Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka przestrzenna w gminie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GPwG-SE Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Gospodarka przestrzenna w gminie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu gospodarki przestrzennej jest niezbędnym elementem wykształcenia absolwenta studiów geograficznych. Gospodarka przestrzenna łączy różne dyscypliny naukowe oferując kompleksowe podejście do problematyki rozwoju terytorialnego w różnych skalach przestrzennych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady z gospodarki przestrzennej obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z organizacja terytorialna państwa, administracja publiczną, podziałem zadań i kompetencji między różne szczeble zarządzania, planowaniem przestrzennym i zarządzaniem rozwojem terytorialnym.

Pełny opis:

W trakcie wykładu przedstawiona zostanie problematyka gospodarowania przestrzenią i planowania jej wykorzystania z punktu widzenia gminy – podstawowej jednostki podziału administracyjnego kraju. Ten punkt widzenia uzupełniony zostanie prezentacją tejże problematyki z perspektywy zagospodarowania przestrzennego regionu i kraju. Główny nacisk położony jednak będzie na uwarunkowania, procesy i mechanizmy występujące na poziomie lokalnym. Szczególna uwaga skupiona będzie na powiązaniu zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego z naukami geograficznymi ze szczególnym odniesieniem do podstawowych teorii związanych z lokalizacją działalności gospodarczej człowieka mającej wpływ na formy zagospodarowania przestrzeni. Przedmiotem wykładu będą też zagadnienia planowania przestrzennego związane bezpośrednio z organizacja społeczeństwa i gospodarki w różnych skalach: krajowej, regionalnej i lokalnej. Słuchacze w czasie wykładu będą mieli okazje zapoznać się z koncepcją zrównoważonego rozwoju i jej wpływem na działania podejmowane w sferze zagospodarowania przestrzennego. Dla przybliżenia słuchaczom zagadnień planistycznych omówione zostaną podstawowe zasady i procedury przygotowania strategicznych planów rozwoju oraz metody ich przełożenia na działania mające bezpośredni wpływ na zagospodarowanie przestrzenne.

Literatura:

1. Bagdziński, S.L., Marszałkowska, M. (red.), 1998, Gospodarka – Przestrzeń - Środowisko, Toruń, UMK

2. Benko, G., 1993, Geografia technopolii, PWN, Warszawa

3. Cichocki, R., 1996, Podmiotowość społeczności lokalnych, Poznań

4. Domański, R., 2002, Gospodarka Przestrzenna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

5. Domański, J., 1993, Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Warszawa

6. Jałowiecki, B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawa, 1988

7. Kołodziejski, J. (red.), 1997, Polska przestrzeń a wyzwanie XXI w., [w:] „Biuletyn KPZK PAN”, z. 176

8. Kozłowski, S., 1994, Droga do ekorozwoju, PWN, Warszawa

9. Kudłacz, T., 1999, Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa

10. Kukliński, A., (red.) Gospodarka przestrzenna Polski: diagnoza i rekonstrukcja, Zakład Ossolińskich, Wrocław, 1984

11. Malisz, B., 1981, Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa

12. Markowski, T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

13. Markowski, T., 2000, Marketing terytorialny, Studia KPZK PAN, t CXII, Warszawa

14. Syrkus, H, Społeczne cele urbanizacji, PWN, Warszawa 1984

15. Tuan, Y.F., Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa 1987

16. Wallis, A., Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa, 1977

17. Winiarski, B., Patrzałek, L., 1994, Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego, FRDL, Warszawa

18. Wysocka, E., Koźmiński, J., 1995, Aktualizacja teoretycznych i metodycznych podstaw planowania przestrzennego, IGPiK, Warszawa

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W05, K_W08, K_U07, K_K06

Słuchacz posiada wiedzę na temat uwarunkowań rozwoju w skali lokalnej i regionalnej. Rozumie organizację i znaczenie systemów zarządzania rozwojem dla kształtowania się przestrzeni społecznej i ekonomicznej. Potrafi powiązać konkretne czynniki sprawcze z przejawami ich wpływu na zjawiska i procesy rozwojowe. Posiada odpowiedni zasób informacji na temat zasad planowania przestrzennego, instrumentów stosowanych przy planowaniu zagospodarowania przestrzeni, rozumie role rożnych aktorów w procesie planowania oraz znaczenie zasadę subsydiarnosci i miejce partycypacji społecznej w planowaniu.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Grochowski
Prowadzący grup: Mirosław Grochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Grochowski
Prowadzący grup: Mirosław Grochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.