Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka przyrody i geografii II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-DPG2-PED Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przyrody i geografii II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Studenci III roku geografii, studia stacjonarne, licencjackie (realizujący Blok pedagogiczny), którzy zaliczyli zajęcia z Podstaw dydaktyki ogólnej oraz Dydaktykę przyrody i geografii I.

Podstawowa wiedza z dydaktyki ogólnej.

Wiedza cząstkowa z zakresu dydaktyki przyrody i geografii.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot Dydaktyka przyrody i geografii II jest kontynuacją przedmiotu Dydaktyka przyrody i geografii I. Celem zajęć jest przygotowanie studentów, przyszłych nauczycieli do nauczania przedmiotów Przyroda i Geografia w szkole podstawowej. Główny nacisk jest położony na ukształtowanie umiejętności tworzenia własnego warsztatu pracy przez przyszłych nauczycieli.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędnych do:

• planowania dydaktycznego procesu nauczania/uczenia się Przyrody i Geografii,

• realizacji przygotowanych planów, zwłaszcza w zakresie zastosowania metod nauczania/uczenia się przyrody i geografii, form i typów pracy na lekcji oraz pomocy dydaktycznych,

• ewaluacji realizowanych planów, zwłaszcza w zakresie sprawdzania i oceniania zdobytej przez uczniów wiedzy, umiejętności i postaw.

Literatura:

• Brudnik, E. Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, SFS Kielce, 2000.

• Kruszewski K. (red.), 1993. Sztuka nauczania, t. 1 i 2. PWN, Warszawa.

• Kupisiewicz Cz., 2005. Podstawy dydaktyki, WSiP, Warszawa.

• Pikorz S., 1972. Jak realizować zadania dydaktyczno – wychowawcze podczas wycieczek geograficznych, biologicznych i krajoznawczych [w:] Materiały metodyczne do nauczania geografii i pracy krajoznawczej w szkole, Okręgowy Ośrodek Metodyczny, Kraków, s. 32-41.

Rembertowicz H., (red.) Przyroda. Pytania dzieci - odpowiedzi dorosłych Wyd. SWPR, Warszawa, 2004.

• Suchan A., 2003. Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody, SCE, Tarnów.

• Wuttke G., 1963. Ćwiczenia i wycieczki w nauczaniu geografii, PZWS, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. charakteryzuje założenia dydaktyczne przedmiotów przyroda i geografia w szkole podstawowej,

2. definiuje podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki czynnościowej (przedmiotowej),

3. omawia warsztat pracy nauczyciela przyrody i geografii w szkole podstawowej.

Umiejętności:

1. analizuje aktualną podstawę programową nauczania przyrody i geografii w szkole podstawowej i na jej podstawie tworzy rozkład nauczania i plan wynikowy.

2. analizuje podręczniki i zeszyty ćwiczeń przyrody oraz poradniki metodyczne dla nauczycieli, dokonuje wyboru uwzględniając specyfikę szkoły,

3. stosuje zróżnicowane formy, strategie nauczania, zasady nauczania i metody (szczególnie aktywizujące) dostosowane do celów i treści zajęć przedmiotowych,

4. projektuje lekcję i opracowuje konspekty lekcji przyrody i geografii, wykorzystuje i tworzy narzędzia hospitacji lekcji,

5. określa cele edukacyjne, tworzy standardy wymagań w ujęciu operacyjnym,

6. wykorzystuje różnorodne środki i pomoce dydaktyczne do wyjaśniania zjawisk i procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych i kulturowych,

7. tworzy narzędzia do przeprowadzania ewaluacji zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.

Kompetencje społeczne:

1. dostrzega misję zawodu nauczyciela w społeczeństwie i potrzebę przywrócenia etosu nauczyciela,

2. wykazuje postawę gotowości do pracy zespołowej w zespole nauczycielskim i kierowania pracą uczniów,

3. aktywnie korzysta z różnorodnych form, strategii nauczania, nowoczesnych metod i środków dydaktycznych. Wykazuje otwartą postawę wobec nowości rozwijających się nauk przyrodniczych,

4. dąży do ciągłego doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, podnoszenia kwalifikacji zawodowych w toku kształcenia ustawicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Ocena końcowa jest średnią z ocen: a) z aktywności studenta na zajęciach oraz b) z wykonanych prac (zadań).

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa; dopuszcza się jednak w sytuacjach uzasadnionych dwie usprawiedliwione nieobecności.

W sytuacji nieobecności na zajęciach student musi zrealizować założone cele kształcenia i wykonać niezbędne zadania, zgodnie z instrukcją podaną przez wykładowcę. Przewidziany czas na uzupełnienie zaległości 2 tygodnie.

Nakład pracy studenta:

Ćwiczenia – przygotowanie się do zajęć i wykonanie obowiązkowych zadań - 15 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Awramiuk-Godun
Prowadzący grup: Alina Awramiuk-Godun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.