Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia obszarów zurbanizowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-HOZ-SF Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia obszarów zurbanizowanych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia dają hydrologiczne podstawy gospodarowania zasobami wód powierzchniowych w kontekście relacji człowiek – woda (korzyści i zagrożenia, degradacja i ochrona zasobów wodnych).

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie kursu przedstawia się zagadnienia związane z gospodarowaniem zasobami wody w warunkach silnej antropopresji terenów zurbanizowanych. Analizowane są hydrologiczne konsekwencje zabudowy terenów naturalnych. Niezależnie wiele miejsca poświęca się zdarzeniom ekstremalnym (susze i powodzie) i wynikającym stąd zagrożeniom oraz metodom monitorowania i zapobiegania negatywnym skutkom tych zjawisk.

Pełny opis:

W ramach 15 godzin ćwiczeń studenci pracują w 2 osobowych grupach. Tworzą projekt zagospodarowania wybranego terenu w obrębie dużego miasta. Analizują wzrost zapotrzebowania na wodę, i związane z tym problemy gospodarki wodno-ściekowej. Oceniają rolę infrastruktury technicznej miast w przeobrażeniu obiegu wody oraz znaczenie terenów zielonych w kształtowaniu obiegu wody.

Ponadto, analizują zagrożenia wynikające ze zdarzeń ekstremalnych - wezbrania powodzie i susze (metody ochrony, systemy informacji przestrzennej).

Ćwiczenia są realizowane przy wykorzystaniu platformy UW Kampus 2 oraz Komunikatora Google Mee

Literatura:

Chełmicki W., 2001, Woda: zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa,.

Dyrektywa Rady I Parlamentu Europejskiego 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. Ustanawiająca Ramy Wspólnotowego Działania W Dziedzinie Polityki

USTAWA Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. DZ.U. 2017 POZ. 1566

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W03, K_W07, K_U06, K_U07, K_K01

WIEDZA:

- Zna źródła informacji hydrologicznej;

- Zna podstawowe problemy związane z gospodarowaniem zasobami wody w miastach

UMIEJĘTNOŚCI:

- Potrafi przewidzieć skutki nieracjonalnego gospodarowania wodą w zlewni;

- Umie wykorzystać w praktyce opracowania hydrologiczne (np. mapy zagrożeń);

- Potrafi interpretować wyniki opracowań hydrologicznych.

POSTAWY:

- Jest świadomy roli wody w życiu i gospodarce człowieka;

- Jest świadomy roli człowieka w kształtowaniu obiegu wody;

- Jest świadomy zagrożeń i płynących z lokalizacji osiedli w dolinach rzecznych;

- Rozumie ograniczenia przyrodnicze w możliwości korzystania z zasobów wodnych;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (i aktywność [10%oceny], projekt opracowywany w grupach 2 osobowych [50% oceny} i prezentacja wyników [40%oceny].

Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje się, po zdaniu opracowanych materiałów oraz zreferowaniu wyników pracy semestralnej na zajęciach.

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa. W przypadku niemożliwości uczestnictwa w ćwiczeniach (2 zajęcia- nieobecność usprawiedliwiona) konieczne jest uzgodnienie formy uzupełnienia zajęć (na kolejnych zajęciach po nieobecności). Ćwiczenia powinny zostać zaliczone do końca semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowicka
Prowadzący grup: Barbara Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowicka
Prowadzący grup: Barbara Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.