Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Graficzna prezentacja wyników badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GPWB
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Graficzna prezentacja wyników badań
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka geoinformatyczna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Kartografia 1900-1-KART

Założenia (opisowo):

Zajęcia są rozszerzeniem treści związanych z wizualizacją danych poznanych w ramach przedmiotu Kartografia (I rok lic.). Główny nacisk położony jest na poprawne przygotowanie graficznych załączników do prac naukowych, które prezentują zarówna dane ilościowe, jak i jakościowe.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzą do poznania podstawowych zasad graficznej prezentacji danych. Studenci poznają sposoby prezentacji danych, uczą się prawidłowo opracowywać graficzne załączniki do prac naukowych (wykresy, mapy).

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe zasady graficznej prezentacji danych, których stosowanie powinno skutkować przygotowaniem czytelnych i poglądowych ilustracji do prac dyplomowych z różnych dziedzin geografii. Szczególna uwaga zwrócona będzie na wizualne uporządkowanie informacji przedstawianej graficznie, poprawne przygotowywanie wykresów, diagramów i map, właściwe dobieranie wielkości opisów. Zaakcentowana zostanie również konieczność poprawnego opracowania legend i innych elementów objaśniających.

Literatura:

Kraak, M.-J., Roth, R. E., Ricker, B., Kagawa, A., & Sourd, L. G. (2020). Mapping for a Sustainable World. United Nations, International Cartographic Association.

Biecek, P. (2016). Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl.

Brewer C.A., 2016, Designing better maps: a guide for GIS users. 2nd edition. New York Street, Redlands, California: ESRI Press.

Zych M., Pieniążek M., 2017, Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Ratajski L., 1989, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. Wyd. II, Warszawa: PPWK.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W10, K_W11, K_U03, K_U06

Poznanie podstawowych zasad prezentacji graficznej danych zarówno jakościowych jak i ilościowych.

Poznanie różnych sposobów wizualizacji danych.

Nabycie umiejętności doboru formy prezentacji do typu informacji, która ma być przedstawiona.

Umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji w ogólnodostępnych zbiorach danych

Umiejętność selekcji danych z dużych zbiorów danych w zależności od przeznaczenia prezentacji

Umiejętność wykorzystania ogólnodostępnego oprogramowania do opracowania wykresów różnego typu

Umiejętność wykorzystania programu typu GIS do graficznego porządkowania informacji geograficznej

Krytyczna ocena opracowanych ilustracji pod kątem poprawności, czytelności, klarowności prezentacji, a także możliwości poprawnej interpretacji prezentowanych zjawisk geograficznych w różnej skali (lokalnej, regionalnej i globalnej).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest na ocenę na podstawie kartkówek/quizów przeprowadzanych podczas wykładów oraz na podstawie pracy zaliczeniowej: analizy i oceny wybranych form graficznej prezentacji danych (mapy oraz wykresów i diagramów) z artykuły naukowego.

Ćwiczenia zaliczane są na ocenę na podstawie wykonanych prac. Każda praca oceniana jest niezależnie w skali od 2 do 5! Prace wymagające poprawek mogą być ocenione na maksymalną ocenę dobry+ (4+). Oceniana jest poprawność metodyczna i graficzna, a także samodzielność i oryginalność przyjętych rozwiązań redakcyjnych.

Na ćwiczeniach dopuszczalna jest jedna nieobecność.

Ocena końcowa składa się z oceny z wykładu (40%) oraz oceny z ćwiczeń (60%).

W terminie poprawkowym student zobowiązany jest zaliczyć wszystkie ćwiczenia i podejść do kolokwium poprawkowego.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gołębiowska
Prowadzący grup: Izabela Gołębiowska, Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, Bożena Ogorzelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia prowadzone będą w formie uzależnionej od wytycznych ogólnouniwersyteckich.

W przypadku zalecenia formy zdalnej nauczania będzie ono realizowane w sposób synchronicznych (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Na ćwiczeniach wymagane jest również posiadanie włączonej kamery.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gołębiowska
Prowadzący grup: Izabela Gołębiowska, Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, Bożena Ogorzelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia prowadzone będą w formie uzależnionej od wytycznych ogólnouniwersyteckich.

W przypadku zalecenia formy zdalnej nauczania będzie ono realizowane w sposób synchronicznych (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Na ćwiczeniach wymagane jest również posiadanie włączonej kamery.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)