Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia współczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GWS Kod Erasmus / ISCED: 01.0 / (0810) Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
Nazwa przedmiotu: Geografia współczesnego świata
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 5
Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka geoinformatyczna) - sem. 5
Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 5
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest ukazanie, bardzo szerokiej w przypadku geografii, panoramy podejmowanych (przez geografów) problemów badawczych. Z drugiej strony chodzi o ukazanie spektrum zainteresowań badawczych pracowników dydaktycznych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, co może oznaczać możliwość włączenia się w badania i lepsze zorientowanie się przy wyborze przyszłych opiekunów prac magisterskich.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Geografia współczesnego świata jest przedmiotem porządkującym wiedzę zdobytą podczas dwóch lat studiów licencjackich na kierunku GEOGRAFIA. Są to wykłady prowadzone przez kilka osób – wykładowców z naszego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Każdy z wykładowców poprowadzi jeden lub dwa wykłady obejmujące wycinek geograficznej rzeczywistości, jeden z aktualnych problemów współczesnego świata. Są one ilustracja aktualnych zainteresowań badawczych pracowników WGSR UW. Wykłady mogą dostarczyć inspiracji do przyszłych badań dokonywanych w ramach prac magisterskich.

Pełny opis:

Geografia współczesnego świata jest przedmiotem syntetyzującym wiedzę zdobytą podczas dwóch lat studiów licencjackich na kierunku GEOGRAFIA. Jest to to seria uporządkowanych tematycznie (w miarę możliwości) wykładów prowadzonych przez kilku wykładowców (także jednej doktorantki) z naszego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, reprezentujących wąskie ukierunkowane zainteresowania. Każdy z wykładowców poprowadzi jeden lub dwa wykłady obejmujące wycinek geograficznej rzeczywistości, jeden z aktualnych problemów współczesnego świata. Mogą one dostarczyć inspiracji do przyszłych badań dokonywanych w ramach prac magisterskich.

Tematy wykładów (kolejność może ulec zmianie):

1. Człowiek wobec nazw geograficznych

W czasie zajęć omawiane jest znaczenie i rola nazw geograficznych, ich rodzaje, a także prezentowane jest na przykładach wybranych miast i regionów wykorzystanie nazw geograficznych w poznawaniu przeszłości.

2. Podziały rozwojowe świata

W czasie zajęć omawiana jest problematyka związana z globalnymi podziałami rozwojowymi świata (ich geneza, struktura i dynamika), a także stosowna przestrzenna terminologia rozwojowa.

3. Dziedzictwo kolonialne miast Globalnego Południa

Wiele z miast Globalnego Południa zostało uformowanych w epoce kolonialnej. Warto prześledzić losy dziedzictwa tej epoki w świecie postkolonialnym. Ile z tego co pozostawili po sobie Europejczycy przetrwało do dziś? Jak to wygląda w różnych miastach? Czy warto chronić trudne dziedzictwo kolonializmu?

4. Specyfika prowadzenia badań w Afryce Subsaharyjskiej

Praca terenowa geografa jest różna w zależności o tego, w którym regionie prowadzi swoje obserwacje. Jak wyglądają badania w państwach na południe od Sahary? Jak się do nich właściwie przygotować? Jak je przeprowadzić? Odwiedzimy Senegal, Gambię, Gwineę Bissau, Rwandę, Republikę Zielonego Przylądka oraz Wyspy Św. Tomasza i Książęcą

5. Jukatan: rozwój, wylesianie, sytuacja ludności tubylczej

Na wykładzie zostaną przedstawione kierunki i czynniki rozwoju tej części Meksyku, ze szczególnym uwzględnieniem największej w tym regionie od dekad inwestycji, czyli mega-projektu Tren Maya. Wskazany zostanie także wpływ współczesnej działalności gospodarczej na ludność tubylczą (ludy Majów) i środowisko przyrodnicze.

6. Japonia: bycie cudzoziemcem – przeszłość i teraźniejszość

Motywem przewodnim wykładu będzie sytuacja imigrantów w Japonii w XX i XXI wieku. Z perspektywy cudzoziemców poznamy specyfikę tego kraju wraz z jego przemianami społeczno-demograficznymi (starzenie się społeczeństwa, zmiany norm) i ekonomicznymi (od cudu gospodarczego po stagnację w rozwoju, restrukturyzacja gospodarki). Omówiony zostanie również wpływ trzęsienia ziemi, tsunami i katastrofy jądrowej w Fukushimie na funkcjonowanie Japonii po 2011 roku.

7. Wyludnianie - różne skale przestrzenne i uwarunkowania na świecie

Temat: Wyjaśnienie czym jest wyludnianie i wskazanie przykładów ze świata ilustrujących zachodzące procesy depopulacyjne. Case study - Japonia, Rosja.

8. Nierówności społeczne w państwach i miastach świata

Polaryzacja społeczna, segregacja społeczna na świecie – różne skale i dynamika zmian w czasach pandemii Covid-19.

9. Człowiek-przyroda: rywalizacja, lekceważenie, symbioza. O ewolucji poglądów na relacje człowieka ze środowiskiem.

Determinizm, nihilizm, posybilizm, rozwój zrównoważony – przykłady z historii gospodarczej świata.

10. Problematyka transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych na świecie.

Kraje wysyłające i przyjmujące odpady niebezpieczne. Uwarunkowania prawne i główne trasy przesyłu odpadów.

11. Globalne zagrożenia środowiskowe – wybrane problemy.

Zanieczyszczenia oceanów (typy zanieczyszczeń, drogi krążenia i akumulacji odpadów, odpady plastikowe, zagrożenia dla środowiska). Gatunki inwazyjne (definicje, rozmieszczenie, drogi rozprzestrzeniania, przykłady). Fragmentacja siedlisk (skala zjawiska, przyczyny i skutki fragmentacji). Handel dzikimi zwierzętami lub fragmentami ich ciał.

12. Rolnictwo miejskie szansą na zrównoważony rozwój

Wykład ma na celu przedstawienie tematyki rolnictwa miejskiego - jego definicji, zakresu i roli w strukturze przestrzennej i funkcjonalnej miast. Na przykładach z różnych regionów świata studenci poznają korzyści płynące z produkcji żywności na terenach miejskich oraz zagrożenia wynikające ze złego zarządzania nią.

13. Geografia mobilności

W czasie wykładu zostanie omówione co kryje się pod pojęciem geografii mobilności i jak zmieniało się podejście do badań nad ruchliwością przestrzenną w geografii oraz zostaną przedstawione przykładowe współczesne badania

14. Geografia mediów i komunikacji

W czasie wykładu zostanie omówione co kryje się pod pojęciem geografii mediów i komunikacji oraz przykłady tematów podejmowanych przez geografów.

W ramach ćwiczeń studenci samodzielnie opracowują i prezentują tematy związane ze współczesnymi zjawiskami i procesami geograficznymi. Brak zaliczenia ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z wykładu. Tylko w przypadku pozytywnej oceny z egzaminu (minimum oceny dostatecznej) możliwe jest otrzymanie oceny końcowej wyliczanej w następujący sposób: ocena z ćwiczeń stanowi 45%, a ocena z wykładu stanowi 55% ostatecznej oceny z przedmiotu. Jedne zajęcia mogą być nieusprawiedliwione.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone w formie zdalnej.

Literatura:

Literatura zalecana jest podawana przez prowadzących zajęcia przed lub w trakcie każdego z prowadzonych wykładów.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_K01, K_K03, K_K05

Poznanie obrazu pola dociekań współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej i regionalnej i rozeznanie w przedmiocie zainteresowań badawczych pracowników Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu pisemnego z zakresu przeprowadzonych i wysłuchanych wykładów i zaleconej literatury. Każdy wykładowca po zakończeniu wykładu (ów) formułuje pytania lub zagadnienia do samodzielnego rozwiązania na egzaminie przez studentów. Z tych pytań/zagadnień koordynator przedmiotu, po konsultacjach z wykładowcami wybiera cztery a studenci na egzaminie mają obowiązek wybrania dwóch dowolnych i udzielenia wyczerpującej pisemnej odpowiedzi na pytanie i/lub rozwinięcie wskazanego zagadnienia w formie mini-eseju.

Brak zaliczenia ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z wykładu. Tylko w przypadku pozytywnej oceny z egzaminu (minimum oceny dostatecznej) możliwe jest otrzymanie oceny końcowej wyliczanej w następujący sposób: ocena z ćwiczeń stanowi 45%, a ocena z wykładu stanowi 55% ostatecznej oceny z przedmiotu. Jedne zajęcia mogą być nieusprawiedliwione.

W roku akademickim 2020/2021egzamin przeprowadzony w formie zdalnej.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane praktyki zawodowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Makowski
Prowadzący grup: Anna Dudek, Ada Górna, Krzysztof Górny, Anna Grzegorczyk, Barbara Jaczewska, Maciej Jędrusik, Maciej Kałaska, Jerzy Makowski, Marcin Solarz, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grzegorczyk, Jerzy Makowski
Prowadzący grup: Anna Dudek, Ada Górna, Krzysztof Górny, Anna Grzegorczyk, Barbara Jaczewska, Maciej Jędrusik, Maciej Kałaska, Jerzy Makowski, Marcin Solarz, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.