Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia turystyki i rekreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GTiR
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia turystyki i rekreacji
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 3
Strona przedmiotu: https://www.facebook.com/turystykanaUW/
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z przedmiotem badań geografii turyzmu (turystyki) i rekreacji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Osią przewodnią wykładu będzie spojrzenie na turystykę jako zjawisko globalne, w którym jak w soczewce odbijają się zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Opowiadamy o tym, jak globalne przemiany ekonomiczne i społeczne wpływają na turystykę, ale też o tym, jak turystyka wpływa na świat. Przedstawiamy turystykę jako system, i pokażemy, jak ten system działa w różnych miejscach na świecie.

Pełny opis:

Program wykładów jest następujący:

1. Turysta w świecie hipermobilności. O problemie definicji

2. Od turystyki masowej po turystofobię. Historia rozwoju turystyki w II połowie XX wieku

3. 3S, 3E, 4H… - o zmianach i trendach w światowej turystyce

4. O zasobach, walorach i atrakcjach w turystyce

5. Przyroda w turystyce, turystyka w przyrodzie. Rachunek zysków i strat

6. Turystyka jako spotkanie kultur

7. Globalne trendy w lokalnym krajobrazie

Literatura:

1. Andrzej Kowalczyk, 2000, Geografia turyzmu, PWN

2. C. Michael Hall, Stephen J. Page, 2006, The Geography of Tourism and Recreation. Environment, place and space. Routledge

3. Julie Wilson (Red.), 2012, The Routledge Handbook of Tourism Geographies, Routledge

Poza wymienionymi wyżej podręcznikami korzystamy z artykułów publikowanych przede wszystkim w następujących czasopismach: Tourism Geographies, Annals of Tourism Research, Current Issues in Tourism, Journal of Travel Reseach.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W05, K_U07

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. rozumie przyczyny przestrzennego zróżnicowania rozwoju przestrzennego opartego o turystykę (K_W05).

UMIEJĘTNOŚCI

1. umieje prawidłowo interpretować i wyjaśniać relacje między turystyką a innymi zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi (K_U07).

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny na zakończenie zajęć.

Kryteria oceniania:

ocena: bardzo dobra >90% punktów możliwych do uzyskania

dobra + 85-90%

dobra 75-85%

dostateczna + 70-75%

dostateczna 60-70%

niedostateczna <60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Derek
Prowadzący grup: Marta Derek, Andrzej Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Derek
Prowadzący grup: Marta Derek, Andrzej Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)