Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-CWT-E Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna stosowana
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geografia społ.-ekon. stosowana) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Osoba przystępująca do zajęć powinna posiadać niezbędną wiedzę z zakresu metod badań geograficznych, w tym metod badań ankietowych, a także znać w stopniu podstawowym współczesne procesy urbanizacji zachodzące w regionach miejskich oraz ich szeroko rozumiane konsekwencje (w szczególności przestrzenne i społeczne). Rekomendowane jest posiadanie umiejętności pracy z programem SPSS.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone są w terenie w wybranej dzielnicy Warszawy bądź gminie podwarszawskiej, a następnie kontynuowane w pracowni komputerowej. Ich celem jest przekazanie studentom umiejętności z zakresu prowadzenia badań terenowych (w tym badań ankietowych, wywiadów, inwentaryzacji, obserwacji) oraz opracowywania uzyskanych tą drogą informacji.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

1. Poznanie wybranych metod badawczych stosowanych w geografii społecznej i gospodarczej oraz kształtowanie umiejętności ich praktycznego zastosowania.

2. Poszerzenie wiedzy z zakresu złożonych procesów urbanizacji zachodzących w regionach miejskich.

Treść:

- Przeprowadzenie w kilkuosobowych zespołach kompleksowych badań na wybranym obszarze z zastosowaniem różnorodnych metod badawczych, m.in.: metody ankietowej, wywiadów, inwentaryzacji i różnych technik obserwacji.

- Samodzielne prowadzenie analiz statystycznych w programie SPSS.

Literatura:

1. Babbie E., 2001, Badania społeczne w praktyce, PWN

2. Kent F., 2000, Jak przetworzyć miejsce, Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków [http://www.mck.pk.edu.pl/panel/dokumenty/PPS,%20Jak_przetworzyc_miejsce.pdf]

3. Górniak J., Wachnicki J., 2008, Pierwsze kroki w analizie danych: SPSS for Windows, SPSS Polska, Kraków

Efekty uczenia się:

WIEDZA: student zna podstawowe metody badawcze i ich zastosowanie; zna też zasady projektowania i prowadzenia badań terenowych.

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi:

- samodzielnie prowadzić prace badawcze w terenie,

- wprowadzać informacje do baz danych,

- formułować problemy badawcze,

- wykonywać podstawowe prace analityczne oraz sporządzać raporty z badań,

- pracować w zespole, uzgadniać wspólne stanowisko, zgłaszać własne propozycje.

POSTAWY: student krytycznie ocenia zastosowane metody oraz wyniki własnej pracy; współpracuje z innymi wykonawcami i koordynatorem; konstruktywnie wspiera badania i proces wnioskowania; jest twórczy i otwarty na pokonywanie trudności w stosowaniu różnorodnych technik badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- uczestnictwa w realizacji projektu badawczego (współpraca z opiekunem, ilość i jakość informacji zebranych w terenie, wprowadzenie pozyskanych informacji do baz danych),

- aktywności w prowadzeniu analiz statystycznych podczas zajęć w pracowni komputerowej,

- raportu końcowego z badań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.