Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Surowce skalne Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WSSKW-GEP Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Surowce skalne Polski
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowany do wyboru na II semestrze I roku na stud. II st. GEP na spec. Gmpgz
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład i ćwiczenia skierowane są do studentów, którzy powinni posiadać zasób wiedzy związany z zaliczeniem większości przedmiotów realizowanych na pierwszym stopniu studiów kierunku geologia (np. Geologia dynamiczna, Geologia złóż, Mineralogia, Geochemia, Geologia strukturalna, Petrologia, Geologia historyczna i Geologia regionalna).

Skrócony opis:

Na wykładzie prezentowana jest charakterystyka różnorodnych surowców skalnych, które wykorzystywane w gospodarce w stanie nieprzetworzonym lub po przeróbce. Opisana jest ich geneza oraz rozmieszczenie regionalne złóż w obrębie jednostek geologicznych Polski, zmienność składu mineralnego, a także chemicznego i wynikające z tego zróżnicowanie surowcowych parametrów jakościowych. Przedstawione są kierunki i możliwości gospodarczego wykorzystania surowców skalnych oraz podstawowe informacje o procesach technologicznych przeróbki.

Ćwiczenia obejmują poznawanie, badanie i interpretację wyników podstawowych parametrów technologicznych wybranych surowców skalnych. Studenci samodzielnie wykonują badania i interpretują uzyskane wyniki korzystając z zebranego wcześniej materiału skalnego.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom wszystkich rodzajów surowców skalnych eksploatowanych na obszarze Polski. Wykład rozpoczyna się omówieniem podstawowych pojęć dotyczących surowców skalnych oraz ich eksploatacji (2 godz.). Na kolejnych zajęciach omówione zostają poszczególne surowce skalne występujące w Polsce, zgodnie z podziałem przedstawionym na pierwszym wykładzie. Kolejno przedstawione zostają: skały magmowe i metamorficzne stosowane jako surowce skalne (2 godz.), surowce węglanowe (4 godz.), surowce siarczanowe (2 godz.), surowce ilaste (6 godz.), surowce okruchowe (2 godz.) i piaskowce wykorzystywane jako kamienie budowlane i drogowe (2 godz.). Następnie opisane zostają surowce skaleniowe i ogniotrwałe (4 godz.). Na koniec omawiane są rudy darniowe (2 godz.) i chalcedonity (2 godz.). Każdy rodzaj surowca omawiany jest pod kątem budowy geologicznej złóż, składu mineralnego i chemicznego, wykorzystania w gospodarce, kryteriów bilansowości oraz sposobów wydobycia i przeróbki. Ostatni wykład poświęcony jest perspektywom zwiększenia wydobycia surowców skalnych w Polsce (2 godz.).

Literatura:

1. Kociszewska-Musiał G. (1988) – Surowce mineralne czwartorzędu. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

2. Kozłowski S. (red.) (1986) – Surowce skalne Polski. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

3. Ney R. (red.) – Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków.

4. Ney R., Smakowski T. (red.) – Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Kraków (rocznik).

5. Osika R. (red.) (1987) – Budowa geologiczna Polski. Złoża surowców mineralnych. Wydawnictwa Geologiczna, Warszawa.

6. Przeniosło S. (red.) (2000) – Mineral Resources of Poland. PIG, Warszawa.

7. Sokołowski J. (1990) – Geologia regionalna i złożowa Polski. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu z przedmiotu Surowce skalne Polski student posiada wiedzę na temat zasobów surowców skalnych występujących i eksploatowanych w Polsce. Zna budowę geologiczną i skład mineralny różnych genetycznie typów złóż tego samego surowca, a także sposób ich wykorzystania w gospodarce. Wie jakie czynniki środowiskowe wpływają na właściwości surowcowe, sposoby eksploatacji i wykorzystanie danego surowca. Jest w stanie przewidzieć jak budowa geologiczna obszaru wpływa na jakość kopaliny.

K_W04 – zna warunki i procesy prowadzące do powstawania złóż kopalin użytecznych

K_W05 – zna obowiązujące kryteria bilansowości właściwe dla danych kopalin, posiada wiedzę na temat zasobów surowców mineralnych

K_W07 – zna zasady prognozowania i określania obszarów perspektywicznych dla złóż kopalin użytecznych, metody udostępniania i eksploatacji złóż

K_W07 – zna zasoby surowców mineralnych Polski, ich genezę i miejsca występowania

K_W17 – zna proste i zaawansowane procesy technologiczne stosowane do przeróbki surowców mineralnych

K_W18 – zna obowiązujące Prawo geologiczne i górnicze

K_U05 – umie samodzielnie zanalizować zgromadzony materiał naukowy, zinterpretować wyniki i wyciągnąć stosowne wnioski

K_U06 – umie określić genezę złoża surowców mineralnych i procesy prowadzące do jego powstania

K_U07 – umie określić właściwości technologiczne surowców mineralnych

K_K03 – realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K04 – zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do podjęcia pracy w zawodzie

K_K08 – zna zasady ekonomicznego wykorzystania złóż z uwzględnieniem ochrony środowiska

K_K09 – zna zasady przedsiębiorczości

K_K10 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się pisemnym egzaminem testowym w semestrze letnim. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Delura
Prowadzący grup: Katarzyna Delura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.