Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Manuscript in the centre: making, reading, collecting, analyzing, and editing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SDN-MITC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Manuscript in the centre: making, reading, collecting, analyzing, and editing
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs jest wprowadzeniem do badań nad rękopisami. Oferuje przegląd podstawowych zagadnień związanych z produkcją manuskryptów, ich kopiowaniem i użytkowaniem w oparciu o przykłady z różnych kultur i epok. Celem kursu jest przedstawienie warsztatu pracy i metod badawczych wykorzystywanych w analizie materiałów źródłowych w ich naturalnym kontekście rękopiśmiennym oraz w zestawieniu z wybranymi edycjami.

Pełny opis:

Kurs jest wprowadzeniem do badań nad rękopisami. Oferuje przegląd podstawowych zagadnień związanych z produkcją manuskryptów, kopiowaniem i użytkowaniem w oparciu o przykłady z różnych kultur i epok. Podczas zajęć studenci poznają różne formy i materiały rękopiśmienne (np. papier, kamień, liście palmy, papirus, pergamin, korę brzozy, metalowe i woskowe tabliczki, kawałki drewna, jedwab i inne tkaniny), ich cechy fizyczne, sposoby produkcji i użytkowania, historię i zasięg geograficzny, ochronę i konserwację. Będą mogli także dowiedzieć się, w jaki sposób wybór danego rodzaju papieru lub innego materiału piśmienniczego służył kształtowaniu percepcji i znaczenia tekstu zapisanego na nim.

Celem kursu jest przedstawienie warsztatu pracy i metod badawczych wykorzystywanych w analizie materiałów źródłowych w ich naturalnym kontekście rękopiśmiennym oraz w zestawieniu z wybranymi edycjami. Studenci poznają podstawowe zasady analizy krytycznej tekstów, transkrypcji i edycji wybranych źródeł i fragmentów rękopiśmiennych. Poznają problem narratologii na przykładzie ilustrowanych ksiąg z Azji i relacji tekstu z wizerunkiem. Dowiedzą się również, jak należy opisywać i katalogować rękopisy z uwzględnieniem ich cech fizycznych, zawartości i w kontekście paratekstów. Poznają standardowe protokoły edycji TEI/XML stosowane w katalogowaniu rękopisów. Zajęcia obejmują również wprowadzenie do badań nad fragmentami rękopiśmiennymi, kodykologią i współczesnymi metodami analizy materiałowej z wykorzystaniem technik multispektralnych i komputerowych w badaniach pergaminu i atramentu.

Kurs podzielony jest na moduły, prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin, pracujących z rękopisami. W ramach spotkań przewidziane są warsztaty z wykorzystaniem materiałów ze zbiorów Gabinetu Rękopisów BUW. Zajęcia prowadzone są po angielsku, dzięki czemu studenci mają okazję do doskonalenia praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania, mówienia i pisania dla celów akademickich.

Tematy:

1. Przegląd materiałów piśmienniczych, papieru i pergaminu: kultura i tradycja Tybetu

2. Od rękopisu do edycji (cyfrowej): praca nad średniowiecznymi rękopisami angielskimi

3. Analiza krytyczna tekstów źródłowych: krytyka tekstu na wybranych przykładach z Mongolii

4. Tekst i wizerunek – ilustrowane księgi w Azji na wybranych przykładach

5. Analiza rękopisów z wykorzystaniem metod lingwistyki komputerowej

6. Fragmenty rękopiśmienne i perspektywy badawcze fragmentologii

7. Katalogi i katalogowanie rękopisów

8. Kodykologia i katalogowanie w praktyce: praca ze średniowiecznymi i wczesno-nowożytnymi rękopisami łacińskimi (Gabinet Rękopisów BUW - warsztaty)

9. Analiza materiałowa historycznych dokumentów europejskich

Literatura:

Andrist, P., Canart, P. and Maniaci, M. 2013. La syntaxe du codex. Essai de codicologie

structurale. Turnhout.

Bak, J. M. 2017. Introduction to Working with Manuscripts for Medievalists. Gorgias and

Press.

Buzi P. and Witakowski, W. (eds.). 2015. Cataloging, in: A. Bausi (general ed.), Comparative

Oriental Manuscript Studies. An Introduction. Hamburg. pp. 467-530.

Clemens, R. and T. Graham. 2007. Introduction to Manuscript Studies. Cornell University

Press.

Helman-Ważny, A., 2014, The Archeology of Tibetan Books, Brill.

Kara, G. 2016, Books of Mongolian Nomads, Indiana University Press.

Mass, P. 1958. Textual Criticism. Oxford University Press, New York.

De Hamel, Ch. 2016. Meetings with Remarkable Manuscripts. Allen Lane.

Richards, M. P. 1994. Anglo-Saxon Manuscripts. Basic Readings. Routledge.

Tarrant, R. 2016. Texts, Editors, and Readers. Methods and Problems in Latin Textual

Criticism. Cambridge University Press.

Van Lit, L. W. C., O.P. 2020. Among Digitized Manuscripts. Philology, Codicology,

Paleography in a Digital World. Brill.

Efekty uczenia się:

Wiedza: zna i rozumie

- WG_01 w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe w zakresie studiów nad rękopisami P8S_WG

- WG_03 metodologię badań naukowych w zakresie studiów nad rękopisami P8S_WG

- WK_01 fundamentalne problemy współczesnej cywilizacji z perspektywy badań nad piśmiennictwem i artefaktami kultury dawnej P8S_WK

Umiejętności: potrafi

- UK_01 komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym związanym z pracą badawczą nad źródłami rękopiśmiennymi P8S_UK

- UW_01 wykorzystywać wiedzę z różnych dyscyplin nauk humanistycznych do twórczego identyfikowania artefaktów i tekstów kultury, formułowania innowacyjnych programów badawczych, rozwiązywania złożonych problemów dotyczących źródeł cywilizacji lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności definiować cel i przedmiot badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, właściwie rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w kodykologii, paleografii i krytyce tekstów dawnych oraz twórczo je stosować; formułować hipotezę badawczą oraz wnioskować na podstawie wyników badań naukowych P8S_UW

Kompetencje społeczne: jest gotów do

- KK_03 uznania priorytetu wiedzy w rozwiązaniu problemów badawczych, poznawczych i praktycznych, w obrębie dyscyplin humanistycznych, z zachowaniem szacunku dla standardów pracy nad zabytkami kultury rękopiśmiennej i debaty naukowej P8S_KK

Metody i kryteria oceniania:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- wykonywanie zadań (lektury, ćwiczenia)

- prezentacja (ppt) uwzględniająca poznane podczas kursu metodologie badań, ich zastosowanie i kwestię interdyscyplinarności

pierwszy termin zaliczenia: sesja letnia 2023/24; drugi termin zaliczenia (poprawkowy): sesja poprawkowa 2023/24

Zajęcia w formie stacjonarnej (w sali)

Dopuszczalna liczba nieobecności: 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Opalińska
Prowadzący grup: Agata Bareja-Starzyńska, Joanna Dolińska-Streltsov, Agnieszka Fabiańska, Agnieszka Helman-Ważny, Marcin Krawczuk, Monika Opalińska, Magdalena Szpindler, Barbara Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs jest wprowadzeniem do badań nad rękopisami. Oferuje przegląd podstawowych zagadnień związanych z produkcją manuskryptów, ich kopiowaniem i użytkowaniem w oparciu o przykłady z różnych kultur i epok. Celem kursu jest przedstawienie warsztatu pracy i metod badawczych wykorzystywanych w analizie materiałów źródłowych w ich naturalnym kontekście rękopiśmiennym oraz w zestawieniu z wybranymi edycjami.

Pełny opis:

Kurs jest wprowadzeniem do badań nad rękopisami. Oferuje przegląd podstawowych zagadnień związanych z produkcją manuskryptów, kopiowaniem i użytkowaniem w oparciu o przykłady z różnych kultur i epok. Podczas zajęć studenci poznają różne formy i materiały rękopiśmienne (np. papier, kamień, liście palmy, papirus, pergamin, korę brzozy, metalowe i woskowe tabliczki, kawałki drewna, jedwab i inne tkaniny), ich cechy fizyczne, sposoby produkcji i użytkowania, historię i zasięg geograficzny, ochronę i konserwację. Będą mogli także dowiedzieć się, w jaki sposób wybór danego rodzaju papieru lub innego materiału piśmienniczego służył kształtowaniu percepcji i znaczenia tekstu zapisanego na nim.

Celem kursu jest przedstawienie warsztatu pracy i metod badawczych wykorzystywanych w analizie materiałów źródłowych w ich naturalnym kontekście rękopiśmiennym oraz w zestawieniu z wybranymi edycjami. Studenci poznają podstawowe zasady analizy krytycznej tekstów, transkrypcji i edycji wybranych źródeł i fragmentów rękopiśmiennych. Poznają problem narratologii na przykładzie ilustrowanych ksiąg z Azji i relacji tekstu z wizerunkiem. Dowiedzą się również, jak należy opisywać i katalogować rękopisy z uwzględnieniem ich cech fizycznych, zawartości i w kontekście paratekstów. Poznają standardowe protokoły edycji TEI/XML stosowane w katalogowaniu rękopisów. Zajęcia obejmują również wprowadzenie do badań nad fragmentami rękopiśmiennymi, kodykologią i współczesnymi metodami analizy materiałowej z wykorzystaniem technik multispektralnych i komputerowych w badaniach pergaminu i atramentu.

Kurs podzielony jest na moduły, prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin, pracujących z rękopisami. W ramach spotkań przewidziane są warsztaty z wykorzystaniem materiałów ze zbiorów Gabinetu Rękopisów BUW. Zajęcia prowadzone są po angielsku, dzięki czemu studenci mają okazję do doskonalenia praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania, mówienia i pisania dla celów akademickich.

Tematy:

1. Przegląd materiałów piśmienniczych, papieru i pergaminu: kultura i tradycja Tybetu

2. Od rękopisu do edycji (cyfrowej): praca nad średniowiecznymi rękopisami angielskimi

3. Analiza krytyczna tekstów źródłowych: krytyka tekstu na wybranych przykładach z Mongolii

4. Tekst i wizerunek – ilustrowane księgi w Azji na wybranych przykładach

5. Analiza rękopisów z wykorzystaniem metod lingwistyki komputerowej

6. Fragmenty rękopiśmienne i perspektywy badawcze fragmentologii

7. Katalogi i katalogowanie rękopisów

8. Kodykologia i katalogowanie w praktyce: praca ze średniowiecznymi i wczesno-nowożytnymi rękopisami łacińskimi (Gabinet Rękopisów BUW - warsztaty)

9. Analiza materiałowa historycznych dokumentów europejskich

Literatura:

Andrist, P., Canart, P. and Maniaci, M. 2013. La syntaxe du codex. Essai de codicologie

structurale. Turnhout.

Bak, J. M. 2017. Introduction to Working with Manuscripts for Medievalists. Gorgias and

Press.

Buzi P. and Witakowski, W. (eds.). 2015. Cataloging, in: A. Bausi (general ed.), Comparative

Oriental Manuscript Studies. An Introduction. Hamburg. pp. 467-530.

Clemens, R. and T. Graham. 2007. Introduction to Manuscript Studies. Cornell University

Press.

Helman-Ważny, A., 2014, The Archeology of Tibetan Books, Brill.

Kara, G. 2016, Books of Mongolian Nomads, Indiana University Press.

Mass, P. 1958. Textual Criticism. Oxford University Press, New York.

De Hamel, Ch. 2016. Meetings with Remarkable Manuscripts. Allen Lane.

Richards, M. P. 1994. Anglo-Saxon Manuscripts. Basic Readings. Routledge.

Tarrant, R. 2016. Texts, Editors, and Readers. Methods and Problems in Latin Textual

Criticism. Cambridge University Press.

Van Lit, L. W. C., O.P. 2020. Among Digitized Manuscripts. Philology, Codicology,

Paleography in a Digital World. Brill.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)