Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-DPG-PED
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przyrody
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie. 3. rok
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie. 3. rok (sem. zimowy)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Studenci III roku studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Geografia, realizujący Blok pedagogiczny.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów geografii, przyszłych nauczycieli przyrody do nauczania tego przedmiotu w szkole podstawowej. Główny nacisk jest położony na ukształtowanie umiejętności tworzenia własnego warsztatu pracy przez przyszłych nauczycieli przyrody.

Nakład pracy studenta: obecność na konwersatoriach, aktywny w nich udział oraz przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.

Pełny opis:

Pełny opis. Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: miejsce przedmiotu przyroda w ramowych planach nauczania w szkole podstawowej, analiza zapisów podstawy programowej przyrody, cele kształcenia i treści nauczania; analiza rozkładu materiału; integracja wewnątrz przedmiotowa w programach nauczania przyrody, identyfikowanie powiązań treści nauczania przyrody z treściami geografii i biologii w SP; wiedza potoczna a wiedza naukowa – kształtowanie pojęć w świadomości uczniów (ujęcia konstruktywistyczne); planowanie działań dydaktycznych dostosowanych do możliwości poznawczych uczniów oraz do ich zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych, dobór metod, form pracy i środków dydaktycznych do realizacji treści nauczania przyrody, w tym prowadzenie doświadczeń i eksperymentów oraz obserwacji elementów przyrody i krajobrazu w otoczeniu szkoły; rozwijanie zainteresowań uczniów, ich ciekawości, stymulowanie aktywności i samodzielności poznawczej dotyczącej postrzegania i myślenia całościowego dotyczącego środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz roli człowieka w ich kształtowaniu i ochronie.

Nakład pracy studenta:

• obecność na konwersatoriach, aktywność studentów (w tym m.in. zapoznanie się z polecanymi źródłami, literaturą, przygotowanie się i udział w dyskusji),

• przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.

Literatura:

• Angiel J., Oblicza Wisły. Przewodnik warszawski dla tropicieli przyrody, Stow. Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, Warszawa, 2015

• Angiel J., Edukacja wokół drzewa, Geografia w Szkole nr 4, 2014

• Brudnik, E. Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, SFS Kielce, 2000.

• Elbanowska-Ciemuchowska S., Doświadczenia na lekcjach Przyrody, Wyd. Nowa Era, 2004

• Kozłowska E., 2000. Przyroda miasta, Nasza Księgarnia, Warszawa.

• Lenart W., Imiela J, 2001. Ludziom i naturze. Przez edukację do zrównoważonego rozwoju, RCEE, Płock.

• Michalczyk J., 2009, Człowiek a przyroda, KUL, Lublin.

• Rembertowicz H., (red.), 2004, Przyroda. Pytania dzieci - odpowiedzi dorosłych Wyd. SWPR, Warszawa.

•Tołwińska-Królikowska E. (red.) 2013, Dzieci w świecie nauki. Materiały edukacyjne dot. ruchu naukowego w szkole podstawowej, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

E.1.W.1; E.1.W.2; E.1.W.3; E.1.W.4; E.1.W.6; E.1.W.9; E.1. W.15;

E.1.U1; E.1.U2; E.1.U.3; E.1.U.4; E.1.U.7;

E.1.K.2; E.1, K.5; E.1.K.6, E.1.K.8,

Po ukończeniu zajęć student z zakresu wiedzy:

• określa miejsce przedmiotu Przyroda w ramowych planach nauczania (E.1.W1),

• charakteryzuje założenia dydaktyczne przedmiotu przyroda w szkole podstawowej w odniesieniu do zapisów podstawy programowej w szkole podstawowej (E.1.W.2),

• omawia warsztat pracy nauczyciela przyrody w szkole podstawowej, w tym m.in. istotę programów nauczania, rozkładu materiału itp. (E.1.W.3),

• określa: niezbędne kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela przyrody, znaczenie i sposoby budowania autorytetu, zasady tworzenia interakcji z uczniami; konkretyzuje dobre praktyki w pracy z uczniami oraz we współpracy z innymi nauczycielami i z rodzicami (E.1.W.4),

• formułuje różne formy, strategie, metody i style kształcenia, ocenia ich skuteczność w realizacji treści nauczania przyrody w szkole podstawowej; określa rozmaite sposoby oddziaływania na uczniów (E.1.W.6; E.1.W.9),

• przedstawia możliwości wykorzystania różnorodnych środków dydaktycznych (w tym GIS) w realizacji założonych celów dydaktycznych z zakresu nauczania przyrody; charakteryzuje rolę zajęć terenowych w edukacji przyrodniczej (E.1.W.9; E.1.W.15),

• charakteryzuje cele, rolę i wartości edukacji regionalnej, edukacji krajobrazowej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w nauczaniu przyrody oraz w wychowaniu uczniów (E.1.W.15).

Z zakresu umiejętności student:

• analizuje zapisy podstawy programowej oraz wybranych programów nauczania przyrody w szkole podstawowej (E.1.U.3),

• stosuje zróżnicowane formy, strategie, metody i techniki nauczania (szczególnie aktywizujące uczniów, w tym TIK), a także wykorzystuje zasady kształcenia dostosowane do celów i treści zajęć z przyrody (E.1,U.7),

• wykorzystuje różnorodne środki dydaktyczne (w tym GIS) do poznania, zobrazowania i wyjaśniania zjawisk oraz procesów przyrodniczych (E.1.U.7),

• projektuje lekcje przyrody i opracowuje scenariusze lekcji z wykorzystaniem różnych form, strategii i metod nauczania, szczególnie aktywizujących dostosowanych do celów i treści edukacji przyrodniczej w SP (E.1, U.7).

Z zakresu kompetencji społecznych student jest gotów do:

• popularyzowania wiedzy przyrodniczej wśród uczniów oraz rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia (D.1.E.1.K.2),

• kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów (D.1.E.1.K.5),

• budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów, zwłaszcza tolerancji oraz otwartości i poszanowania odmienności (D.1.E.1.K.6),

• ustawicznego rozwoju i pogłębiania swojej wiedzy i kompetencji w zakresie nowych osiągnięć rozwijających się nauk przyrodniczych oraz metod nauczania-uczenia się (D.1.E.1.K.8).

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach,

Zaliczenie pisemne składające się z wiązek pytań otwartych i półotwartych.

Uzyskanie 60% punktów gwarantuje ocenę dostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Angiel
Prowadzący grup: Joanna Angiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)