Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do zajęć z chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WWZCH Kod Erasmus / ISCED: 13.301 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do zajęć z chemii
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia dedykowane są studentom I roku geologii poszukiwawczej i geologii stosowanej, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z chemii oraz mieli ograniczoną ilość godzin z tego przedmiotu w szkole ponadgimnazjalnej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów I roku Wydziału Geologii z podstawowymi reakcjami i procesami chemicznymi z chemii ogólnej. W czasie zajęć studenci będą rozwiązywać różnego rodzaju zadania, w tym zadania rachunkowe, pozwalające im na zapoznanie się z omawianym na każdych zajęciach tematem. Zajęcia obejmują 10 spotkań kończące się pisemnym kolokwium.

Po zakończeniu kursu student powinien opanować podstawowe informacje z zakresu chemii ogólnej omawiane w formie rozszerzonej na zajęciach z Chemii.

Pełny opis:

Na 10 (3x45min) spotkaniach omawiane będą następujące zagadnienia:

1. Budowa atomu, informacje wynikające z położenie pierwiastka w układzie okresowym: promień atomowy, energia jonizacji, elektroujemność. Liczenie stopnia utlenienia pierwiastków w związkach.

2. Nazewnictwo związków chemicznych, określanie stopnia utlenienia i wartościowości w związkach chemicznych, reakcje otrzymywania kwasów, wodorotlenków i soli.

3. Zadania rachunkowe dotyczące stężeń procentowych i molowych oraz przeliczania stężeń molowych i procentowych, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zadania z miareczkownia

4. Zadania rachunkowe w oparciu o równania reakcji przebiegające w stosunku stechiometrycznym. Pojęcie pH, pOH i skali pH, obliczanie pH roztworu ze stężenia.

5. Dysocjacja związków chemicznych, pojęcia stopnia i stałej dysocjacji, zadania rachunkowe na obliczanie stopnia i stałej dysocjacji, określanie na podstawie wartości stałej dysocjacji mocy kwasu i zasady

6. Hydroliza soli mocnych zasad i kwasów oraz słabych zasad i kwasów, określanie odczynu roztworu soli hydrolizującej, zadania rachunkowe na określenie pH roztworu. Roztwory buforowe.

7. Pojęcia iloczynu rozpuszczalności i rozpuszczalności molowej związków trudno rozpuszczalnych, czynniki wytrącania się osadu z roztworu, zadania rachunkowe na obliczanie iloczynu rozpuszczalności, stężenie i aktywność jonu, siła (moc) jonowa, współczynnik aktywności jonu.

8. Pojęcie kompleksu. Nazewnictwo zw. kompleksowych. Amfoteryczność. Reakcje metali, tlenków i wodorotlenków amfoterycznych z mocnymi kwasami i zasadami.

9. Elektroliza różnych związków chemicznych w roztworze wodnym i w stanie stopionym, reakcje zachodzące na katodzie i anodzie w czasie elektrolizy. Reakcje metali z kwasami.

10. Reakcje utleniania-redukcji (redox), bilansowanie reakcji w oparciu o reakcje redoks, określanie utleniacza i reduktora w reakcji.

Literatura:

1. Bielański Adam: Podstawy chemii nieorganicznej, Część 1, 2 i 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

2. Galus Zbigniew: Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

3. Podręczniki i zbiory zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych na poziomie rozszerzonym.

Efekty uczenia się:

Po zakończonych zajęciach student:

- wie jakie informacje można odczytać z układu okresowego pierwiastków, potrafi przewidzieć właściwości pierwiastków na podstawie ich położenia w układzie okresowym

- zna wzory na stężenia molowe i procentowe, potrafi je przekształcić oraz obliczyć szukaną wartość

- zna zasady i stosuje poprawne nazewnictwa związków chemicznych

- zna sposoby otrzymywania związków i na tej podstawie potrafi zapisać równania reakcji otrzymywania kwasów, wodorotlenków i soli

- w oparciu o dane podane w zadaniu potrafi samodzielnie zapisać równania reakcji oraz obliczyć na podstawie tych reakcji szukaną wartość

- zna i rozumie zjawisko hydrolizy soli różnych typów, potrafi przewidzieć odczyn soli na podstawie jej wzoru

- zna, rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcia pH i pOH roztworów, skala pH, dysocjacja elektrolityczna, stopień dysocjacji - α, potrafi określić moc kwasów i zasad na podstawie danych zawartych w tablicach chemicznych, potrafi wymienić czynniki wpływające na wielkość stopnia dysocjacji oraz określić wpływ tych czynników na stopień dysocjacji

- potrafi wyjaśnić zjawisko wytrącania. Potrafi zdefiniować pojęcia: rozpuszczalność, iloczyn rozpuszczalności, roztwór nienasycony, nasycony i przesycony. Potrafi obliczyć iloczyn rozpuszczalności prostych związków i na tej podstawie przewidzieć zachodzące procesy

- potrafi omówić i zapisać reakcje zachodzące na anodzie i katodzie w czasie trwania procesu elektrolizy różnych typów związków. Potrafi rozpisać reakcje metali o ujemnym potencjale standardowym z kwasami oraz reakcje metali o dodatnim potencjale standardowym z kwasami

- rozumie pojęcia utleniania i redukcji. Potrafi napisać reakcje utleniania i redukcji i na tej podstawie zbilansować rekcje typu redox

- zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy rozwiązywaniu zadań

- rozumie potrzebę uczenia się

Metody i kryteria oceniania:

Odbywający się na ostatnich zajęciach test jednokrotnego wyboru. Zadania będą zbliżone do tych przerabianych na zajęciach. Student zalicza test po zdobyciu co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia. Istnieje możliwość jednej poprawy. Nieobecność na pierwszym terminie zaliczenia musi zostać usprawiedliwiona, w przeciwnym razie student ma prawo tylko do jednego terminu zaliczenia. Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Stachowicz
Prowadzący grup: Anna Grabarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.