Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GPT Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ocena KOŃCOWA z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA STOSOWANA

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi związkami między polityką i przestrzenią. Szczególny nacisk położony jest na podstawowe zagadnienia z zakresu geografii politycznej (m.in. państwo, terytorium, granice) oraz na relacje polityka-przestrzeń w odniesieniu do przeszłości i teraźniejszości Polski. Studenci otrzymują też podstawy wiedzy w zakresie stosunków międzynarodowych, międzynarodowego prawa publicznego, nauki o wojnach i pokoju oraz geografii wyborczej.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi związkami między polityką i przestrzenią. Szczególny nacisk położony jest na podstawowe zagadnienia z zakresu geografii politycznej (m.in. państwo, terytorium, granice) oraz na relacje polityka-przestrzeń w odniesieniu do przeszłości i teraźniejszości Polski. Studenci poznają mapę polityczną świata, uczą się ją interpretować i poznają genezę jej współczesnego kształtu. Zdobywają wiedzę na temat państwa - istoty, genezy, typów państw, granic, stolic, wpływu położenia geograficznego na los państw. Zdobywają wiedzę na temat organizacji i podziałów współczesnego świata. Zyskują wiedzę na temat głównych wyzwań geograficzno-politycznych stojących przed Polską. Poznają historię światowej i polskiej geografii politycznej, a także główne polskie narracje i spory geograficzno-polityczne. Poznają główne problemy geografii politycznej Polski (m.in. uwarunkowania geograficzno-polityczne polskiej polityki zagranicznej; zmiany graniczne od X w. do dziś). Zapoznają się z takimi kierunkami badań współczesnej geografii politycznej jak m.in. geografia wyborcza, geografia konfliktów i wojen, geografia mniejszości narodowych, geografia 'języka przestrzeni publicznej'.

Treść wykładu:

1. Przedmiot, zakres i funkcje geografii politycznej.

2. Historia geografii politycznej, w szczególności polskiej. Główne spory i koncepcje polskiej i światowej geografii politycznej. Geografia polityczna a geopolityka.

3-5. Państwo - definicja, geneza, typologie. Morfologia państwa. Stolica.

6. Granice - definicja, typologie, proces wyznaczania, zmienność i trwałość granic. Morfologia granic państwa.

7-10. Współczesna mapa polityczna świata - geneza, rodzaje i dynamika zmian. Ład światowy. Podziały współczesnego świata.

11-15. Geografia polityczna Polski - wielkie narracje geograficzno-polityczne, uwarunkowania geograficzno-polityczne polskiej polityki zagranicznej, zmienność i trwałość granic i terytorium Polski, ewolucja terytorium i granic Polski X-XXI wiek, miejsce Polski w Europie i świecie, główne wyzwania geograficzno-polityczne.

Ćwiczenia:

1. Spotkanie organizacyjne.

2. Geografia wyborcza.

3. Mniejszości narodowe, etniczne i regionalne, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

4. Organizacje międzynarodowe.

5-6. Konflikty i spory międzynarodowe.

7. Polityczny 'język' przestrzeni publicznej (polityka a toponomastyka, polityka a architektura i urbanistyka).

Literatura:

Wybór literatury:

- H. Dominiczak, Dzieje Kresów i granicy państwa polskiego na wschodzie, Toruń 2011.

- P. Eberhardt, Problematyka geopolityczna ziem polskich, „Prace Geograficzne” nr 218, Warszawa 2008.

- W. Sienkiewicz, Polska od roku 1944. Najnowsza historia, Warszawa 2012.

- M.W. Solarz (red.), Polska geografia polityczna wobec problemów i wyzwań współczesnej Polski i świata. Wybrane problemy, Toruń 2012.

- M.W. Solarz, Spór Wacława Nałkowskiego i Eugeniusza Romera o Polskę, „Geografia w szkole” 2012, nr 1.

- M.W. Solarz, The Language of Global Development. A Misleading Geography, Routledge 2014.

- M.W. Solarz, The Rise, Fall and Rebirth of Polish Political Geography, „Geopolitics” 19 (3) 2014.

- J. Barbag, Geografia polityczna ogólna, Warszawa 1987.

- P. Eberhardt, „Linia Odry i Nysy Łużyckiej, jako zachodnia granica Polski – postulaty i urzeczywistnienie”, w: P. Eberhardt (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, Warszawa: IGiPZ PAN (Prace Geograficzne nr 242), 2013.

- P. Eberhardt, Polska granica wschodnia 1939-1945, Warszawa bdw.

- D. Górecki (red.), Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce, Łódź 2013.

- M. Kowalski, „Wileńszczyzna jako problem geopolityczny w XX wieku”, w: P. Eberhardt (red.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Warszawa: IGiPZ PAN (Prace Geograficzne nr 218), 2008.

- kolejne tomy Roczników Strategicznych

- S. Lencewicz, S. (1937) Polska. Wielka Geografia Powszechna, Warszawa 1937.

- S. Leszczycki, Geograficzne podstawy Polski współczesnej, Poznań 1946.

- T. Palmowski, Kaliningrad – szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej? Monografia społeczno-gospodarcza, Gdańsk-Pelplin 2013.

- M. Rościszewski, „Polska i jej uwarunkowania geograficzno-polityczne”, w: A. Stasiak (red.), Księga poświęcona pamięci profesora Marcina Marii Rościszewskiego, Warszawa: IGiPZ PAN (Geopolitical Studies t. 10), 2003.

- M. Rościszewski, „Polska granica wschodnia”, w: A. Stasiak (red.), Księga poświęcona pamięci profesora Marcina Marii Rościszewskiego, Warszawa: IGiPZ PAN (Geopolitical Studies t. 10), 2003.

- M.W. Solarz, Przestrzeń polityczna Polski – granice i podziały, "Prace i Studia Geograficzne" nr 54/2014.

- M. Sobczyński, Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Toruń 2006.

Efekty uczenia się:

Student zna historię geografii politycznej. Orientuje się w jej zainteresowaniach i kierunkach badawczych. Student zna definicję państwa, potrafi omówić jego genezę i ich typologię, w tym z uwzględnieniem cech terytorium. Zna problematykę związaną z granicami; położeniem, rodzajami i funkcjami stolic. Potrafi omówić zmiany na mapie politycznej świata od okresu Wielkich Odkryć Geograficznych. Zna genezę kształtu współczesnej mapy politycznej świata oraz potrafi analizować mapę, w tym wskazywać i omawiać poszczególne typy zmian. Student orientuje się we współczesnych konfliktach i sporach międzynarodowych. Zna najważniejsze współczesne organizacje międzynarodowe. Potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze mniejszości narodowe, etniczne i regionalne w Polsce. Student zna najważniejsze zagadnienia geografii wyborczej i potrafi wykonywać mapy wyborcze Polski. Rozumie zależności między polityką a przestrzenią, także w przestrzeni publicznej i w architekturze. Student zna historię polskiej geografii politycznej. Potrafi krytycznie omówić główne narracje i spory w ramach polskiej geografii politycznej. Potrafi wskazać główne wyzwania i problemy geograficzno-polityczne stojące przed Polską. Potrafi omówić ewolucję granic Polski od X wieku do dziś.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena KOŃCOWA z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA STOSOWANA

1. Zaliczenie ćwiczeń - warunki:

- obecność (1 nieobecność dopuszczalna bez pytania o powody; w przypadku większej liczby usprawiedliwionych nieobecności zaliczenie na podstawie lektur, indywidualnych zaliczeń pisemnych i ćwiczeń domowych ustalonych z prowadzącym zajęcia);

- aktywność (zarówno w postaci odpowiedzi na pytania, jak i referatów);

- zaliczenie kartkówek z konturówek z mapy politycznej;

- wykonanie na ocenę 1 praktycznego ćwiczenia z geografii politycznej;

- kolokwium na ostatnich zajęciach, o ile nie będzie można wystawić ocen w oparciu o pozostałe kryteria.

2. Zaliczenie wykładu (na wykładzie nie jest sprawdzana lista obecności):

- test z zagadnień przedstawianych na wykładzie i z zadanej literatury; zaliczenie od 60%; zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu. Egzamin poprawkowy jest analogiczny do egzaminu w pierwszym terminie (możliwe jest obniżenie progu do 50%).

3. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną oceny z ćwiczeń (waga 0,3) i wykładu (0,7).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Solarz
Prowadzący grup: Krzysztof Górny, Marta Raczyńska-Kruk, Magdalena Skorupska, Marcin Solarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.