Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cyfrowe przetwarzanie obrazów I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-CPO1
Kod Erasmus / ISCED: 07.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przetwarzanie obrazów I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka geoinformatyczna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową znajomość obsługi komputera oraz systemu operacyjnego Windows.


W celu pełnego zrozumienia przedstawianych zagadnień student musi posiadać znajomość podstaw teledetekcji satelitarnej, pozyskiwania informacji teledetekcyjnej oraz powinien posiadać podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie interpretacji wizualnej zdjęć.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka podstawowych zasad cyfrowego przetwarzania zdjęć satelitarnych, praktyka i teoria.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest poznanie i praktyczne opanowanie przez studentów podstawowych funkcji przetwarzania zdjęć satelitarnych.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i przypisanych do każdego wykładu ćwiczeń. W ramach wykładu przedstawiane będą informacje teoretyczne na temat przetwarzania danych i ich zastosowania. Na ćwiczeniach wykonywane będą podstawowe analizy w dostępnym oprogramowaniu oraz projekt.

Zakres tematów:

- podstawowe źródła obrazów cyfrowych

- kolejność przetwarzania danych

- korekcje danych rastrowych

- wstępne przetwarzanie danych rastrowych

- klasyfikacja nienadzorowana i nadzorowana

- analizy ilościowe na obrazach

- pozyskiwanie informacji z obrazów satelitarnych

Stosowane metody dydaktyczne:

- wykład

- wspólne wykonywanie poleceń w oprogramowaniu razem z prowadzącym

- ćwiczenia wykonywane przed komputerem indywidualnie w ramach zajęć i poza nimi

- prezentacja projektu i wspólna dyskusja nad problemem

- dyskusja

W trakcie zajęć wykorzystywane jest oprogramowanie SNAP, studenci zapoznają się z fachowym słownictwem anglojęzycznym dotyczącym procedur pozyskania i przetwarzania danych satelitarnych.

Do każdego ćwiczenia przedstawiana jest instrukcja jego wykonania. Większa część ćwiczenia wykonywana jest podczas zajęć.

Literatura:

Podręczniki:

Adamczyk J., Będkowski K., 2005. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wyd. SGGW, Warszawa.

Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., 2010. Metody i techniki badań geoinformatycznych. Skrypt dla studentów, wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Lillesand M.T., Kiefer R.W., Chipman J.W., 2004. Remote sensing and image interpretation, 5th edition. Wiley.

Czasopisma polskie:

1. Teledetekcja Środowiska

2. Roczniki Geomatyki http://www.ptip.org.pl/

3. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

4. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii I Teledetekcji http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/

Czasopisma zagraniczne:

1. Remote Sensing of Environment

2. Remote Sensing

3. International Journal of Remote Sensing

4. European Journal of Remote Sensing

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W04, K_W10, K_U03, K_U06, K_U10, K_K06

Student zna i rozumie:

- K_W04 zastosowanie wiedzy teoretycznej z zakresu geografii oraz geoinformatyki (zna bazy danych satelitarnych i etapy przetwarzania danych)

- K_W10 podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej, podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych (etapy przetwarzania danych satelitarnych, podstawowe procedury używane w cyfrowym przetwarzaniu danych satelitarnych)

Student potrafi:

- K_U03 wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych (potrafi przetworzyć dane rastrowe od obrania do analizy tematycznej)

- K_U06 stosować narzędzia geoinformatyczne do monitoringu środowiska i analizy przestrzennej, wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych (potrafi przeprowadzić analizę tematyczną danych rastrowych - obliczyć wskaźniki, przeprowadzić klasyfikację)

- K_U10 Komunikować się z otoczeniem z wykorzystaniem odpowiednich technik informacyjno‐komunikacyjnych (wykonać prezentację uzyskanego wyniku i zinterpretować go)

Student jest gotów do:

- K_K06 działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych (dyskusji nad rozwiązaniem problemu, realizacji projektów geoinformatycznych)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Wykład:

Kolokwium w formie pisemnej (test z rożnego rodzaju pytaniami, w tym pytaniami otwartymi)

Odbywa się na ostatnim wykładzie stacjonarnie w sali lub zdalnie.

Ćwiczenia:

Wykonywanie ćwiczeń na każdym z zajęć (50% oceny) oraz projekt (wykonanie i prezentacja, 50% oceny).

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność.

Odrabianie ćwiczeń nie jest możliwe, jednak formą zastępczą jest zapoznanie się z materiałem w trakcie konsultacji i wykonanie samodzielnie ćwiczenia.

Końcowa ocena z przedmiotu jest składową: 50% z oceny uzyskanej z ćwiczeń oraz 50% z kolokwium z wykładu.

Minimalny próg zaliczenia ćwiczeń i wykładu - 50% punktów.

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zaliczenia wykładu i ćwiczeń.

W sesji poprawkowej możliwa poprawa kolokwium z wykładu oraz kolokwium z ćwiczeń. W przypadku niezaliczonej którejś z części konieczne jest powtarzanie całości przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Marcinkowska-Ochtyra
Prowadzący grup: Adriana Marcinkowska-Ochtyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)