Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-HYDS-F Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Hydrologia stosowana
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geografia fizyczna stosowana) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakres merytoryczny treści wykładów i ćwiczeń są rozwinięciem kursu „Hydrologia i oceanografia”, prowadzonego na pierwszym roku studiów licencjackich.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wskazanie obszarów zastosowania podstawowej wiedzy z zakresu hydrologii w praktyce. Uczestnicy zapoznawani są z podstawowymi metodami ilościowymi stosowanymi w hydrologii. Omawiane są różne źródła informacji hydrologicznej i sposoby opracowania i interpretacji dostępnych materiałów. Przedmiot zajęć stanowi dobrą podstawę do korzystania i rozwinięcia wiedzy na rożnych etapach kształcenia. Zdobyte umiejętności mogą być wykorzystywane w praktyce.

Analizowane są sposoby oceny zasobów wodnych, miary zagrożeń i kierunki przeciwdziałania. Uczestnicy zajęć uczą się interpretacji wyników prognoz hydrologicznych. Omawiane są potencjalne źródła błędów

Pełny opis:

Przedmiot „Hydrologia stosowana” składa się z 2 części: wykładu (15 godzin) oraz ćwiczeń (15 godzin). Wykłady nawiązują do wiadomości podstawowego kursu hydrologii i dotyczą:

- rodzaju i dostępności zasobów wodnych w Polsce;

- oceny zagrożeń związanych z niedoborem i nadmiarem wody;

- monitoringu hydrologicznego.

Ponadto, omawiane są źródła informacji hydrologicznej (bazy danych pomiarowych, mapy hydrograficzne). Część uwagi poświęcona jest prognozom zjawisk hydrologicznych i rożnym formom ich prezentacji. Omawiane są potencjalne źródła błędów.

Ćwiczenia obejmują praktyczne aspekty przygotowania charakterystyk hydrologicznych, ich interpretacji oraz analizy kompleksowej.

Literatura:

Byczkowski A. Hydrologia ogólna, t. 1-2, wyd. SGGW.

Gutry-Korycka M., Sadurski A. , Kundzewicz Z. W., Pociask-Karteczka J, Skrzypczyk L., 2014 Zasoby wodne a ich wykorzystanie Nauka 1, 77-98

Kundzewicz Z., Zalewski M., Kędziora A, Pierzgalski E. Zagrożenia związane z wodą 2010, Nauka 4, 87-96

Pocisk-Karteczka J. (red.) 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy. Wyd UJ.

Tokarczyk T, Szalinska W. Otop I., Bedryj M., 2017, Zarządzanie ryzykiem suszy. Monografie Komit. Gosp. Wodnej PAN z 40

Efekty uczenia się:

Student zna źródła danych hydrologicznych, potrafi zastosować proste metody analizy ilościowej danych z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej. Student rozumie i interpretuje wyniki prognoz hydrologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń: obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności), oddanie i zaliczenie wszystkich projektów. Pełne wersje projektów są przekazywane do sprawdzenia nie później niż tydzień od terminu jego omówienia na zajęciach. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z wykonania projektu. W przypadku nieobecności na zajęciach konieczne jest zgłoszenie się do prowadzącego ćwiczenie i uzgodnienie terminu oddania zaległych materiałów. Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej. Ocena z ćwiczeń ma 50% udziału w ocenie końcowej z przedmiotu.

W związku w z pandemią roku 2020, egzamin pisemny zostanie zaliczony na ocenę na podstawie pisemnego podsumowania i wniosków dot. każdego wykładu wygłoszonego on-line. Prace te powinny być składane przed upływem tygodnia po wykładzie.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.