Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioklimatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-BIO-SF Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioklimatologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych problemów i zagadnień współczesnej bioklimatologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawione jest szerokie spektrum zagadnień związanych z oddziaływaniem środowiska przyrodniczego na organizm człowieka oraz ze współczesnymi problemami badawczymi w bioklimatologii.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi problemami badawczymi w bioklimatologii oraz najważniejszymi zagadnieniami związanymi z oddziaływaniem środowiska przyrodniczego na organizm człowieka.

Na każdych zajęciach omówione zostanie jedno z niżej wymienionych zagadnień. Wszystkim wystąpieniom będzie towarzyszyć dyskusja.

Zagadnienia:

1. Bodźce atmosferyczne

2. Metody oceny intensywności bodźców atmosferycznych.

3. Bilans cieplny i wodny organizmu w różnych warunkach środowiskowych.

4. Klimat a zdrowie; meteorotropizm, wpływ pogody na umieralność i zachorowalność.

5. Wpływ klimatu na warunki pracy i codziennego bytowania na obszarach miejskich i seminaturalnych.

6. Sposoby poprawy bioklimatu obszarów miejskich.

7. Terapeutyczne właściwości klimatu.

8. Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki, rekreacji i sportu.

9. Przestrzenne zróżnicowanie warunków bioklimatycznych w Polsce.

10. Wybrane przykłady współczesnych badań bioklimatycznych

Uwaga: zakres zagadnień może ulec zmianie. Poszczególne zagadnienia mogą być omawiane na więcej niż jednych zajęciach.

Wymiar zajęć i nakład pracy:

zajęcia w sali: 30 h

praca własna studenta (szacunkowo): 5 h

razem: 35 h

Literatura:

Podstawowa:

T. Kozłowska-Szczęsna, K. Błażejczyk, B. Krawczyk, Bioklimatologia człowieka, 1997, Monografie IGiPZ PAN, 1

K. Błażejczyk, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne 192, IGiPZ PAN, 2004

T. Kozłowska-Szczęsna, B. Krawczyk, M. Kuchcik, Wpływ środowiska atmosfe-rycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, 2004

Uzupełniająca:

K. Błażejczyk, Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem w różnych warunkach środowiska geograficznego, Prace Geograficzne 159 IGiPZ PAN, 1993

Bogucki J. (red), Biometeorologia turystyki i rekreacji. AWF w Poznaniu, 1999.

Klonowicz S., Kozłowski S. 1970, Człowiek a środowisko termiczne, PZWL, Warszawa.

Kozłowski S., 1986, Granice przystosowania. Wiedza Powsz., Warszawa.

Krzymowska-Kostrowicka 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Parsons K.C., 1993, Human thermal environments. Taylor & Francis Publ., London.

K.Błażejczyk. G.McGregor, Warunki biotermiczne a umieralność w wybranych aglomeracjach europejskich. Przegląd Geograficzny, 2007, 79, 3i4, s. 401-423

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

Wiedza:

1) wie, czym zajmuje się bioklimatologia

2) wie, jakie są współczesne problemy badawcze bioklimatologii

3) wie, jakie mechanizmy i procesy odpowiadają za adaptację organizmów żywych do warunków środowiskowych, w tym warunków klimatycznych

Umiejętności:

1) potrafi dobrać właściwe metody badawcze do problemu badawczego z zakresu bioklimatologii

2) rozpoznaje korzystne i niekorzystne warunki klimatyczne w różnych kontekstach

3) potrafi przedstawić istotny problem badawczy z zakresu bioklimatologii w sposób zrozumiały dla osoby niezaznajomionej z tą tematyką

Postawy:

1) rozumie znaczenie warunków klimatycznych i ich wpływ na organizmy żywe

2) podejmuje dyskusję w zakresie możliwości poprawy komfortu człowieka poprzez modyfikację warunków klimatycznych

3) jest świadomy ograniczeń i zagrożeń związanych z przebywaniem człowieka w niekorzystnych warunkach klimatycznych

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia oceniane są na podstawie pracy studentów obejmującej:

- przygotowanie wystąpienia na jeden z wybranych tematów z zakresu współczesnych problemów badawczych w bioklimatologii (lista tematów zostanie podana na pierwszych zajęciach)

- aktywnego uczestnictwa w dyskusji

Wystąpienie oraz aktywność na zajęciach oceniane są według skali punktowej od 0 do 10 punktów każde. Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie przynajmniej 51% punktów możliwych do zdobycia.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia studenta z obowiązku przygotowania wystąpienia. Łączna liczba nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) nie może przekroczyć 7.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Leziak
Prowadzący grup: Kamil Leziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.