Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie przestrzenne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215PLANP Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Planowanie przestrzenne
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zająć jest wiedza o szeroko, interdyscyplinarnie pojmowanym środowisku oraz umiejetności korzystania i zarządzania nim

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią wstęp do podstawowych zagadnień współczesnego planowania przestrzennego z uwzględnieniem przyjętych w Polsce regulacji prawnych i administracyjnych. Program kładzie nacisk na wykorzystanie wiedzy ekologicznej w procesach planistycznych pod kątem kształtowania zagospodarowania terenu w harmonii ze zrównoważonym środowiskiem przyrodniczym. Głównym celem zajęć jest zrozumienie przez studentów roli planistów przestrzennych i przyswojenie elementarnych umiejętności niezbędnych do poprawnej interpretacji danych przyrodniczych i formułowania wytycznych do planów.

Pełny opis:

Tematyka

Planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna i polityka przestrzenna - podstawowe pojęcia. Krótki zarys ewolucji osiedli ludzkich i krajobrazu kulturowego od czasów przedindustrialnych do dnia dzisiejszego. Współczesne podejście do planowania przestrzennego i jego historyczne uwarunkowania. Planowanie przestrzenne jako narzędzie kształtowania zrównoważonego rozwoju. Podstawy prawne i administracyjne planowania przestrzennego obowiązujące obecnie w Polsce na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Zarys przepisów prawa krajowego regulujących planowanie przestrzenne w relacji do zaleceń Unii Europejskiej. Procedury opracowania, uzgadniania i zatwierdzania planów zagospodarowania przestrzennego; rola partycypacji społecznej. Zakres i forma dokumentów planistycznych. Przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ich synteza w trakcie procesów planistycznych i decyzyjnych. Harmonizacja przestrzenna konkurencyjnych form użytkowania terenu i kształtowanie zrównoważonego ładu przestrzennego jako główne wyzwanie dla współczesnego planowania. Znaczenie badań przyrodniczych w procesie planowania przestrzennego; polska tradycja ekofizjografii. Podstawy waloryzacji przyrodniczej terenu - określanie predyspozycji i ograniczeń przyrodniczych do lokalizacji określonych funkcji oraz identyfikacja zasobów nienaruszalnych. Wykorzystanie wiedzy o zależnościach ekologicznych do oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i projektowania optymalnej struktury użytkowania terenu. Problemy zachowania i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz kształtowania przyjaznego ludziom środowiska w krajobrazach wiejskich i zurbanizowanych. Projektowanie korytarzy ekologicznych i sieci terenów otwartych. Rozwiązywanie konfliktów przestrzennych między utrzymaniem trwałych i różnorodnych ekosystemówzagospodarowaniem terenu. Metody i techniki pozyskiwania potrzebnej informacji o środowisku przyrodniczym, analizy i interpretacji danych, opracowania map ekologicznych i formułowania wytycznych do planu.

Organizacja zajęć. W skład zajęć wchodzą wykłady, seminaria, ćwiczenia oraz indywidualne projekty studentów.

Literatura:

Adolf Szponar: Fizjografia urbanistyczna. (Physiography in Urban Planning). PWN Warszawa 2003.

Andrzej Richling, Jerzy Solon: Ekologia krajobrazu. (Landscape Ecology). PWN 2002.

Monica Turner, Robert Gardner, Robert O'Neill: Landscape Ecology. Springer 2001. (ang.)

Richard Forman: Land Mosaics: the ecology of landscapes and regions. Cambridge University Press1995.

Janusz Bogdanowski (red.): Architektura krajobrazu. (Landscape Architecture). PWN 1979.

Efekty uczenia się:

- Szerokie rozumienie pojęcia środowisko i przestrzeń

- Podstawowa wiedza o zasadach planowania pzestrzennego

- Planowanie z wyobraźnią

- Projekt samodzielnego oracowania planu zagospodarowania dla wybranego terenu i przyjetych kryteriów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- wykonanych zadań czastkowych

- projektu zagospodarowania wybranej przestrzeni i obrona projektu

Zaliczenie egzaminu:

- egzamin pisemny testowo-opisowy

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.