Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe (ścieżka fizycznogeograficzna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-CWT-SF Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe (ścieżka fizycznogeograficzna)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia terenowe przeznaczone są dla studentów specjalności geografia fizyczna stosowana. Dopuszczany jest udział studentów spoza specjalności zainteresowanych problematyką fizycznogeograficznych badań terenowych.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Ćwiczenia terenowe służą nabywaniu praktycznych umiejętności związanych ze zbieraniem informacji w terenie. Mają charakter kompleksowy (łączący poszczególne dziedziny geografii fizycznej). Składają się ze szkoleń, pracy studentów pod kierunkiem opiekunów i samodzielnej pracy studentów. Poza zagadnieniami fizycznogeograficznymi ważne jest nabywanie umiejętności samodzielnego planowania i prowadzenia pracy w terenie, jak również wypracowanie poprawnych form kontaktów z miejscową ludnością.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń terenowych studenci poznają metody badań terenowych stosowane w meteorologii, klimatologii, hydrologii i gospodarce wodnej oraz geomorfologii i geoekologii. Przeprowadzają pomiary i obserwacje stacjonarne, marszrutowe lub profilowe. Zapoznają się z metodyką opracowań wyników badań terenowych (metodami statystycznymi, graficznymi, np. wydzielaniem jednostek przestrzennych) oraz zasadami ich interpretacji.

Studenci zbierają informacje w punktach, na profilach i w jednostkach przestrzennych. Łączą wyniki obserwacji i pomiarów wykonywane przez różne osoby w spójny system informacji.

Poza pracą w terenie, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości informacji lub gdy wynika to z innych uwarunkowań (np. pogoda itp.), przewidziany jest również czas na prace kameralne obejmujące porządkowanie zebranego materiału terenowego, proste oznaczenia półlaboratoryjne, sporządzanie raportów i map, spotkania z przedstawicielami lokalnych władz i instytucji.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Gutry-Korycka M., Werner-Więckowska H., 1989, Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych. PWN, Warszawa.

3. Wałdykowski P., Zgorzelski M., 2007. Kartowanie rzeźby powierzchni terenu, [w:] A. Richling (red.), Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa.

2. Wyszkowski A., 2008, Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Literatura uzupełniająca:

1. Danielak D. 1994. Potencjał klimatyczny województwa płockiego. Notatki Płockie 4/16 – Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego: 41-42, Płock.

2. Lamparski Z. 1964. Zarys stratygrafii czwartorzędu i morfologia dorzecza dolnej Skrwy. Acta Geologica Polonica, vol. XIV, nr 3.

3. Lamparski Z. 1979. Sandry i tarasy rzeczne w dolinie Skrwy i Wisły w okolicy Płocka. Inst. Geol. Biul. 187,

4. Lenart W., 1977, Osobliwości lokalnej cyrkulacji atmosferycznej w okolicach Płocka, Notatki Płockie, 22, 19-26

5. Lenartowicz M., Suchożebrski J., 2018, Operat ochrony zasobów abiotycznych i gleb. Plan Ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. NFOŚ, Warszawa.

6. Malinowska E., Ceglińska K., 2011, Przestrzenna zmienność właściwości gleb w układach katenalnych w rejonie Murzynowa. Prace i Studia Geograficzne, t. 46, s. 77-92.

7. Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50000, , arkusz 444 – Płock. Plansza A i B. Państwowy Instytut Geologiczny i Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010

8. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 , arkusz 444 – Płock (N-34-124-A). Państwowy Instytut Geologiczny i Ministerstwo środowiska, Warszawa 2002

9. Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski 1:50000. Arkusz Płock, PIG-PIB, Warszawa 2010.

10. Objaśnienia do Mapy hydrogeologiczej Polski w skali 1:50 000, arkusz 444 – Płock (red. J. Włostowski). Państwowy Instytut Geologiczny i Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002

11. Program Ochrony Środowiska dla miasta Płocka na lata 2016-2022, Urząd Miasta Płocka, Płock 2016

12. Richling A. Lechnio J. (red.), 2005, Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych. WGSR UW, Warszawa.

13. Richling A. Lechnio J. (red.), 2012, Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego. WGSR UW, Warszawa.

14. Roge-Wiśniewska M. (red.) Brudzeń Landscape Park - Natural and cultural environment and state of land use structure. Faculty of Geography and Regional Studies, Inter-Faculty Studies in Environmental Protection, University of Warsaw, 2005.

15. Skompski S. Słowański W., 1970, Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 444 – Płock (N-34-124-A). Wyd. Geologiczne, Warszawa

16. Skompski S., Słowański S. 1964. Poligenetyczna dolina Wierzbicy koło Płocka. Acta Geolog. Polon., 14, 3: 437-455

17. Słowiński W., Skompski S. 1965. Sandry i tarasy rzeczne w dolinie Skrwy i Wisły w okolicach Płocka. Biul. Inst. Geol., nr 187. Z badań czwartorzędu w Polsce. Warszawa

18. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz 444 – Płock. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1963

19. Szwarczewski P., Smolska E., Mazeika J., 2010, Zapis pradziejowej i historycznej aktywności gospodarczej w osadach na przykładzie okolic Brudzenia Dużego (N Mazowsze). Środowisko i kultura 8, s. 123.

- mapy topograficzne i tematyczne obszaru opracowania

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe:K_W03, K_W07, K_U01, K_U05, K_U06, K_U09, K_K01, K_K02, K_K04, K_K06

WIEDZA:

Poszerzenie wiedzy o charakterze regionalnym dotyczącej badanego terenu.

Ugruntowanie poznanych wcześniej metodami badań terenowych i laboratoryjnych i zaznajomienie się z nowymi.

Wartościowanie źródeł informacji o przyrodzie (szczególne miejsce nowopozyskanych informacji terenowych).

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi:

- zaplanować pracę w terenie,

- wykonać podstawowe pomiary i obserwacje terenowe,

- sporządzić prawidłową notatkę terenową i nanieść na mapę lokalizacje i wyniki prac w terenie,

- wykorzystać cyfrowe dane przestrzenne do planowania badań terenowych

- sporządzić raport z badań,

- dokonać próby syntezy i interpretacji wyników badań.

POSTAWY:

- Umiejętność pracy w zespole.

- Kształtowanie właściwych postaw wobec otoczenia społecznego miejsca prowadzenia badań.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

1. Praca w terenie: indywidualna i zespołowa.

2. Sporządzanie notatek terenowych.

3. Sporządzanie raportów cząstkowych i syntetycznych.

4. Przygotowanie obrazów kartograficznych prezentujących wyniki prowadzonych badań.

5. Prezentacja i dyskusja wyników badań.

Szczegółowe kryteria i metody oceniania zostaną przedstawione na początku zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Suchożebrski
Prowadzący grup: Maciej Dłużewski, Tomasz Grabowski, Maciej Lenartowicz, Kamil Leziak, Jarosław Suchożebrski, Artur Surowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.