Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kartografia i topografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-KARTT
Kod Erasmus / ISCED: 07.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kartografia i topografia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki w szkole średniej (trygonometria, geometria).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest graficznej prezentacji otaczającego nas świata w postaci map, wykresów i innych przedstawień. Podczas zajęć studenci poznają ich założenia, rodzaje, zasady opracowania i użytkowania (czytanie i interpretacja).

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia niezbędne dla właściwego rozumienia i użytkowania map: kształt i wielkość Ziemi, podstawy matematyczne map (odwzorowania kartograficzne), kartoznawstwo (mapy topograficzne i mapy ogólnogeograficzne, atlasy geograficzne), wizualizacja kartograficzna (opracowanie i użytkowanie map, grafika, kartograficzne metody prezentacji), topografia, instrumenty i techniki pomiarowe, reprodukcja kartograficzna.

Ćwiczenia odbywają się w formie warsztatów komputerowych. Mają na celu zapoznanie studentów z mapą (zarówno analogową, jak i cyfrową) jako narzędziem w ręku geografa. Studenci uczą się czytać, analizować, interpretować i użytkować mapy. Poznają komputerowe podstawy redagowania map (ArcGIS, Corel Draw). Uczą się czytać i interpretować mapy.

Literatura:

Pasławski J. (red) Wprowadzenie do kartografii i topografii, Wydawnictwo Nowa Era, Wrocław 2006 (wyd. 1), 2010 (wyd. 2).

Efekty uczenia się:

Student po kursie kartograficznym potrafi czytać, interpretować i w prawidłowy sposób użytkować mapę.

Student potrafi przygotować prostą prezentację graficzną, dobrać dane, dokonać oceny ich poprawności i przydatności.

Obserwuje otaczający go świat, potrafi swoje obserwacje uzupełnić wiedzą pozyskaną z prezentacji kartograficznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena KOŃCOWA z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOINFORMATYKA

W ramach ćwiczeń odbywają się cztery kolokwia, których zaliczenie (uzyskanie 23/40 pkt) jest koniecznym warunkiem zaliczenia ćwiczeń.

W ramach ćwiczeń odbywają się trzy kolokwia, których zaliczenie (uzyskanie 15/24 pkt) jest koniecznym warunkiem zaliczenia ćwiczeń.

Każdy student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie ćwiczenia, uzyskując z każdego z nich co najmniej 1 pkt.

Ćwiczenia zaliczane są na ocenę na podstawie wykonanych prac i zaliczonych kolokwiów oraz aktywności na zajęciach.

Wykład kończy się egzaminem pisemnym.

Ocena końcowa z przedmiotu obejmuje ocenę z ćwiczeń (40%) oraz ocenę z egzaminu (60%).

Praktyki zawodowe:

Realizowany program studiów nie przewiduje praktyk zawodowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)