Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geowizualizacja w badaniach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-N-GBS-GSE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0618) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geowizualizacja w badaniach społecznych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku SDNS dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przes.
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Liczba godzin zajęć: 20

Stosowane metody dydaktyczne:

wykłady, dotyczące omawianych zagadnień w trakcie sesji, zaangażowanie słuchaczy w omawianą tematykę

Pełny opis:

1) opis treści merytorycznych:

A) Teledetekcja w monitoringu zanieczyszczeń metalami ciężkimi

W trakcie wykładu przedstawione zostaną obszary przemysłowe Węgier oraz Hiszpanii na których wystąpiło znaczące zanieczyszczenie środowiska. Zastosowanie teledetekcji naziemnej i lotniczej pozwoliło zidentyfikować zanieczyszczenie roślin porastających zdegradowany teren. Szczegółowo omówione zostaną teledetekcyjne i biometryczne metody weryfikacji uzyskanych wyników oraz możliwości implementacji metod na innych terenach.

B) Optymalizacja poziomu generalizacji dla efektywnego rozpoznawania wzorów przestrzennych na mapach tematycznych

Rozpoznanie i zachowanie charakterystycznych elementów wizualizacji jest jedną z podstawowych zasad redakcji map, szczególnie istotną w generalizacji kartograficznej. Generalizacja kartograficzna zakłada dostosowanie mapy i innych elementów graficznych do celu mapy, poziomu szczegółowości oraz wymagań odbiorców. W kartografii tematycznej, zwłaszcza w kartogramie, generalizacja kartograficzna ma miejsce, gdy zmniejsza się liczba klas lub wielkość pola odniesienia. Podczas gdy aspekty związane z optymalnymi metodami klasyfikacji danych oraz liczbą klas zostały szeroko zbadane, wielkość pola odniesienia, a także jej wpływ na przekazywanie i rozpoznawanie wzorców przestrzennych, nie były dotychczas przedmiotem badań empirycznych. Podczas wykładu zostaną przedstawione wstępne wyniki badań empirycznych. Celem tego badania było sprawdzenie czy kartogramy z określonymi wielkościami jednostek skutkują̨ optymalnym postrzeganiem charakterystycznych wzorców w danych oraz czy użytkownicy preferują̨ kartogramy o określonej wielkości pól odniesienia.

C) Serie czasowe danych satelitarnych w monitoringu środowiska

Zobrazowania satelitarne Ziemi pozyskiwane są od lat 60. XX wieku, co pozwala na prowadzenie badań dotyczących aktualnych wydarzeń, ale również umożliwiają na spojrzenie w przeszłość i analizę zmian jakie zaszły w wybranym okresie. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania misji satelitarnych wraz z podaniem charakterystyk kilku wybranych. Omówione zostaną zastosowania wykorzystania serii czasowych zobrazowań na przykładach związanych z badaniami roślinności i atmosfery.

D) Kartograficzna wizualizacja historycznych danych przestrzennych

Zajęcia będą poświęcone kartograficznym metodom wizualizacji danych historycznych. Narzędzia cyfrowe, które są coraz częściej wykorzystywane w geografii historycznej i spatial history umożliwiają efektywne gromadzenie, przetwarzanie i wizualizację zjawisk historycznych. W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane narzędzia i metody stosowane w cyfrowej kartografii historycznej oraz możliwości i ograniczenia, które za nimi stoją.

E) Zastosowanie teledetekcji do wizualizacji stanu roślinności

Informacja o stanie roślinności jest istotna zarówno na obszarach naturalnych, jak i obszarach rolniczych oraz w miastach. Techniki teledetekcyjne stanowią dobre źródło danych i pozwalają na uzyskanie informacji aktualnej i powtarzalnej. W ramach wykładu zaprezentowane będą metody wyboru danych, przetwarzania i wizualizacji stanu roślinności.

F) Diagnoza stanu w ramach rewitalizacji obszarów zurbanizowanych

Diagnoza stanu gminy w ramach podjęcia procesów rewitalizacji wymaga wykorzystania obiektywnych i weryfikowalnych mierników oraz metod badawczych dostosowanych do lokalnych uwarunkowań. Zakres diagnozy obejmuje wszystkie sfery działalności gminy. Przeprowadzenie analizy wymaga określenia pól podstawowych – przestrzennych jednostek, do których odnoszone będą wszystkie zbierane informacje. Podstawą decyzji o wyborze konkretnych danych i ich prezentacji powinna być ocena potrzebnej szczegółowości diagnozy, dobranych metod klasyfikacji i potwierdzenia intensywności zjawisk w różnych materiałach źródłowych w ujęciu praktycznym.

G) Wykorzystanie uczenia maszynowego w identyfikacji dachów azbestowo-cementowych jako wyzwanie dla samorządu terytorialnego

Przedstawienie możliwości opracowania innowacyjnej metody zdalnego rozpoznawania dachów azbestowo-cementowych. Unikalna architektura sieci neuronowej do identyfikacji dachów azbestowych jest opracowywana z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego (konwolucyjne sieci neuronowe), danych przestrzennych (ortofotomapy) oraz danych statystycznych.

Literatura:

Przykładowe artykuły i prace naukowe podawane są w trakcie wykładów.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Zna i rozumie:

WG_3 - metodologię badań naukowych

Umiejętności: Potrafi:

UK_1 - komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

UK_2 - upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

Kompetencje społeczne: Jest gotów do:

KK_1 - Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej

KK_3 - Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

stosowane metody dydaktyczne: wykłady, dotyczące omawianych zagadnień w trakcie sesji, zaangażowanie słuchaczy w omawianą tematykę i praktyczne aspekty geowizualizacji w diagnozie stanu w procesie rewitalizacji

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): uczestnictwo w sesjach, aktywność w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wilk
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Izabela Karsznia, Małgorzata Krówczyńska, Adrian Ochtyra, Tomasz Panecki, Ewa Wilk, Bogdan Zagajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wilk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)