Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia tropikalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GTR
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia tropikalna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka geoinformatyczna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Strefa tropikalna w badaniach geograficznych – perspektywa historyczna i współczesność: najczęściej podejmowane tematy badawcze, zróżnicowanie regionalne, współpraca międzynarodowa. Wyzwania dla badań i naukowców prowadzących studia terenowe w strefie tropikalnej.

Pełny opis:

Strefa tropikalna w badaniach geograficznych – perspektywa historyczna i współczesność: najczęściej podejmowane tematy badawcze, zróżnicowanie regionalne, współpraca międzynarodowa. Przełomowe badania przyrodnicze w Ameryce, zwłaszcza badania dotyczące Andów i Kordylierów (procesy endogeniczne) oraz Amazonii (bioróżnorodność ekosystemowa i gatunkowa, Amazonia – zielone płuca Ziemi). Afryka w badaniach Afrykanów. Ewolucja metod i technik badań przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na wybranych przykładach ze szczególnym uwzględnieniem strefy występowania wilgotnych lasów równikowych, sawann i pustyń zwrotnikowych. Historia badań oaz w różnych częściach świata w kontekście ich przemian funkcjonalnych. Projekty rozwojowe na terenach suchych i półsuchych – różne scenariusze rozwoju oaz na wybranych przykładach: przemiany struktury społeczno-gospodarczej, kulturowej i przestrzennej; zmiany środowiska przyrodniczego na obszarze pustynnych osad. Przegląd podejść od badań ekspedycyjnych po współczesne badania z użyciem obrazów satelitarnych narzędzi teledetekcyjnych. Wyzwania dla badań i naukowców prowadzących studia terenowe w strefie tropikalnej.

Szacowana liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się.

Wykład: 1 ECTS (30 godz.) – w tym 15 godzin w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi, tj. udział w zajęciach, 15 godzin - wkład własny studenta, w tym 5 godz. zapoznanie z literaturą, 10 godz. przygotowanie do zaliczenie.

Literatura:

Driver F., Yeoh B., 2000, Constructing the Tropics: Introduction, Singapore Journal of Tropical Geography. 21 (1): 1–5. doi:10.1111/1467-9493.00059

Edwards S., Johnson S., Weil D.N. (eds.), 2016, African Successes, Vol. I-IV, The University of Chicago Press, Chicago

Gokah T., 2006, The Naïve Researcher: Doing Social Research in Africa, International Journal of Social Research Methodology, 9 (1), s. 61-73

Jarrett, H.R., 1977, Tropical geography: An introductory study of the humid tropics, Macdonald and Evans.

Plit F. (red.), 2005, Development in the Desert. A Case Study of Farafra Oasis, Egypt, WGiSR UW, Warszawa

Savage V.R., 2004, Topicality Imagined and Experienced, Singapore Journal of Tropical Geography, 25(1), 26-31.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W05, K_W08, K_U07, K_K01, K_K04, K_K06

Po ukończeniu przedmiotu student powinien:

- znać definicje i różnorodność koncepcji w geografii tropikalnej;

- wskazywać podstawowe kryteria delimitacji strefy tropikalnej,

- posiadać wiedzę na temat metod badań ekspedycyjnych oraz badań z użyciem obrazów satelitarnych i narzędzi teledetekcyjnych.

- wskazać miejsce i znaczenie geografii tropikalnej we współczesnych badaniach geograficznych

Po ukończeniu przedmiotu student powinien zdobyć następujące umiejętności:

- ocenić skutki różnorodnych czynników przyrodniczych w różnych typach środowisk w strefie tropikalnej;

- wykazać orientację w zakresie najnowszych koncepcji z zakresu geografii tropikalnej;

- wykazać się znajomością metod pomiaru/oceny zjawisk wchodzących w skład geografii tropikalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. W roku akademickim 2020/2021 zaliczenie zdalne, pisemne, w formie testu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wites
Prowadzący grup: Małgorzata Pusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)