Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Człowiek i środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-CS-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Człowiek i środowisko
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć ogólną wiedzę geograficzną.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie różnych aspektów wpływu środowiska na działalność człowieka oraz wpływu działalności człowieka na środowisko. Niektóre z omawianych zagadnień dotyczą czasów historycznych, inne – współczesnych, w niektórych wypadkach uwzględniane są także prognozy na najbliższe dekady.

Pełny opis:

Najważniejsze tematy zajęć

1. Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie społeczeństw w ostatnich 2000 lat.

2. Wpływ pogody na niektóre wydarzenia historyczne.

3. Współczesne zmiany klimatu oraz ich skutki w przyrodzie i gospodarce.

4. Zanieczyszczenia powietrza – zmienna w czasie waga problemów związanych z różnymi zanieczyszczeniami powietrza.

5. Zanieczyszczenie światłem – nowy problem środowiskowy.

6. Wpływ na ludzi i środowisko niektórych odkryć i wynalazków, których właściwości nie były początkowo dostatecznie rozpoznane.

7. Przyczyny oszczędzania lub ochrony tworów przyrody w czasach historycznych. Wybrane problemy związane ze współczesną ochroną środowiska.

8. Przekształcenia środowiska przez różne cywilizacje.

9. Wybrane bieżące problemy związane z przekształcaniem środowiska przez człowieka. Przykłady zawinionych przez człowieka zdarzeń o szczególnie silnym negatywnym wpływie na stan środowiska.

10. Zmiany systemu energetycznego w ostatnich 300 latach. Wpływ różnych rodzajów energetyki na środowisko. Prognozowany system energetyczny świata.

11. Znaczenie badań morza dla nauki i gospodarki. Archeologia podwodna.

Literatura:

1. Brown L., 2003, Gospodarka ekologiczna. Na miarę Ziemi. Książka i Wiedza Warszawa.

2. Brown L., Flavin C., French H., 2000, Raport o stanie świata. U progu nowego tysiąclecia, Ksiązka i Wiedza Warszawa.

3. Cameron R., 1999, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Ksiązka i Wiedza Warszawa.

4. Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D., 1997, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko Białystok

5. Fry C., 2008, Świat. Największe wyzwania ekologiczne, Publicat S.A., Poznań

6. Kundzewicz Z. W., 2000, Gdyby mała wody miarka ..., Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

7. Lean G., Hinrichsen D., 1992, Atlas of the Environment, Helicon Publishing Ltd.

8. Mannion A. M., 1992, Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

9. Schőnwiese C. D., 1997, Klimat i człowiek, Prószyński i S-ka Warszawa.

10. Wiąckowski S.K., 2000, Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska, Stanisław K. Wiąckowski Kielce.

11. Wiąckowski S., Wiąckowska I., 1999, Globalne zagrożenia środowiska, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska WSP Kielce

Efekty uczenia się:

Podstawowe, przedmiotowe efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna wybrane aspekty uwarunkowań funkcjonowania człowieka w środowisku w czasach historycznych oraz współcześnie.

Student rozumie wybrane współczesne globalne problemy środowiskowe.

Student zna wybrane prognozy dotyczące związków człowiek – środowisko w najbliższych dekadach i rozumie ich uwarunkowania.

Umiejętności:

Student potrafi zauważyć konkretne przykłady wpływu warunków środowiskowych na działalność człowieka.

Student potrafi zauważyć konkretne przykłady wpływu działalności człowieka na środowisko.

Postawy:

Student docenia rolę środowiska w funkcjonowaniu człowieka.

Student zauważa wpływ człowieka na środowisko.

Student rozumie potrzebę ochrony środowiska i umiejętnego jego wykorzystywania.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym. Jest to test zamknięty. W każdym zadaniu podane są cztery odpowiedzi do wyboru, należy wśród nich wskazać prawidłową. Za każdą prawidłową odpowiedź student zdobywa 1 punkt. Maksymalna możliwa do zdobycia suma punktów to 35, aby uzyskać ocenę pozytywną należy zdobyć do najmniej 18 punktów.

Sprawy organizacyjne

Obecność na wykładach nie jest bezwzględnie wymagana, jednak ciąg czterech nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach będzie potraktowany jako rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach. Ponadto student opuszczający bez usprawiedliwienia zajęcia nie może liczyć na indywidualne rozszerzone konsultacje służące tym samym celom, którym służył pominięty przez niego wykład (może na to liczyć student, który usprawiedliwił swą nieobecność). Usprawiedliwienie powinno być przedstawione na zajęciach następujących bezpośrednio po tym wykładzie, na którym student był nieobecny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.