Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrobiologia -W

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-114HYD-W
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Hydrobiologia -W
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ
Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zakres hydrobiologii. Chemiczne i fizyczne właściwości środowiska wodnego, dynamika mas wodnych, stratyfikacja. Organizmy żyjące w wodach i ich ekologiczna charakterystyka. Zespoły organizmów wodnych: bentos, plankton i nekton (status troficzny, rozmieszczenie przestrzenne, sezonowość występowania, migracje). Produkcja i destrukcja, czynniki limitujące, krążenie pierwiastków. Przegląd różnych typów wód (oceany, jeziora, stawy, rzeki itd.). Eutrofizacja i zanieczyszczenie wód - przyczyny, skutki, symptomy. Ekologiczne podstawy rekultywacji zbiorników wodnych, biomanipulacja.

Pełny opis:

1. Zakres przedmiotu - podręczniki, monografie, światowe ośrodki naukowe, organizacje i programy badawcze.

2. Środowisko wodne - właściwości fizyczne i chemizm wód, dynamika mas wodnych, rola gradientów pionowych, stratyfikacje, przegląd i charakterystyka różnych typów wód, typologia jezior.

3. Organizmy żyjące w wodach - przegląd taksonomiczny, przystosowania roślin i zwierząt do życia w różnych środowiskach wodnych, zespoły organizmów wodnych, troficzne i pozatroficzne relacje między organizmami, roślinożercy, drapieżcy i detrytusożercy, rozmieszczenie organizmów w środowisku, sezonowość występowania, migracje.

4. Produkcja i destrukcja, krążenie pierwiastków - czynniki limitujące produkcje pierwotna: temperatura, światło, pierwiastki biogenne, cykle biogeochemiczne.

5. Eutrofizacja i zanieczyszczenie wód - przyczyny, skutki, symptomy, rola azotu i fosforu, ładunki dopuszczalne i niebezpieczne. Wskaźniki, organizmy wskaźnikowe. Ryby a eutrofizacja.

6. Ekologiczne podstawy rekultywacji zbiorników wodnych - cele i metody rekultywacji i ochrony wód, biomanipulacja.

Literatura:

Allan J.D. 1998. Ekologia wód płynących. PWN, Warszawa, 450 ss.

Lampert W., Sommer U. 2001. Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa, 415 ss.

Lampert W., Sommer U. 2007. Limnoecology. The ecology of lakes and streams. Oxford University Press, 333 pp.

Moss B. 2001. Ecology of fresh waters. Blackwell Science, 557 pp.

Wetzel R. 2001. Limnology. Lake and river ecosystems. Academic Press, 1006 pp.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dawidowicz
Prowadzący grup: Piotr Dawidowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dawidowicz
Prowadzący grup: Piotr Dawidowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)