Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geoekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GEK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geoekologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład 30 godz. plus ćwiczenia 30 godz. Wymogiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład:Zagadnienia wstępne, przedmiot badań geoekologii, jedność przyrody , krajobraz; Przestrzenne jednostki przyrodnicze; Geokopleksy typologia i regionalizacja; Metody badań geoekologii: katena, metody ilościowe

Badania terenowe z zakresu geoekologii; Prawo strefowości;

Prawo piętrowości; Geoekologiczne funkcjonowanie stref krajobrazowych Ziemi.

Ćwiczenia: Rozpoznawanie komponentów środowiska i relacji pomiędzy nimi; oceny i waloryzacje krajobrazu; opracowywania map oceny środowiska przyrodniczego dla różnorakich celów. Analiza piętrowości krajobrazowej.

Pełny opis:

Wykład: Zagadnienia wstępne, przedmiot badań geoekologii, jedność przyrody , krajobraz; Przestrzenne jednostki przyrodnicze; Geokopleksy typologia i regionalizacja; Metody badań geoekologii: katena, metody ilościowe

Badania terenowe z zakresu geoekologii; Prawo strefowości;

Prawo piętrowości; Geoekologiczne funkcjonowanie stref krajobrazowych Ziemi: strefy polarna, tundra, tajga, umirkowana i stepy,pustynie i sawanny, śródziemnomorska i lasy namorzynowe, równikowa. Zastosowania geoekologii do celów praktycznych. Ginące krajobrazy.

Ćwiczenia: Analiza przestrzennych powiązań komponentów środowiska przyrodniczego (rozpoznawanie komponentów i relacji pomiędzy nimi). Nauka wykorzystywania jednostek krajobrazowych (geokompleksów) jako pól oceny w waloryzacjach środowiskowych. Opracowywanie map ocen środowiska przyrodniczego dla różnorakich celów. Analiza potencjału środowiska. Opracowywanie przekrojów krajobrazowych. Analiza piętrowości krajobrazowej w górach i jej uwarunkowań na przykładzie samodzielnie stworzonego przez studenta hipotetycznego masywu górskiego. Możliwy wyjazd terenowy zaznajamiający ze strukturą i funkcjonowaniem fragmentu środowiska przyrodniczego okolic Warszawy.

Szacukowa liczba godzin które student musi przeznaczyć na osiągniecie założonych efektów uczenia się:

30 godzin wykładowych; ok. 15 godzin na przygotowanie do egzaminu

30 godzin ćwiczeniowych ok. 20 godz. na przygotowanie prac zaliczeniowych

Literatura:

Literatura dobierana jest w w zależności od wybranego tematu:

1. Richling A., Ostaszewska K. (red.), 2009, Geografia fizyczna Polski.

2. Sołowiej D., 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka.

3. Bartkowski T., Metody badań geografii fizycznej.

4. Richling A., Metody szczegółowych badań geografii fizycznej.

5. Makowski J., Geografia fizyczna świata.

6. Podbielkowski Z., Fitogeografia części świata.

7. Kostrowicki S., 1999, Geografia biosfery.

8. Lewandowski W., Zgorzelski M. Góry wysokie – leksykon Wiedza Powszechna Warszawa 2002.

9.Kalesnik S.W. „Podstawy geografii fizycznej”

10. Ostaszewska K. „Geografia krajobrazu”

11.„Geoekologia i ochrona krajobrazu. Leksykon”

12.Kostrowicki A.S. „ Biogeografia dynamiczna lądów”

13.Walther H. „Strefy roślinności a klimat

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W07, K_U01, K_U03, K_K06; K_U07, K_K01

WIEDZA

1. zna najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się obecnie geoekologia i nauki pokrewne.

2. zna wybrane metody badań geoekologii.

3. zna zastosowania wybranych metod stosowanych w geoekologii w praktyce planistycznej i ochronie środowiska przyrodniczego

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie wyjaśnić związki pomiędzy komponentami środowiska przyrodniczego.

2. umie wyróżniać podstawowe jednostki krajobrazowe i dokonywać ich porządkowania.

3. umie dokonać waloryzacji środowiska dla wybranego celu za pomocą metody bonitacyjnej.

4. umie scharakteryzować i wyjaśnić zmienność wybranych cech środowiska w poszczególnych strefach krajobrazowych.

5. umie rozpoznać i zinterpretować czynniki kształtujące piętrowość krajobrazową w górach.

POSTAWY

1. rozumie konieczność kompleksowego spojrzenia na środowisko przyrodnicze.

2. rozumie znaczenie badań geoekologicznych dla planowania przestrzennego i społeczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa i kontrolowana.

Ocena:

Ćwiczenia: oceniane są prace praktyczne (mapy, opisy, diagramy), sprawdziany, udział w dyskusjach. Ocena jest średnią z ww.Dwie dopuszczalne nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach.

Obowiązek zaliczenia materiału omawianego na opuszczonych zajęciach.

Wykład: egzamin pisemny (test wyboru + pytania otwarte). Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest zaliczenie ćwiczeń.

Ocena końcowa uwzględnia wynik egzaminu i ocenę z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sosnowska, Maria Zachwatowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Sosnowska, Maria Zachwatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sosnowska, Maria Zachwatowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Sosnowska, Maria Zachwatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)