Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Designing and planning research / preparing IRP grant acquisition and management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SDN-PIPB-ENG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Designing and planning research / preparing IRP grant acquisition and management
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty. Jednym z elementów warsztatów będzie ćwiczenie w przygotowaniu Indywidualnego Planu Badawczego po angielsku przez każdego uczestnika. Zajęcia zawierają omówienie elementów wniosku grantowego jako specyficznego tekstu naukowego. Doktoranci poznają zasady konstruowania wniosków, w tym opis celu, założeń, etapów, rezultatów i harmonogram projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ich realizacji i rozliczenia. Doktoranci ćwiczą pisanie projektów badań, szczególnie wniosków grantowych w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej, samodzielnie i jako członek grupy badawczej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty. Jednym z elementów warsztatów będzie ćwiczenie w przygotowaniu Indywidualnego Planu Badawczego po angielsku przez każdego uczestnika. Zajęcia zawierają omówienie elementów wniosku grantowego jako specyficznego tekstu naukowego. Doktoranci poznają zasady konstruowania wniosków, w tym opis celu, założeń, etapów, rezultatów i harmonogram projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ich realizacji i rozliczenia. Doktoranci ćwiczą pisanie projektów badań, szczególnie wniosków grantowych w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej, samodzielnie i jako członek grupy badawczej.

Literatura:

- formularz Indywidualnego Planu Badawczego (Individual Research Plan – instructions [https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/en/sdnh/regulations])

- założenia grantu NCN (https://www.ncn.gov.pl/konkursy-krajowe)

- założenia grantu ERC (https://erc.europa.eu/about-erc)

Efekty uczenia się:

WG_04 absolwent zna i rozumie zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;

UW_01 absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dyscyplin nauk humanistycznych do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności potrafi definiować cel i przedmiot badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, dobrać i odszukać źródła i opracowania adekwatne do badanego problemu, właściwie rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; formułować hipotezę badawczą oraz wnioskować na podstawie wyników badań naukowych;

UO_01 absolwent potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze w obrębie danej dyscypliny humanistycznej, na przykład granty naukowe, także w środowisku międzynarodowym;

UU_01 absolwent potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęiach - 20%

- aktywność na zajęciach - 10%

- pisemna praca - 70% - napisanie IPB (Individual Research Plan)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Bareja-Starzyńska
Prowadzący grup: Agata Bareja-Starzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty. Jednym z elementów warsztatów będzie ćwiczenie w przygotowaniu Indywidualnego Planu Badawczego po angielsku przez każdego uczestnika. Zajęcia zawierają omówienie elementów wniosku grantowego jako specyficznego tekstu naukowego. Doktoranci poznają zasady konstruowania wniosków, w tym opis celu, założeń, etapów, rezultatów i harmonogram projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ich realizacji i rozliczenia. Doktoranci ćwiczą pisanie projektów badań, szczególnie wniosków grantowych w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej, samodzielnie i jako członek grupy badawczej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty. Jednym z elementów warsztatów będzie ćwiczenie w przygotowaniu Indywidualnego Planu Badawczego po angielsku przez każdego uczestnika. Zajęcia zawierają omówienie elementów wniosku grantowego jako specyficznego tekstu naukowego. Doktoranci poznają zasady konstruowania wniosków, w tym opis celu, założeń, etapów, rezultatów i harmonogram projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ich realizacji i rozliczenia. Doktoranci ćwiczą pisanie projektów badań, szczególnie wniosków grantowych w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej, samodzielnie i jako członek grupy badawczej.

Literatura:

- formularz Indywidualnego Planu Badawczego (Individual Research Plan – instructions [https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/en/sdnh/regulations])

- założenia grantu NCN (https://www.ncn.gov.pl/konkursy-krajowe)

- założenia grantu ERC (https://erc.europa.eu/about-erc)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)