 1, 59-94, 1982.

PAWLIKOWSKI M, PFITZNER R. Mineralizacja serca i dużych naczyń. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków 1999.

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

WIEDZA

1. Określić składniki mineralne kopalnych i wspólczesnych organizmów zwierzęcych.

2. Ocenić rolę tych składników w biogeochemii i petrologii.

3. Omówić biochemię wapnia i fosforu w organizmie człowieka.

4. Opisać mineralizację prawidłową i patologiczną naszego organizmu.

UMIEJĘTNOŚCI

5. Wymienić metody badań mineralogicznych i ich zastosowanie do badań skladu i struktury kamieni układu moczowego człowieka.

6. Wydzielić typy kamicy moczowej w oparciu o skład mineralny.

7. Wybrać odpowiednią metodę badawczą do rozwiązywania zagadnień związanych z biominerałami.

POSTAWY

8. Dostrzegać związek między biomineralogią, biogeochemią, geologią i paleontologią.

9. Rozumieć i docenić badania mineralogiczne w odniesieniu do mineralizacji w organizmie człowieka.

10. Widzieć związek między mineralogią naszego organizmu, a medycyną i środowiskiem naszego bytowania.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie ustne/egzamin ustny, do którego student dopuszczany jest na podstawie listy obecności na wykładach.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stępisiewicz
Prowadzący grup: Marek Stępisiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.