Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktikum z analizy strukturalnej-wdw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WRNS201 Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Praktikum z analizy strukturalnej-wdw
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na studiach II stopnia dla spec. innych niż ta dla której jest obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie się z nowoczesnymi metodami analizy danych z zakresu geologii strukturalnej przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Pełny opis:

Prawidłowa analiza danych z zakresu geologii strukturalnej pozwala na odtworzenie etapów ewolucji geologicznej wybranych rejonów. Opracowaniu podlegają zbiory danych przygotowane przez prowadzącego lub przez studentów. Studenci poznają podstawy GIS w geologii w postaci sposobów geokodowania map, w tym map geologicznych oraz prostej analizy numerycznego modelu terenu. Każde z zajęć składa się z dwóch części: zwartego wykładu wprowadzającego oraz ćwiczeń na komputerach. Początkowo studentom przedstawia się wybrane zagadnienie w tym opis struktur tektonicznych (np. cios, fałdy, uskoki), następnie ich prawidłowe opracowanie statystyczne, wizualizację danych, a w końcu ich prawidłową interpretację. W trakcie zajęć studenci zaznajamiają się z m.in. takimi programami jak Stereonet, Geocalculator, TectonicsFP, GlobalMapper i częściowo Microdem. Program przedmiotu jest cały czas modyfikowany w miarę pojawiania się nowych metod badawczych i oprogramowania.

Literatura:

Konon A. 2001. Tectonics of the Beskid Wyspowy mountains (Outer Carpathians, Poland). Geological Quarterly 45, 2, 179 - 204

Mastella L. 1988. Budowa i ewolucja strukturalna okna tektonicznego Mszany Dolnej. Rocz.Pol.Tow.Geol., vol.58, nr 1-2, 53-173. Kraków (rozprawa habilitacyjna)

Price N.J. and Cosgrove J.W - Analysis of Geological Structures - Cambridge University Press 1990

Rubinkiewicz J. 2007 – Fold-thrust-belt geometry and detailed structural evolution of the Silesian nappe-eastern part of the Polish Outer Carpathians (Bieszczady Mts.) – Acta Geol. Polon, Vol. 57, No.4 pp 479-508

Twiss R.J. and Moores E.M - Structural Geology - Freeman Company 1992

Efekty uczenia się:

Studenci mają możliwość poznania różnych metod prawidłowej analizy danych strukturalnych. Zapoznają się z oprogramowaniem komputerowym służącym opracowaniom statystycznym i graficznej wizualizacji. Dodatkowo mają możliwość zapoznania się z zastosowaniem GIS w geologii w tym sposobów geokodowania map.

K_W05 - zna główne struktury tektoniczne, strukturę i ewolucję kontynentów i oceanów oraz terminologię dotyczącą opisu basenów sedymentacyjnych współczesnych i kopalnych

K_W06 - zna metody wykonywania map i przekrojów geologicznych na podstawie różnorodnych danych

K_U14 - potrafi rozróżniać główne struktury tektoniczne, interpretuje budowę i ewolucję poszczególnych elementów skorupy ziemskiej w oparciu o współczesny model dynamiki skorupy ziemskiej

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K02 - umie zaplanować etapy przygotowawcze do wykonania prezentacji i prac zaliczeniowych

K_K03 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K04 - zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do ewentualnego podjęcia studiów III stopnia

K_K05 - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

K_K05 - rozumie potrzebę przedstawiania najnowszej wiedzy geologicznej w ramach prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych

K_K06 - zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K09 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie graficznych załączników z analizą struktur oraz ich interpretacja w postaci krótkiego opisu.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.