Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szkolenia terenowe - FIZ

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-FSTER Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Szkolenia terenowe - FIZ
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu geologii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geoekologii i kartografii.

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Ocena z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOGRAFIA FIZYCZNA STOSOWANA.

Głównym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z metodami badań terenowych stosowanych w geografii fizycznej (geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne, klimatyczne, glebowe, geoekologiczne).

Pełny opis:

Zajęcia obejmują swoim zakresem następujące zagadnienia:

Wykonanie odwiertu geologicznego, rozpoznawanie i opis form rzeźby oraz osadów czwartorzędowych; terenowe pomiary wybranych elementów klimatu, charakterystyka ich zmienności w zależności od warunków lokalnych; pomiary wybranych fizycznych i chemicznych cech wody oraz charakterystyka ich zmienności, charakterystyka obiektów i zjawisk hydrograficznych; opis odkrywki glebowej, charakterystyka wybranych procesów glebotwórcze i miejscowych zbiorowisk roślinnych. Próba przeprowadzenia rekonstrukcji paleogeograficznej na podstawie zmienności wykształcenia osadów w profilu geologicznym. Odczytywanie naturalnych i antropogenicznych elementów w krajobrazie.

Literatura:

Lindner L. (red.), 1992, Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Wydawnictwo PAE, Warszawa.

Richling A. (red.), 2006, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Najważniejsze kierunkowe efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W02 rozumie i charakteryzuje złożone procesy litosfery, atmosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery

K_W04 zna rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz rozumie wzajemne związki przyroda-społeczeństwo

K_W05 zna koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę o najważniejszych problemach przyrodniczych i społecznych współczesności w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich genezę oraz konsekwencje

K_W13 ma wiedzę o najnowszych trendach w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce

Umiejętności:

K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego

K_U06 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i przyrodniczymi na różnych obszarach

K_U07 potrafi opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na środowisko

Kompetencje społeczne:

K_K01 rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny

K_K05 rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. ma podstawowe wiadomości z zakresu terenowych metod badań stosowanych w geografii fizycznej.

2. zna podstawowe metody badawcze stosowane w geomorfologii, hydrologii, klimatologii i geoekologii.

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi na podstawie wybranych danych określić tempo procesów geomorfologicznych, zachodzących np. na stokach i w dolinach rzecznych

2. potrafi ogólnie zinterpretować dane z pomiarów bezpośrednich (stosowanych w geomorfologii, hydrologii, klimatologii i geoekologii).

3. potrafi powiązać gospodarczą działalność człowieka w przeszłości (np. wylesienia) ze skutkami morfologicznymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych z zakresu zastosowania interdyscyplinarnych metod badawczych w geografii fizycznej.

2. rozumie znaczenie szczegółowych badań z zakresu różnych dyscyplin geografii fizycznej w ocenie dynamiki zmian środowiska przyrodniczego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOGRAFIA FIZYCZNA STOSOWANA.

Ocenie podlegają indywidualnie wykonane w terenie ćwiczenia i załączone do nich opisy.

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szwarczewski
Prowadzący grup: Andrzej Harasimiuk, Maksym Łaszewski, Artur Surowiecki, Piotr Szwarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szwarczewski
Prowadzący grup: Andrzej Harasimiuk, Maksym Łaszewski, Artur Surowiecki, Piotr Szwarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.