Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkolenia terenowe - SE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-ESTER
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkolenia terenowe - SE
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 2
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

„Turystyka w przestrzeni miejskiej i wiejskiej”,, łącznie 16 godzin.

Zapoznanie uczestników z specyfiką pracy w terenie w odniesieniu do zagadnień z geografii społeczno-gospodarczej.

Nauka pracy w terenie: przygotowanie merytoryczne i metodyczne, zapoznanie z badaniem ankietowym i wywiadem, inwentaryzacja obiektów i usług. Synteza nabytych umiejętności w planowaniu.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

OCENA Z PRZEDMIOTU JEST BRANA POD UWAGĘ PRZY WYBORZE SPECJALNOŚCI GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA STOSOWANA

Wskazanie specyfiki pracy w terenie miejskim. Wypracowanie umiejętności przejścia przez wybrany teren połączonego z obserwacją wybranych zjawisk proturystycznych (w podziale na grupy max. 4 osobowe i różne formy usług turystycznych) i wykonanie ich inwentaryzacji.

Wskazanie specyfiki pracy w terenie wiejskim i na obszarach chronionych przyrodniczo. Szkolenie w zakresie wykonywania badania ankietowego i przeprowadzenia wywiadu, a także inwentaryzacja usług proturystycznych rozwijanych na wsi i na terenie parku narodowego.

Pełny opis:

1 dzień - praca w Warszawie (turystyka w przestrzeni miejskiej) - 8 godz.

- wprowadzenie do pracy w terenie (sala 102)

- podział na grupy i przypisanie grup do opiekunów naukowych

- dalsze 5 godzin w terenie (Śródmieście Północne, Warszawa): inwentaryzacja usług z podziałem na różne funkcje turystyczne.

2 dzień - praca w terenie, gminy częściowo położone w Kampinoskim Parku Narodowym (8 godz.)

- praca w grupach (uaktualnianie treści map, inwentaryzacja usług na terenie przynależnym do poszczególnych grup, projektowanie usług na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji)

- wykonanie ankiet dotyczących dostępności usług w strefie badanej, percepcji lokalnej społeczności odnośnie rozwoju turystyki/ochrony środowiska w miejscu zamieszkania, zachowania funkcji rolniczej.

- wywiady z sołtysami.

Literatura:

Wszystkie informacje zawarte na stronie Kampinoskiego Parku Narodowego, http://www.kampinoski-pn.gov.pl/

- plus informacje zawarte w plikach do ściągnięcia,http://www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia

Warszawski Serwis Informacyjny, www.reporter.pl

Miasto Stołeczne Warszawa, http://www.um.warszawa.pl/

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W10, K_W14, K_U05, K_U07, K_U09, K_K01, K_K05

Wiedza:

- potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska społeczne i gospodarcze w turystyce, zachodzące w mieście i na wsi. K_W10

- ma świadomość różnorodności etnicznej i językowej w grupie turystów odwiedzających Warszawę oraz jej wpływu na ofertę turystyczną miasta. K_W14.

Umiejętności:

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki geografii społeczno-ekonomicznej w typowych sytuacjach profesjonalnych w terenie. K_U09

- potrafi prawidłowo usytuować poszczególne aktywności w turystyce i rekreacji w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego i gospodarczego. K_U05

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki społeczno-gospodarczej na wybranym terenie. K_U21

-umie dostrzec zależności między tradycjami z zakresu kultury materialnej (w tym tradycyjne techniki użytkowania ziemi) i wybranymi działaniami współczesnymi. K_U07

- potrafi w podstawowym zakresie poprawnie funkcjonować w środowisku kulturowym Mazowsza. K_U17

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł historycznych oraz przyrodniczych uwarunkowań, a także znaczenia tej odmienności dla rozumienia współczesnego świata. K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza, umiejętności i kompetencje wykazane podczas Szkolenia terenowego i przyjęte przez opiekuna naukowego grupy.

Ocena z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA STOSOWANA

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Cywiński
Prowadzący grup: Paweł Cywiński, Anna Dudek, Krzysztof Górny, Maciej Kałaska, Katarzyna Podhorodecka, Magdalena Skorupska, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)