Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225MIKO Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mykologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, MIKROBIOLOGIA OGÓLNA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biotechnologia

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje różnorodność organizmów tradycyjnie zaliczanych do grzybów (lęgniowe, śluzorośla, grzyby sensu stricto). Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z morfologią wybranych przedstawicieli poszczególnych grup, prezentowanych według grup ekologicznych. Na części wykładowej omawiane są zarówno grupy taksonomiczne, ekologiczne grzybów i organizmów grzybopodobnych, oraz zagadnienia aplikacyjne (mykologia budowlana, lekarska). Przedstawia się ewolucję całego królestwa Fungi jak i informacje ewolucyjne dotyczące poszczególnych grup. Szczególną uwagę zwraca się na przystosowania grzybów do różnych środowisk i trybu życia.

Pełny opis:

Zajęcia będą się składać z:

1) części terenowej (wyjścia w teren podczas zajęć),

2) części wykładowej. Na każdym spotkaniu prowadząca wygłosi wykład, którego treść będzie związana albo z częścią laboratoryjną danych zajęć, albo z referatem wygłaszanym przez uczestnika - wówczas może się zdarzyć, że wykład będzie systematyzował i "dopowiadał" ważne kwestie, które nie zostały poruszone przez studenta.

3) części laboratoryjnej. W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci będą opracowywali różne grupy ekologiczne grzybów począwszy o usystematyzowania wiedzy o grzybach znalezionych w czasie badań terenowych, poprzez grzyby wodne, ściółkowe, glebowe, epiksyliczne, fitopatogeniczne aż do grzybów budynków mieszkalnych., przy czym ekspertyzę przygotują sami pod okiem prowadzącego.

4) części seminaryjnej. W trakcie zajęć każdy student będzie musiał wygłosić krótkie, 15 -20 minutowe seminarium na temat który sam wybierze i uzgodni z prowadzącym. Poziom prezentacji będzie jednym z kryteriów zaliczenia przedmiotu.

ZAGADNIENIA (W-wykład, L-laboratorium, T-ćwiczenia terenowe)

1. Grzyby wielkoowocnikowe - cechy diagnostyczne, rozpoznawanie, szczegóły anatomii owocnika (W, L, T).

2. Reakcje barwne stosowane w identyfikacji grzybów wielkoowocnikowych (T).

3. Grzyby wielkoowocnikowe różnych siedlisk (T).

4. Systematyka workowców i podstawczaków (T, L).

5. Typy mikoryz (W, T, L).

6. Grzyby i grzybopodobne organizmy wodne (L).

7. Grzyby ściółkowe i glebowe borów, dąbrów i grądów (T, L).

8. Grzyby owadobójcze (W, L).

9. Grzyby fitopatogeniczne (W, L).

10. Grzyby koprofilne (L).

11. Grzyby w powietrzu i w budynkach mieszkalnych (W,L).

12. Grzyby jako czynnik chorobotwórczy dla człowieka (W).

13. Grzyby jako symbionty we wspólnotach porostowych (W, L).

14. Ewolucja grzybów (W).

15. Metody klasyfikacji grzybów (W)

16. Tworzenie kolekcji kultur grzybów i zielników (L)

17. Metody pułapkowe przy izolacji grzybów z siedlisk naturalnych (L)

18. Grzyby w biotechnologii (W)

19. Śluzowce (W, L, T)

20. Anamorfy workowców - identyfikacja i rodzaje konidiogenezy; korzystanie z kluczy (W, L)

Literatura:

1. Deacon J. 2006. Fungal Biology. 4th Edition. Blackwell Publishing. Malden, MA.

2. Domsh K. H., Gams W., Anderson T., 1993, Compendium of Soil Fungi. Regensburg: IHW- Verlag.

3. Gumińska B., Wojewoda W. 1986. Grzyby i ich oznaczanie. PWRiL, Warszawa.

4. Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A. 2008. Dictionary of the Fungi.10th Edition. CABI, Wallingford.

5. Kochman J. 1986. Zarys mikologii dla fitopatologów. Wyd. SGGW, Warszawa.

6. Łuszczyński J. 2006. Przewodnik do ćwiczeń z mikologii. Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.

7. Marcinkowska J. 2003. Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin. Fundacja – Rozwój SGGW – Warszawa.

8. Mułenko W. 2008. Mykologiczne badania terenowe- przewodnik metodyczny. WUMCS. Lublin.

9. Müller E., Loeffler W.1987. Zarys Mikologii, PWRiL, Warszawa.

10. Stevens R. B. 1974. Mycology Guidebook. University of Washington Press, Seattle.

10. von Arx J.A. 1974, The genera of Fungi Sporulating in Pure Culture, Cramer, Vaduz.

11.The Mycota. A Comprehensive Treatise on Fungi as Experimental Systems for Basic and Applied Research. Vols. I-XI. Springer-Verlag, New York.

12. Grzywacz A. 2003.Różnorodność gatunkowa - grzyby. w: Andrzejewski, Weigle :Różnorodność biologiczna Polski, NFOŚiGW, Warszawa.

13. Stevens, R. B. 1974. Mycology Guidebook. University of Washington Press, Seattle.

14. Webster, J. 1980. Introduction to Fungi. Second Edition. Cambridge University Press, Cambridge.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu mykologii. (S1_W01)

Absolwent stosuje i upowszechnia zasadę interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w oparciu o dane empiryczne wynikające z prowadzonych prac badawczych i rozwojowych. (S1_W02)

Absolwent zna zasady planowania badań oraz procesów wykorzystujących grzyby w oparciu o osiągnięcia dyscypliny naukowej przedstawione w literaturze naukowej. (S1_W03)

Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać problemy naukowe poprzez przeprowadzenie eksperymentów, właściwy dobór źródeł i zaawansowanych metod badawczych oraz ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i zdobywanej na bieżąco wiedzy z zakresu mykologii. (S1_U01)

Absolwent potrafi swobodnie komunikować się i podejmować dyskusję w języku polskim i angielskim na tematy związane z mykologią. (S1_U02)

Absolwent potrafi kierować pracą swoją oraz zespołu naukowego prowadzącego badania z zakresu mykologii. (S1_U03)

Absolwent jest gotowy do krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych z zakresu mykologii. (S1_K01)

Absolwent jest gotowy do prowadzenia działań popularyzujących mykologię i propagujących komercjalizację wyników badań. (S1_K02)

Absolwent jest gotowy do podejmowania ról społecznych i zawodowych wynikających z otrzymanego wykształcenia. (S1_K03)

Metody i kryteria oceniania:

wykład:- egzamin pisemny (test pisemny z zadaniami otwartymi i zamkniętymi; próg zaliczenia 60%, może być obniżony do 55% po analizie rozkładu wyników)- 60% oceny końcowej,ćwiczenia:- referat- 30% oceny końcowe zajęcia terenowe:- ocena ciągła- 10% oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Pawłowska, Marta Wrzosek
Prowadzący grup: Julia Pawłowska, Marta Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.