Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geomorfologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GMS-F Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geomorfologia stosowana
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geografia fizyczna stosowana) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geologii i geomorfologii, rozumienie przebieg procesów kształtujących powierzchnię Ziemi

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przedstawić w jaki sposób badania i metody stosowane w geomorfologii mogą być wykorzystane do oceny antropopresji w środowisku oraz oceny stopnia zagrożenia naturalnymi procesami dla działalności człowieka.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na wykładzie:

1. Geomorfologia stosowana – wprowadzenie

2. Procesy stokowe (ruchy masowe, spłukiwanie, skutki działalności człowieka, metody zapobiegania),

3. Procesy fluwialne a działalność człowieka,

4. Problemy zagospodarowania dolin

5. Antropopresja na wybrzeżu i metody ochrony brzegów,

6. Procesy eoliczne a działalność człowieka

7. Procesy wietrzenia a problemy inżynieryjne

8. Rozwiązywanie problemów strefy peryglacjalnej i obszarów glacjalnych

9. Występowanie złóż osadów plejstoceńskich i holoceńskich, ich znaczenie w gospodarce.

10. Geomorfologia w renaturyzacji i rekultywacji środowiska

Ćwiczenia będą polegały na wykonaniu kilku zadań, np.:. map zagrożenia procesami stokowymi, erozją wąwozową i wodną na stoku. Wykonanie oceny przydatności obszaru (metodami geomorfologicznymi) pod dany typ zainwestowania oraz oceny wpływu działalności człowieka na przebieg procesów morfodynamicznych w zlewni. W efekcie końcowym planowany jest zbiorczy, wspólnie wykonywany projekt na wybrany temat.

Literatura:

Allison R. J. (red.) 2002, Applied geomorphology Wiley & Sons, LTD.

Babiński Z. 2002, Wpływ zapór na procesy korytowe, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia wodnego „Włocławek” Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.

Banasik K., Skibiński J., Górski D. 1995, Metody oceny erozji powierzchniowej i akumulacji rumowiska w zbiornikach [w:] Metodyka zagospodarowania zasobów wodnych w małych zlewniach rzecznych, Wyd. SGGW, Warszawa.

Basiński T., Pruszak Z. Tarnowska M., Zeidler R. 1993 Ochrona brzegów morskich IBW PAN, Gdańsk.

Cooke R.U., Doornkamp J.C. 1990, Geomorphology in Environmental Management, Oxford, London.

Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska, Wyd. SGGW, Warszawa.

Mycielska-Dowgiałło E., Korotaj-Kokoszyńska M., Smolska E., Rutkowski J. 2001, Geomorfologia dynamiczna i stosowana, WGiSR UW, Warszawa.

Pruszak Z., 1998, Dynamika brzegu i dna morskiego IBW PAN, Gdańsk.

Przedwojski B. 1998, Morfologia rzek i prognozowanie procesów rzecznych, Wydaw. Akademii Rolniczej, Poznań .

Zabuski L., Thiel K. Bober L. 1999, Osuwiska we fliszu Karpat polskich: Geologia, Modelowanie, Obliczenia Stateczności, IBW PAN, Kraków.

Kociszewska-Musiał G. 1988, Surowce mineralne czwartorzędu, Wyd. Geologiczne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość i rozumienie przebiegu procesów przyrodniczych oraz metod stosowanych w geomorfologii i możliwości ich wykorzystania do oceny stanu środowiska .

Umiejętność zastosowania metod geomorfologicznych do rozwiązywania problemów zagospodarowania przestrzennego danej jednostki terytorialnej

Rozumienie przebiegu procesów geomorfologicznych oraz potrzeby systematycznego aktualizowania baz danych i wiedzy przyrodniczej oraz znajomość ich praktycznego zastosowania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny oraz ocena prac ćwiczeniowych – przyznawanie punktów za kolejne wykonane ćwiczenia.

Ćwiczenia muszą być zaliczone do dnia, w którym odbywają się ostatnie zajęcia w danym semestrze.

Zaliczenie zajęć ćwiczeniowych następuje po oddaniu wszystkich prac w terminie i uzyskaniu co najmniej 55% sumy wszystkich punktów.

Ocena bardzo dobra: 95% sumy punktów

Dobra: 75% sumy punktów

Dostateczna: 55% sumy punktów z danego ćwiczenia.

W przypadku nieobecności na zajęciach konieczne jest uzupełnienie ich zakresu, w tym wszelkich projektów, ćwiczeń lub sprawozdań, w nieprzekraczalnym terminie jednego tygodnia od nieobecności.

1 nieobecność może być usprawiedliwiona na ćwiczeniach.

Na ocenę końcową składa się 60% wymagań ćwiczeniowych i 40% wymagań z wykładu.

W przypadku konieczności zaliczenia poprawkowego - odbywać się będzie ono w sesji poprawkowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.