Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Monitoring środowiska i bioindykacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215MSB
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monitoring środowiska i bioindykacja
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty KIERUNKOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopień
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć będzie poznanie metod dostarczających informacji o stanie środowiska na przykładzie oceny skażeń środowiskowych za pomocą monitoringu aparaturowego i biomonitoringu.

Skrócony opis:

Treść zajęć: Cele i zasady monitoringu, monitorowanie kompleksowe. Systemy i techniki pomiarowe w monitoringu środowiska. Podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu środowiska - powietrza, wody i gleby. Reprezentatywność laboratoriów, kalibracja i interkalibracja metodyk, certyfikacja materiałów odniesienia, archiwizacja prób, banki gatunków i materiałów środowiskowych. Monitoring powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych oraz osadów, gleby i gruntów. Monitoring skażeń promieniotwórczych. Ocena stanu środowiska na podstawie występowania specyficznych gatunków oraz zmian ilościowych składników biocenozy. Gromadzenie i opracowywanie danych z monitoringu. Sieć monitoringu polskiego - powiązania z monitoringiem europejskim i światowym. Celem zajęć będzie poznanie metod dostarczających informacji o stanie środowiska na przykładzie oceny skażeń środowiskowych za pomocą monitoringu aparaturowego i biomonitoringu.

Pełny opis:

Treść zajęć: Cele i zasady monitoringu, monitorowanie kompleksowe. Systemy i techniki pomiarowe w monitoringu środowiska. Podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu środowiska - powietrza, wody i gleby. Reprezentatywność laboratoriów, kalibracja i interkalibracja metodyk, certyfikacja materiałów odniesienia, archiwizacja prób, banki gatunków i materiałów środowiskowych. Monitoring powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych oraz osadów, gleby i gruntów. Monitoring skażeń promieniotwórczych. Ocena stanu środowiska na podstawie występowania specyficznych gatunków oraz zmian ilościowych składników biocenozy. Gromadzenie i opracowywanie danych z monitoringu. Sieć monitoringu polskiego - powiązania z monitoringiem europejskim i światowym. Celem zajęć będzie poznanie metod dostarczających informacji o stanie środowiska na przykładzie oceny skażeń środowiskowych za pomocą monitoringu aparaturowego i biomonitoringu.

Proponowany zestaw zajęć:

I. Monitoring aparaturowy w badaniach: 1. skażenia wód i gleb azotanami i azotynami, 2. skażenia gleb radionuklidami, 3. skażenia wód, osadów dennych i gleb metalami ciężkimi.

II Bioindykacja. Wybrane biologiczne metody oceny skażenia środowiska: 1. Bioindykatory wykorzystywane w teście typu skala gatunków (w zależności od stopnia zanieczyszczenia środowiska obecność lub brak gatunków wrażliwych) na przykładzie skali porostowej oceniającej stopień zanieczyszczenia powietrza, 2. Bioindykatory wskazujące rodzaj zanieczyszczenia przez zmianę morfologii organów na przykładzie zmian morfologicznych i cytologicznych roślin pod wpływem skażenia ołowiem (testy toksyczności i tolerancji, uszkodzenia wewnątrzkomórkowe), 3. Indykatory behawioralne na przykładzie zmian zachowania ryb akwaryjnych w zależności od stopnia skażenia wybranymi typamiksenobiotyków, 4. Bioindykatory akumulatorowe jako przykład organizmów posiadajacych zdolność kumulowania substancji toksycznych w swoim ciele: a) Kumulacja wybranych metali ciężkich w mchach eksponowanych na obszarach o różnym stopniu skażenia. b) Kumulacja wybranych metali ciężkich w piórach ptaków z rejonów o różnym stopniu skażenia. c) Dżdżownice - bioindykatory skażenia polichlorowanymi dwufenylami

Literatura:

Toksykologia; pod redakcją Witolda Seńczuka: Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2002

Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale ; red. Małgorzata Wierzbicka, Uniwersytet Warszawski, 2015

Promienie Niezgody: Urban, Bazała, Kuthan; Koło Naukowe Radiobiologii, Warszawa 2003

Ochrona Środowiska - Księga eko-testów do pracy w szkole i w domu: Manfred Hafner, 1993, ISBN 83-900724-0-8

Efekty uczenia się:

1. Poznanie terminologii związanej z monitoringiem środowiskowym i bioindykacją (K_W02 Os1).

2. Rozpoznanie na czym polega etyka badawcza i znaczenie monitoringu środowiska dla bezpiecznego funkcjonowania społeczeństwa, zna mające zastosowanie akty prawne i normy (K_W08 Os1).

3. Poznanie najnowszych metod eksperymentalnych i urządzeń badawczo-pomiarowych stosowanych w monitoringu środowiska i bioindykacji (K_W03 Os1).

4. Nabycie umiejętności planowania doświadczeń i praktycznego zastosowania metod badawczych, technik analitycznych i testów niezbędnych w monitoringu środowiska przyrodniczego i bioindykacji skażeń (K_U03 Os1; K_U04 Os1).

5. Nabycie umiejętności planowania, przeprowadzenia i interpretacji wyników badań jakości środowiska na danym terenie (K_U07 Os1).

Efekty kształcenia dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019:

Poznanie terminologii związanej z monitoringiem środowiskowym i bioindykacją.

Rozpoznanie na czym polega etyka badawcza i znaczenie monitoringu środowiska dla bezpiecznego funkcjonowania społeczeństwa, zna mające zastosowanie akty prawne i normy.

Poznanie najnowszych metod eksperymentalnych i urządzeń badawczo-pomiarowych stosowanych w monitoringu środowiska i bioindykacji.

Nabycie umiejętności planowania doświadczeń i praktycznego zastosowania metod badawczych, technik analitycznych i testów niezbędnych w monitoringu środowiska przyrodniczego i bioindykacji skażeń.

Nabycie umiejętności planowania, przeprowadzenia i interpretacji wyników badań jakości środowiska na danym terenie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń dokonywane jest na podstawie aktywnego udziału w zajęciach lub zaliczenia kolokwium (w formie testu jednokrotnego wyboru lub testu pisemnego); forma zaliczenia zależy od prowadzącego dany blok ćwiczeniowy (zajęcia składają się z 4 bloków tematycznych).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin, z zależności od prowadzącego blok tematyczny, ma formę testu jednokrotnego wyboru lub testu opisowego. Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie min. trzech z czterech części, odpowiadającym poszczególnym blokom tematycznym oraz uzyskanie sumarycznie 60% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Asztemborska
Prowadzący grup: Monika Asztemborska, Małgorzata Jakubiak, Dorota Panufnik-Mędrzycka, Romuald Stęborowski, Małgorzata Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Asztemborska
Prowadzący grup: Monika Asztemborska, Olga Bemowska-Kałabun, Małgorzata Jakubiak, Romuald Stęborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)