Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia terenowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-114EKOT Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia terenowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty KIERUNKOWE, BIOLOGIA, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

2 x 45 h ćw. (2x6 dni) w dowolnie wybranych dwóch z trzech niżej wymienionych Zakładów. Zajęcia w całości prowadzone są w terenie

1. Zakład Ekologii. Zajęcia odbywają się w Urwitałcie (Mazury). Studenci otrzymują do wykonania określone zadania badawcze (tzw. projekty). Projekty dotyczą zagadnień z zakresu ekologii populacji i zgrupowań wielogatunkowych. Obiektem badań są ptaki, ssaki, płazy i wybrane bezkręgowce.

2. Zakład Hydrobiologii. Zajęcia odbywają nad jez. Roś (Mazury). Tematyka zajęć dotyczy sposobu funkcjonowania organizmów (makrofitów, planktonu, bentosu i ryb) w środowiskach słodkowodnych - ich rozmieszczenia oraz relacji z abiotycznymi i biotycznymi elementami ekosystemów.

3. Białowieska Stacja Geobotaniczna. Zajęcia odbywają się na terenie Puszczy Białowieskiej i poświęcone są analizie bogactwa gatunkowego, struktury i dynamiki zbiorowisk leśnych pierwotnego pochodzenia, ich związków z siedliskiem i miejsca w krajobrazie.

Pełny opis:

2 x 45 godz. ćw. (2 x 6 dni) w dowolnie wybranych dwóch z trzech niżej wymienionych Zakładów. Zajęcia w całości prowadzone są w terenie w semestrze L (druga połowa czerwca, pierwsza połowa lipca) i obejmują wyłącznie ćwiczenia (bez wykładu)

1. Zakład Ekologii. Zajęcia odbywają się w Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie k. Mikołajek (Mazury). Studenci podzieleni na zespoły (od 2 do 6 osób), otrzymują do wykonania określone zadania badawcze (tzw. projekty). Projekty dotyczą zagadnień z zakresu ekologii populacji i zgrupowań wielogatunkowych. Obiektem badań są ptaki, ssaki, płazy i wybrane bezkręgowce. Tematyka ćwiczeń obejmuje między innymi następujące zagadnienia: organizacja przestrzenna i socjalna populacji, aktywność dobowa wybranych gatunków, wpływ czynników środowiska na kształtowanie się zgrupowań wielogatunkowych, niektóre aspekty oddziaływań międzygatunkowych. Studenci samodzielnie opracowują wybrane zagadnienia (tj. gromadzą materiał w terenie, dokonują jego analizy i opracowują wyniki), a następnie prezentują opracowania w czasie sesji plakatowej. Prezentacja wyników i sprawdzian pisemny stanowią podstawę zaliczenia zajęć.

2. Zakład Hydrobiologii. Zajęcia odbywają się na Mazurach, w okolicach Stacji Hydrobiologicznej Wydziału Biologii UW w Pilchach nad jeziorem Roś (www.hydro.biol.uw.edu.pl/pilchy). Tematyka ćwiczeń obejmuje rozmaite aspekty ekologii organizmów wodnych, w tym wpływ abiotycznych i biotycznych (zasobów, konsumentów lub konkurentów) czynników środowiskowych na strukturę i rozmieszczenie makrofitów, bezkręgowców, fito- i zooplanktonu oraz ryb w zbiornikach słodkowodnych. Studenci opracowują wybrane zagadnienia w kilkuosobowych grupach (tj. zbierają materiał w terenie, wykonują eksperymenty terenowe lub laboratoryjne oraz dokonują jego analizy w laboratorium), a następnie prezentują wyniki w czasie kończącego zajęcia seminarium. Prezentacja lub sprawdzian wiadomości stanowi podstawę zaliczenia zajęć. Więcej informacji o zajęciach można znaleźć na stronie:

http://www.hydro.biol.uw.edu.pl/pl/ekologia-terenowa.html

3. Białowieska Stacja Geobotaniczna. Zajęcia odbywają się w Puszczy Białowieskiej, a bazę stanowi Białowieska Stacja Geobotaniczna Instytutu Botaniki UW w Białowieży. Tematyka ćwiczeń obejmuje zagadnienia z zakresu ekologii naturalnych, zrównoważonych zbiorowisk leśnych, a w szczególności wpływ czynników środowiska (jak zasobność i wilgotność gleby, rzeźba terenu) na skład gatunkowy i strukturę głównych typów lasu; rozkład przestrzenny gatunków w fitocenozie w aspekcie oddziaływań międzygatunkowych i modyfikacji warunków świetlnych przez drzewostan; strategie odnowienia drzew lasotwórczych; sekwencje przestrzenne zbiorowisk leśnych w naturalnym krajobrazie. Studenci w zespołach 2-3 osobowych samodzielnie zbierają dane w terenie, a następnie na podstawie zebranych materiałów opracowują wybrany temat i prezentują wyniki na końcowym seminarium w formie plakatu. Zaliczenie zajęć następuje na podstawie przedstawionej prezentacji i dodatkowego sprawdzianu wiadomości.

Literatura:

Krebs Ch. J. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN. 1997, 2001, 2011

Mackenzie A. i in. Krótkie wykłady – ekologia. PWN 2000, 2003

Falińska K. Ekologia roślin. PWN. 2004.

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. Geografia roślin. PWN. 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Ma wiedzę w zakresie podstawowej terminologii stosowanej w ochronie środowiska przyrodniczego i ekologii. Zna przebieg podstawowych procesów ekologicznych

UMIEJĘTNOŚCI

- Wykonuje samodzielnie lub w zespole proste obserwacje i doświadczenia przyrodnicze oraz analizuje i interpretuje wyniki w świetle obowiązujących teorii naukowych

- Stosuje podstawowe metody zbierania danych ekologicznych w terenie i wykonuje podstawowe analizy chemiczne pozwalające na ocenę stanu środowiska

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Wykazuje potrzebę poszerzania i stałego aktualizowania wiedzy z zakresu o środowisku oraz podnoszenia kompetencji zawodowych

- Potrafi współpracować w grupie podczas wykonywania zadań badawczych

Metody i kryteria oceniania:

Projekt, sprawdzian pisemny

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Czortek, Alicja Gryczyńska, Mirosław Ślusarczyk
Prowadzący grup: Patryk Czortek, Alicja Gryczyńska, Robert Mysłajek, Barbara Pietrzak, Mirosław Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.