Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe (ścieżka fizycznogeograficzna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-CWT-SF
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe (ścieżka fizycznogeograficzna)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia terenowe przeznaczone są dla studentów studiów 1. stopnia, ścieżka fizycznogeograficzna. Dopuszczany jest udział innych studentów zainteresowanych problematyką fizycznogeograficznych badań terenowych.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Ćwiczenia terenowe służą nabywaniu praktycznych umiejętności związanych z analizą dostępnych danych i zbieraniem informacji w terenie. Mają charakter kompleksowy (łączący poszczególne dziedziny geografii fizycznej). Składają się ze szkoleń, pracy studentów pod kierunkiem opiekunów i samodzielnej pracy studentów. Poza zagadnieniami fizycznogeograficznymi ważne jest nabywanie umiejętności samodzielnego planowania i prowadzenia pracy w terenie, jak również wypracowanie poprawnych form kontaktów z miejscową ludnością.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń terenowych studenci poznają metody badań terenowych stosowane w meteorologii, klimatologii, hydrologii i gospodarce wodnej oraz geomorfologii i geoekologii. Studenci analizują dostepne dane (literatura, bazy danych i materiały kartograficzne w formie tradycyjnej i cyfrowej). Na tej podstawie planują i przeprowadzają pomiary i obserwacje stacjonarne, marszrutowe lub profilowe. Zapoznają się z metodyką opracowań wyników badań terenowych (metodami statystycznymi, graficznymi, np. wydzielaniem jednostek przestrzennych) oraz zasadami ich interpretacji.

Studenci zbierają informacje w punktach, na profilach i w jednostkach przestrzennych. Łączą wyniki obserwacji i pomiarów wykonywane przez różne osoby w spójny system informacji z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej.

Poza pracą w terenie, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości informacji lub gdy wynika to z innych uwarunkowań (np. pogoda itp.), przewidziany jest również czas na prace kameralne obejmujące porządkowanie zebranego materiału terenowego, proste oznaczenia półlaboratoryjne, sporządzanie raportów i map, spotkania z przedstawicielami lokalnych władz i instytucji.

Celem ćwiczeń terenowych jest:

- Poszerzenie wiedzy o charakterze regionalnym dotyczącej badanego terenu

- Ugruntowanie wiedzy i umiejętności poznanych wcześniej metodami badań terenowych i laboratoryjnych i zaznajomienie się z nowymi.

- Wartościowanie źródeł informacji o przyrodzie (szczególne miejsce nowopozyskanych informacji terenowych).

- Nabycie i rozwinięcie umiejętności planowania pracy w terenie, organizacji pracy w grupie, wykonania podstawowych pomiarów i obserwacji terenowych.

- Rozwinięcie umiejętności sporządzania prawidłowych notatek terenowych, pracy z mapami tematycznymi w formie tradycyjnej i cyfrowej, sporządzania raportu z badań, syntezy i interpretacji wyników badań oraz ich prezentacji i dyskusji.

Studenci kształtują właściwe postaw wobec otoczenia społecznego miejsca prowadzenia badań.

Stosowane metody dydaktyczne:

1. Metody podające: wkład, opis, objaśnienie

2. Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

3. Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe i półlaboratoryjne, metoda projektów; seminarium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gutry-Korycka M., Werner-Więckowska H., 1989, Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych. PWN, Warszawa.

3. Wałdykowski P., Zgorzelski M., 2007. Kartowanie rzeźby powierzchni terenu, [w:] A. Richling (red.), Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa.

2. Wyszkowski A., 2008, Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

- mapy topograficzne i tematyczne obszaru opracowania

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W03, K_W07, K_U01, K_U05, K_U06, K_U09, K_K01, K_K02, K_K04, K_K06

WIEDZA (K_W03, K_W07):

Student zna i rozumie:

- złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach

terytorialnych,

- zaawansowane kategorie pojęciowe w zakresie geografii.

UMIEJĘTNOSCI (K_U01, K_U05, K_U06, K_U09)

Student potrafi:

- wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego,

- opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na środowisko,

- prognozować zmiany procesów społecznych,

- przekazać wiedzę geograficzną różnym odbiorcom.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K_K01, K_K02, K_K04, K_K06):

Student jest gotów do:

- poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny oraz ich krytycznej oceny,

- oceny różnorodności kulturowej i akceptuje zasady zachowania wynikające z szacunku i życzliwości wobec mieszkańców danego terenu i przedstawicieli innych kultur,

- oceny zagrożenia wynikającego z warunków pracy, wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań,

- upowszechniania dokonań naukowych w kontekście społecznej roli nauki.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

A) 50% oceny końcowej, na które składa się (ocenianie ciągłe):

1. Analiza dostępnych źródeł informacji o terenie ćwiczeń.

2. Praca w terenie: indywidualna i zespołowa (wykonywanie pomiarów bezpośrednich, ankiet itp.)

3. Sporządzanie notatek terenowych.

4. Sporządzanie raportów cząstkowych i syntetycznych.

5. Przygotowanie obrazów kartograficznych prezentujących wyniki prowadzonych badań.

B) 50% oceny końcowej, na który składa się prezentacja i dyskusja wyników badań (seminarium końcowe)

Wymiar zajęć: 80 godzin

Nakład pracy studenta obejmuje m.in. analizę dostępnych danych o terenie, zapoznanie z oprogramowaniem, pracę w terenie, konsultacje, opracowanie i numeryczne przetwarzanie danych, przygotowanie do prezentacji i prezentacja wyników badań, dyskusja wyników).

Szczegółowe kryteria i metody oceniania zostaną przedstawione na początku zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Suchożebrski
Prowadzący grup: Dorota Giriat, Krzysztof Jarzyna, Maciej Lenartowicz, Jarosław Suchożebrski, Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)