Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy biologii w nauczaniu przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-023PBwNP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biologii w nauczaniu przyrody
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie. 2. rok
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest realizowanie bloku pedagogicznego na Wydziale Geografii

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Biologia dla geografii jest przedmiotem przeznaczonym dla studentów uzyskujących uprawnienia do nauczania geografii i przyrody. Obejmuje 30 godzin, w trakcie których studenci przygotowywani są merytorycznie i metodycznie do nauczania przyrody w szkole podstawowej.

Pełny opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z treściami biologicznymi objętymi podstawą programową dla przedmiotu przyroda w szkole podstawowej. Na zajęciach studenci poszerzą również warsztat metodyczno-dydaktyczny, o aktywne formy nauczania oparte m.in o prowadzenie doświadczeń na własnym ciele i organizowanie lekcji w terenie.

Zakres ćwiczeń obejmuje następujące zagadnienia:

1. Metoda naukowa

2. Anatomia i fizjologia człowieka

3. Różnorodność biologiczna

4. Zajęcia terenowe

Literatura:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. 2017 poz. 356,

Biologia Campbella, praca zbiorowa, Dom Wydawniczy Rebis 2019

Fizjologia człowieka. Podstawy, Hanna Kraus, Magdalena Gobas-Dorna, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia zgodne są z zapisami Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450):

D.1/E.1.W1. , D.1/E.1.W2. , D.1/E.1.W5. , D.1/E.1.W6. , D.1/E.1.W8. , D.1/E.1.W14. , D.1/E.1.W15.

D.1/E.1.U10. , D.1/E.1.U5. , D.1/E.1.K3 , D.1/E.1.K9.,

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest odpowiednia frekwencja (dopuszczona jest 1 nieobecność), aktywny udział w zajęciach, wykonywanie zadań bieżących wskazanych przez prowadzącego i pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Chrzanowski, Agnieszka Suszczyńska
Prowadzący grup: Marcin Chrzanowski, Monika Klejman, Agnieszka Suszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)