Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mykologia terenowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225MT Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mykologia terenowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, EKOLOGIA I EWOLUCJA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Biologia – poziom podstawowy.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z biologią i ekologią grzybów. Szczególny nacisk zostanie położony na uwarunkowania środowiskowe występowania konkretnych taksonów. Przedmiot o charakterze terenowym będzie się składał z wycieczek do różnych typów siedlisk i poznawania ich mykocenoz. Każde wyjście terenowe będzie kontynuowane w laboratorium pracami warsztatowymi związanymi z dokumentacją i oznaczaniem znalezionych grzybów. Głównym celem zajęć jest nauczenie rozpoznawania przynajmniej 100 gatunków grzybów, ich preferencji siedliskowych i statusu ochronnego oraz metod dokumentacji przyrodniczej.

Podczas zajęć studenci będą mogli przystąpić do egzaminu na klasyfikatora grzybów świeżych.

Pełny opis:

Zajęcia będą się składały z części terenowej, ćwiczeniowej oraz wykładowej. Ich zadaniem będzie przedstawienie grzybów na tle ich siedlisk. Studenci zapoznają się z grzybami wielkoowocnikowymi borów, torfowisk, grądów i siedlisk antropogenicznych. Będą także mieli możliwość poznania wybranych śluzowców, porostów, grzybów epiksylicznych oraz grzybopodobnych organizmów wodnych.

Podczas zajęć zrealizowane zostaną treści kursu klasyfikatora grzybów świeżych, zapisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. Nr 115, poz. 672):

1. Podstawowe wiadomości o grzybach kapeluszowych:

a) środowisko oraz warunki rozwoju grzybów;

b) rola grzybów w świecie roślinnym i zwierzęcym;

c) sezonowość owocowania grzybów;

d) budowa owocnika grzyba kapeluszowego, cechy makro- i mikroskopowe, cechy organoleptyczne;

e) podstawy podziału systematycznego grzybów.

2. Grzyby podlegające ochronie prawnej.

3. Charakterystyka dopuszczonych do obrotu grzybów uprawnych i rosnących w warunkach naturalnych — zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Grzyby jadalne niedopuszczone do obrotu — przyczyny ich niedopuszczenia.

5. Grzyby trujące i zatrucia grzybami:

a) omówienie gatunków grzybów będących najczęstszą przyczyną zatruć oraz podobnych do nich gatunków jadalnych;

b) podział zatruć ze względu na zasady działania toksyn.

6. Podstawy prawne dotyczące sprawowania nadzoru przez organy urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością:

a) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

b) ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.);

c) przepisy dotyczące opakowań jednostkowych.

7. Ocena grzybów świeżych:

a) cechy dyskwalifikujące;

b) klasa jakości;

c) warunki przechowywania i transportu.

8. Wystawianie atestów na grzyby świeże przeznaczone do:

a) przetwórstwa;

b) obrotu.

9. Polskie normy dotyczące grzybów świeżych.

10. Wymagania sanitarne dotyczące punktów skupu grzybów.

11. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad:

a) targowiskową sprzedażą rosnących w warunkach naturalnych grzybów świeżych i przetworów grzybowych;

b) grzybami i przetworami grzybowymi znajdującymi się w obrocie;

c) grzybami w zakładach żywienia zbiorowego.

12. Seminarium, służące powtórzeniu materiału.

Zajęcia terenowe realizowane w stacjach terenowych UW lub innych jednostek naukowych i dydaktycznych

Literatura:

Atlasy grzybów, np:

1) Gerhard E. (2006) Grzyby - wielki ilustrowany przewodnik. KDC, Warszawa.

2) Gumińska B., Wojewoda W. (1985) Grzyby i ich oznaczanie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

3) Breitenbach J., Kränzlin F. (1991) Fungi of Switzerland. Edition Mycologia Lucerne, Lucerne.

Źródła internetowe, np:

www.grzyby.pl

Efekty uczenia się:

Absolwent zna w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu ekologii i ewolucji grzybów (S4_W01).

Absolwent stosuje i upowszechnia zasadę interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w oparciu o dane empiryczne wynikające z prowadzonych prac badawczych i rozwojowych. (S4_W02)

Absolwent rozumie podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością naukową i dydaktyczną w mykologii. (S4_W05)

Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać problemy naukowe poprzez przeprowadzenie eksperymentów, właściwy dobór źródeł i zaawansowanych metod badawczych oraz ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i zdobywanej na bieżąco wiedzy z zakresu mykologii. (S4_U01)

Absolwent potrafi swobodnie komunikować się i podejmować dyskusję w języku polskim i angielskim na tematy związane z ekologią i ewolucją grzybów. (S4_U02)

Absolwent potrafi kierować pracą swoją oraz zespołu naukowego prowadzącego badania z zakresu ekologii i ewolucji grzybów. (S4_U03)

Absolwent jest gotowy do krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych dotyczących grzybów. (S4_K01)

Absolwent jest gotowy do prowadzenia działań popularyzujących wiedzę mykologiczną i propagujących komercjalizację wyników badań. (S4_K02)

Absolwent podtrzymuje etos zawodowy oraz przestrzega i rozwija zasady etyki zawodowej. (S4_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy w terenie i laboratorium przy pracach identyfikacyjnych.

Sprawdzenie znajomości grzybów na podstawie sprawdzianu bazującego na rozpoznawaniu świeżych grzybów (100 gatunków).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Pawłowska, Marta Wrzosek
Prowadzący grup: Julia Pawłowska, Marta Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs terenowy - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.