Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty terenowe z zastosowania metody georadarowej (GPR) i elektrooporowej (ERT)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WWTMGE
Kod Erasmus / ISCED: 07.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty terenowe z zastosowania metody georadarowej (GPR) i elektrooporowej (ERT)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na studiach II-go stopnia na kierunku geologia stosowana
Przedmioty do wyboru na II i III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza
Przedmioty do wyboru na II, III i IV roku studiów I-go stopnia na kierunku geologia stosowana
Przedmioty do wyboru na studiach drugiego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw geologii i fizyki

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z 42 godz. zajęć, głównie praktycznych, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. W ramach zajęć omówiona zostanie teoria oraz wykonane zostaną pomiary, przetwarzanie i interpretacja metodą georadarową (GPR) oraz elektrooporową (ERT).

Pełny opis:

Zajęcia w całości odbędą się podczas tygodniowego kursu w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach k/Kielc w województwie Świętokrzyskim. Uczestnicy kursu zakwaterowani zostaną w pokojach gościnnych znajdujących się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury i sprzętu ECEG zarówno w salach wykładowych i komputerowych jak i na poligonach badawczych. W trakcie kursu studenci będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z metodą georadarową oraz elektrooporową. Metody te znajdują zastosowanie w rozpoznaniu budowy geologicznej ośrodka, na obszarach pogórniczych (np. Kamieniołom „Rzepka”) w celach inżynierskich, hydrogeologicznych, górnictwie oraz ochronie środowiska. Badania polowe polegające na akwizycji danych przeprowadzane będą w nieczynnym kamieniołomie „Korzecko” oraz na terenach wokół Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej (pogórniczy obszar Kamieniołom „Rzepka”). Zajęcia prowadzone będą przez 6 godzin przez kolejnych 6 dni. 7 dnia uczestnicy kursu odbędą konsultacje z prowadzącym i przystąpią do testu sprawdzającego zdobytą wiedzę.

Harmonogram zajęć przedstawiałby się następująco:

Dzień 1 – 3 godz. teoretycznych podstaw metody georadarowej (zalety i ograniczenia, przykłady zastosowania) 3 godz. teoretycznych podstaw metody elektrooporowej (zalety i ograniczenia, techniki pomiarowe, układy pomiarowe)

Dzień 2 – 6 godz. praktycznego wykonywania pomiarów georadarowych 2D i 3D

Dzień 3 – 6 godz. praktycznego wykonywania pomiarów i interpretacji metodą sondowania elektrooporowego (VES)

Dzień 4 – 6 godz. praktycznego wykonywania pomiarów elektrooporowych tomografia 2,5D

Dzień 5 – 6 godz. przetwarzania i interpretacji danych tomografii elektrooporowej

Dzień 6 – 3 godz. przetwarzania i interpretacji danych georadarowych, 3 godz. przygotowywanie sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów

Dzień 7 – 4 godz. konsultacje, 2 godz. test zdobytej wiedzy

Literatura:

1) TELFORD W.M., GELDART L.P, SHERIFF R.E. 2004: “Applied Geophysics”, Cambridge

2) MILSOM J. 2003: “Field Gephysics” London

3) KARCZEWSKI J. 2007: “Zarys metody georadrowej” Kraków

4) FAJKLEWICZ Zb (red.), 1972.- „Zarys geofizyki stosowanej” Wydawnictwa Geologicza

5) KIRSCH R., (ed.), 2009 - Groundwater Geophisics, A Tool for Hydrogeology, 2en ed., Springer.

6) LOKE M. H., 2012 - Tutorial: 2-D and 3-D electrical imagining surveys. Geotomo Software, Malaysia

7) REYNOLDS, J. M 1998.: An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, Wiley,

8) JOL H.M. (ed) 2009: “Ground Penetrating Radar: Theory and Applications” Amsterdam

9) STEIN J. 2004 - „Geofizyka geologiczna – przewodnik do zajęć dla studentów Wydziału Geologii UW”, Zakład Graficzny UW, Warszawa

10) STENZEL, P., SZYMANKO, J. 1973. Metody geofizyczne w badaniach hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa.

11) VOGELSANG, D. 1995: Environmental Geophysics, A Practical Guide, Springer Verlag,

Efekty uczenia się:

Student zna podstawy teoretyczne metody georadarowej oraz elektrooporowej. Poprzez czynny udział w akwizycji danych, przetwarzaniu

oraz ich interpretacji zdobywa niezbędną wiedzę do samodzielnego przeprowadzenia pomiarów tymi metodami w przyszłości.

Student zna najważniejsze problemy metody georadarowej oraz elektrooporowej i rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią (P2A_W05).

Student umie zastosować podstawowe algorytmy i procedury do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych (P2A_W03).

Student potrafi przygotować przeprowadzenie akwizycji badań georadarowych i elektrooporowych oraz przygotować raport z wyników interpretacji tych badań (P2A_W03).

Student umie zinterpretować struktury geologiczne i antropogeniczne na podstawie przekrojów georadarowych i elektrooporowych.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje z zajęć ocenę na podstawie testu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktikum, 42 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Łątka
Prowadzący grup: Sebastian Kowalczyk, Tomasz Łątka, Radosław Mieszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Darmowe zakwaterowanie w ECEG, wyżywienie we własnym zakresie, dojazd do ECEG we własnym zakresie

Okres trwania: 01.08.2022 – 07.08.2022 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)