Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalne sieci produkcji i wymiany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GSPiW Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Globalne sieci produkcji i wymiany
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 5
Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka geoinformatyczna) - sem. 5
Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 5
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład z elementami dyskusji (ćwiczenia).


Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są charakterystyce współczesnych procesów zachodzących w gospodarce światowej. Przede wszystkim analizowane są wzajemne zależności tworzone przez dwie główne grupy podmiotów w gospodarce: państwa (gospodarki narodowe) oraz przedsiębiorstwa (głównie korporacje ponadnarodowe). Rosnąca skala sieci powiązań między państwami, a głównie między przedsiębiorstwami i wewnątrz firm wpływa na wielkość i kierunki wymiany handlowej.

Ćwiczenia mają za zadanie przybliżyć (na przykładach) sposoby analizy skali i zasięgu przestrzennego powiązań gospodarczych. W przypadku państw analizowane są informacje o handlu zagranicznym (eksport, import, struktura towarowa, główni partnerzy). Na wybranych przykładach dużych przedsiębiorstw badany jest łańcuch dostaw i zasięg przestrzenny ich funkcjonowania.

Pełny opis:

W trakcie zajęć podejmowane będą następujące tematy.

1) Wykład:

- Sposoby analizy i podstawowe pojęcia stosowane w geografii ekonomicznej do analizy współczesnych procesów gospodarczych w skali regionalnej i globalnej - sieci biznesu, łańcuch dostaw, przestrzeń przepływów.

- Główni aktorzy w kształtowaniu współczesnych procesów gospodarczych - państwo i przedsiębiorstwo, ich cechy, typy i podstawowe role gospodarcze.

- Państwo a gospodarka - rola państwa w gospodarce (ile jest/powinno być państwa w gospodarce, na czym polega kreowanie polityki gospodarczej, czy można regulować zachowania przedsiębiorstw na rynku, czemu i komu służy integracja gospodarcza)

- Przedsiębiorstwo - korporacja ponadnarodowa (jak powstaje korporacja, jak firmy opanowują rynki, dlaczego przedsiębiorstwa inwestują poza granicami)

- Obszary produkcji / miejsca wytwarzania towarów i usług - skala produkcji, chłonność rynku lokalnego, możliwości eksportowe (produkty rolne - żywnościowe i nieżywnościowe; surowce energetyczne, towary przemysłowe - w tym towary wysokiej techniki; usługi - usługi dla przedsiębiorstw, usługi konsumpcyjne)

- Ścieżki wymiany - sieci transportowe i komunikacyjne (stopień rozwoju, specyfika regionalna)

- Handel towarami - wielkość i struktura wymiany międzynarodowej, geograficzne kierunki handlu, główni eksporterzy/importerzy surowców i towarów przemysłowych

- Handel usługami - specyfika handlu usługami, skala i kierunki wymiany międzynarodowej, główni eksporterzy/importerzy usług, specyfika handlu usługami cyfrowymi.

- Globalne sieci produkcji - przyczyny powstawania, wielkość i zasięg geograficzny, łańcuchy dostaw kierowane przez producenta / firmę handlową

- Analiza przykładów łańcucha dostaw - towary wysokiej techniki (iPhone, iPad, komputer, ...); towary wysokiej techniki (samolot, samochód, …); produkty rolne nieżywnościowe (bawełna); produkty rolne spożywcze („globalny banan”);

- Problemy równowagi sił uczestników globalnej wymiany gospodarczej - sprawiedliwy handel (Fair Trade) i konsekwencje przerwania łańcucha dostaw

2) Ćwiczenia:

- uwarunkowania międzynarodowej wymiany towarów i usług - rola WTO, dostęp do rynku, rola bliskości geograficznej;

- handel zagraniczny Polski – dynamika, struktura rodzajowa importu/eksportu;

- zmiany w kierunkach geograficznych wymiany towarowej Polski i innych państw;

- sieć produkcji i wymiany na przykładzie przedsiębiorstwa - portret przedsiębiorstwa - rynek macierzysty (historia), umiędzynarodowienie, obecność regionalna (rynki), ewentualne porównanie dwóch firm;

- sprawiedliwy handel (Fair Trade), społeczna odpowiedzialność biznesu

Literatura:

Brak jednego zwartego podręcznika. Materiały będą udostępniane sukcesywnie do każdego wykładu i/lub ćwiczeń.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W05, K_U03, K_U06, K_K06

W zakresie wiedzy student:

1. Zna najważniejsze obszary powstawania towarów i usług

2. Posiada orientację w głównych kierunkach i w strukturze towarowej międzynarodowej wymiany handlowej.

3. Zna strukturę geograficzną łańcucha dostaw podstawowych produktów przemysłowych.

W zakresie umiejętności student:

1. Potrafi wskazać powiązania między obszarami i kolejnymi elementami łańcucha dostaw dla podstawowych produktów wymiany międzynarodowej.

W zakresie postaw:

1. Jest świadomy dwoistości pozycji człowieka w gospodarce jako wytwórcy (pracownika) i konsumenta (Fair Trade).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na podstawie treści wykładu (10-12 pytań otwartych)

Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń przynajmniej na ocenę dostateczną (3,0).

W drugim terminie egzamin końcowy w formie i treści jak w terminie pierwszym (pisemny, 10-12 pytań otwartych, treści z wykładu).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Wilk
Prowadzący grup: Waldemar Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Wilk
Prowadzący grup: Waldemar Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.