Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klimatologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-KLS-F Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klimatologia stosowana
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geografia fizyczna stosowana) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Meteorologia i klimatologia 1900-1-MK

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest praktycznym zastosowaniom wiedzy klimatologicznej w waloryzacji środowiska, w różnych dziedzinach działalności człowieka oraz w życiu codziennym. Treściami kształcenia są także podstawowe metody i narzędzia badawcze wykorzystywane w klimatologii stosowanej.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na wykładzie:

1. Przedmiot badań klimatologii stosowanej, historia rozwoju tej dyscypliny oraz jej główne narzędzia badawcze.

2. Wpływ warunków klimatycznych na organizm człowieka - podstawy bioklimatologii.

3. Wpływ warunków klimatycznych na rolnictwo - podstawy agroklimatologii i fenologii.

4. Rola klimatu w architekturze, budownictwie i planowaniu przestrzennym - podstawy klimatologii urbanistycznej.

5. Wpływ warunków klimatycznych na wybrane dziedziny działalności człowieka: transport i komunikację, energetykę, finanse i ekonomię.

6. Uwarunkowania klimatyczne turystyki i rekreacji, podstawy meteorologii sportu.

(Poszczególne zagadnienia mogą być poruszane w dowolnej kolejności, na więcej niż jednym wykładzie)

Ćwiczenia w praktyczny sposób nawiązują do treści poruszanych na wykładach. Pokazują zastosowanie wiedzy klimatycznej w życiu codziennym i w różnych dziedzinach gospodarki narodowej. Studenci mają okazję zapoznać się z najnowszym stanem badań klimatologii stosowanej na świecie, studiując artykuły naukowe w języku angielskim z tej dziedziny w czasopismach o randze międzynarodowej. Uczestnicy zajęć mają okazję zastosować w praktyce narzędzia badawcze klimatologii urbanistycznej i bioklimatologii, dokonać bonitacji klimatu miasta ze względu na potrzeby człowieka oraz określić potencjał energetyczny klimatu wybranego regionu.

Literatura:

1. Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1998, Agrometeorologia, PWN, Warszawa.

2. Błażejczyk K., Kunert A., 2011, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa.

3. Durschmied E., 2001, Jak pogoda zmieniała losy wojen i świata, Amber, Warszawa.

4. Jafernik H., Wilczek Z., Ziarko J., 2000, Meteorologiczna osłona działań lotnictwa, Bellona, Warszawa.

5. Janiszewski S., 2010, Podstawy meteorologii lotniczej, WPK J. Skalmierskiego, Katowice.

6. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, PAN IGiPZ Monografie 1,Warszawa.

7. Lewińska J., 2000, Klimat miasta. Zasoby. Zagrożenia. Kształtowanie. IGPiK.

8. Oke T.R. 1987, Boundary layer climates, Routledge, London-New York.

9. Preś J., 2007, Zarządzanie ryzykiem pogodowym, Wyd. CeDeWu, Warszawa.

10. Radomski C., 1977, Agrometeorologia, PWN, Warszawa.

11. Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, 2003.

12. Thompson R.D., Perry A. (ed), 1997, Applied climatology, Routledge, London-New York.

Czasopisma:

- Theoretical and Applied Climatology, Springer.

- Journal of Applied Meteorology & Climatology, AMS

- International Journal of Biometeorology, Springer

- Agricultural and Forest Meteorology, ELSEVIER

- Building and environment, ELSEVIER

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

Wiedza

1. zna najważniejsze zagadnienia i kierunki badawcze klimatologii stosowanej

2. posiada wiedzę na temat roli meteorologii i klimatologii w różnych dziedzinach działalności człowieka

3. zna kryteria oceny oraz metody badawcze stosowane w agroklimatologii, bioklimatologii, klimatologii urbanistycznej oraz innych dyscyplinach klimatologii stosowanej.

Umiejętności

1. właściwie posługuje się terminologią fachową z zakresu klimatologii stosowanej

2. umie prawidłowo zinterpretować dane klimatologiczne oraz dokonać waloryzacji warunków klimatycznych na potrzeby wybranej dziedziny działalności człowieka

3. umie wyciągać krytyczne wnioski i je artykułować, jak również przedstawić wyniki analiz w postaci prezentacji ustnej, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Postawy

1. rozumie i docenia wpływ warunków klimatycznych na różne dziedziny działalności człowieka

2. ma świadomość roli klimatologa we współczesnym świecie i rozumie znaczenie badań klimatologii stosowanej dla różnych działów gospodarki

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: oceniane ciągłe (prace sprawdzające, ćwiczenia, aktywny udział w dyskusji, prezentacje własne studentów).

Wykład: egzamin pisemny (test wyboru + pytania otwarte). Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest zaliczenie ćwiczeń.

Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia wynik egzaminu i ocenę z ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.