Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Surowce mineralne oceanu światowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WSMO2L-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Surowce mineralne oceanu światowego
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Studenci winni przypomnieć przed wykładem podstawowe wiadomości z zakresu szkoły średniej dotyczące geografii fizycznej, systematyki oceanów. Dobrze jeśli są po wykładach geologii morskiej, sedymentologii.

Skrócony opis:

Przedmiot zaliczany jest na ocenę lub na zal po przedstawieniu pracy pisemnej z tematyki wykładu i rozpoczyna się od drugiego tygodnia semestru.

Historia badań surowcowych w oceanach. Pojęcie i podział zasobów oceanicznych. Podstawy prawne wykorzystania kopalin. Współczesne metody badań dna oceanu i złóż kopalin. Geneza i geologia oceanów. Geneza i rozmieszczenie złóż kopalin: metalicznych (konkrecje polimetaliczne, polimetaliczne rudy siarczkowe i iły metalonośne, kobaltonośne naskorupienia manganowe, surowce rozsypiskowe); energetycznych (ropa naftowa i gaz ziemny, gazohydraty, węgiel kamienny); niemetalicznych (sole, fosforyty, kamienie szlachetne); surowce uzyskiwane z wody morskiej. Udział Polski w badaniach międzynarodowych. Złoża kopalin Morza Bałtyckiego.

Pełny opis:

Wykład wprowadza studentów w problematykę genezy i budowy oceanów, mechanizmów zachodzących w płaszczu Ziemi i litosferze odpowiedzialnych za dynamikę zmian położenia kontynentów, tworzenia się określonych form morfogenetycznych oceanów i procesów prowadzących to powstania nagrodzeń kopalin. Przedstawiona zostaje informacja o historii rozwoju badań geologicznych i surowcowych w oceanie oraz rozwoju technologii zagospodarowania morskich złóż kopalin. Studenci będą wiedzieli, że jedyna realna i dostępna ludzkości rezerwa surowcowa występuje w morzach i oceanach świata. Poznają pełen katalog utworów geologicznych z podziałem na obecnie wykorzystywane oraz surowce przyszłości. W trakcie wykładu prezentowane są informacje o genezie, rodzaju minerałów użytecznych tworzących złoża kopalin, ich geograficznej dystrybucji, wielkości zasobów oraz możliwościach technicznych zagospodarowania. Wykład ilustrowany jest licznymi materiałami zdjęciowymi i grafiką, ponadto studenci dostają na wykładzie „do ręki” próbki pobranych z oceanów skał : konkrecje Fe-Mn, rudy siarczkowe, iły metalonośne, surowce okruchowe i In. Studenci zapoznawani są z podstawami prawnymi działań państw i podmiotów gospodarczych z zakresu geologii i górnictwa. Po wysłuchaniu wykładów są w stanie rozumieć znaczenie zasobów oceanu w światowym rynku surowców mineralnych oraz niebezpieczeństwa dla ekosystemu morskiego związane z eksploatacją złóż kopalin.

Literatura:

Surowce mineralne oceanu światowego 1998, Depowski S., Kotliński R., Ruhle E., Szamałek K. Wyd. Naukowe Scholar

Geologia i surowce mineralne oceanów. Mizerski W.& Szamałek K. 2009 PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu wykładów student lepiej rozumie imperatywy działania ludzkości w najbliższych dekadach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Znają potencjalne zagrożenia związane z eksploatacją kopalin. Orientują się w układzie światowych zasobów morskich kopalin oraz wiodących państw eksploatujących te zasoby. Znają genezę kopalin, rodzaje minerałów użytecznych, genezę oceanów i ich budowę.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie wiadomości przekazanych na wykładzie. Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szamałek
Prowadzący grup: Krzysztof Szamałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.