Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kartografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-KART Kod Erasmus / ISCED: 07.6 / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Kartografia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki w szkole średniej (trygonometria, geometria).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu kartografii: od określenia kształtu i wielkości Ziemi, przez różne możliwości jej odwzorowania na płaszczyźnie, aż po elementarną wiedzę z zakresu redagowania map służącą świadomemu ich użytkowaniu. Zajęcia poświęcone są graficznej prezentacji otaczającego nas świata w postaci map, wykresów i innych przedstawień. Studenci poznają ich założenia, rodzaje, zasady opracowania, czytania i interpretacji. Główny nacisk położony jest na świadome i efektywne użytkowanie map.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia niezbędne dla właściwego rozumienia i użytkowania map: kształt i wielkość Ziemi, podstawy matematyczne map (odwzorowania kartograficzne i związane z nimi zniekształcenia odwzorowawcze), kartoznawstwo (elementy historii kartografii, mapy topograficzne i mapy ogólnogeograficzne, mapy tematyczne, atlasy geograficzne), wizualizacja kartograficzna (opracowanie i użytkowanie map, grafika komputerowa, kartograficzne metody prezentacji), elementy topografii, sposoby przedstawiania i analiza rzeźby terenu na mapach, instrumenty i techniki pomiarowe, reprodukcja kartograficzna i publikacja map cyfrowych.

Studenci zachęcani są do aktywnego udziału w zajęciach poprzez rozwiązywanie quizów kończących każdy wykład.

Ćwiczenia odbywają się w formie warsztatów komputerowych. Mają na celu zapoznanie studentów z mapą (zarówno analogową, jak i cyfrową) jako narzędziem w ręku geografa. Studenci uczą się czytać, analizować, interpretować i użytkować mapy. Poznają komputerowe podstawy analizy danych, możliwości ich przetwarzania oraz podstawowe zasady związane z opracowaniem mapy (z wykorzystaniem programu ArcGIS).

WYMIAR ZAJĘĆ

Liczba godzin, które student powinien przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się:

wykład: godziny zorganizowane 30 godzin, praca samodzielna studenta (przygotowanie do egzaminu) co najmniej 30 godzin,

ćwiczenia: godziny zorganizowane 30 godzin, godziny indywidualnych konsultacji (wg potrzeb studenta, do 20 godzin) praca samodzielna studenta (wykonanie ćwiczeń, przygotowanie do kolokwium) 20 godzin.

Razem - około 110-130 godzin

METODY NAUCZANIA

Metody podające: wykład, prezentacja

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, warsztaty komputerowe, dyskusja, prezentacja

Literatura:

Pasławski J. (red) Wprowadzenie do kartografii i topografii, Wydawnictwo Nowa Era, Wrocław 2006 (wyd. 1), 2010 (wyd. 2).

Zych M., Pieniążek M., Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych, GUS, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W04, K_W08, K_W10, K_U02, K_U03, K_U06, K_U09, K_K03

Student po kursie kartograficznym potrafi zastosować w praktyce wiedzę teoretyczną z zakresu przedmiotu, umie posługiwać się narzędziami geoinformatycznymi, pozyskiwać ogólnodostępne dane przestrzenne.

Umie czytać, interpretować i w prawidłowy sposób użytkować mapę. Potrafi na jej podstawie wnioskować o zjawiskach i procesach zachodzących w otaczającym świecie.

Student potrafi przygotować prostą prezentację graficzną, dobrać dane, dokonać oceny ich poprawności i przydatności.

Obserwuje otaczający go świat, potrafi swoje obserwacje uzupełnić wiedzą pozyskaną z różnego rodzaju prezentacji kartograficznych (map, wykresów, diagramów).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena KOŃCOWA z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze ścieżki GEOINFORMATYKA.

Na ćwiczeniach dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności.

W ramach ćwiczeń odbywają się trzy kolokwia, których zaliczenie (uzyskanie 16/24 pkt) jest koniecznym warunkiem zaliczenia ćwiczeń.

Każdy student jest zobowiązany oddać i zaliczyć wszystkie ćwiczenia (nawet, jeśli był nieobecny na zajęciach).

Ćwiczenia zaliczane są na ocenę na podstawie wykonanych prac i zaliczonych kolokwiów oraz aktywności na zajęciach.

Wykład kończy się egzaminem, a jego forma ustalana jest ze studentami w pierwszym miesiącu zajęć dydaktycznych. Podejście do egzaminu możliwe jest po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń w I terminie.

Osoby, które zaliczą ćwiczenia w II terminie mogą podejść do egzaminu dopiero w sesji poprawkowej. W terminie poprawkowym student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie ćwiczenia (po jednokrotnym sprawdzeniu przez prowadzącego ćwiczenia), zaliczyć kolokwium poprawkowe.

Ocena końcowa z przedmiotu obejmuje ocenę z ćwiczeń (40%) oraz ocenę z egzaminu (60%).

Praktyki zawodowe:

Realizowany program studiów nie przewiduje praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Izabela Gołębiowska, Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, Bożena Ogorzelska, Tomasz Panecki, Karolina Sielicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej:

wykłady - zdalnie na platformie Google Meet,

ćwiczenia - stacjonarnie w pracowni komputerowej (24 godz.) oraz zdalnie (Google Meet, 6 godz.).

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Link do wykładów z kartografii: meet.google.com/wcw-dcsm-gqi

Linki do ćwiczeń z kartografii: https://meet.google.com/wvy-vkib-syw

grupa 1: meet.google.com/gjc-suyt-fxg

grupa 2: meet.google.com/zji-ypdc-fje

grupa 3: meet.google.com/tvt-xxta-pfu

grupa 4: meet.google.com/daj-cmtg-cgw, meet.google.com/nrg-rezr-gzn

grupa 5: meet.google.com/wvy-vkib-syw

grupa 6: meet.google.com/idb-ytui-syh

grupa 7: meet.google.com/bye-eguw-ifi

grupa 8: meet.google.com/dxz-vudm-sdw

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Izabela Gołębiowska, Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, Bożena Ogorzelska, Karolina Sielicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia prowadzone będą w formie uzależnionej od wytycznych ogólnouniwersyteckich.

W przypadku zalecenia formy zdalnej nauczania będzie ono realizowane w sposób synchronicznych (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Na ćwiczeniach wymagane jest również posiadanie włączonej kamery.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.