Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing miejski i regionalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-MMR-SE
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing miejski i regionalny
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuję problematykę związaną z marketingiem terytorialnym jednostek samorządu terytorialnego. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej działań marketingowych podejmowanych przez j.s.t. oraz wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do oceny wybranych działań marketingowych gminy.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej działań marketingowych podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W trakcie zajęć poruszane są następujące zagadnienia:

- historia marketingu terytorialnego,

- etapy tworzenia strategii marketingowej j.s.t.,

- metody analizy marketingowej,

- cele strategiczne, misja i wizja j.s.t.,

- analiza portfela produktów j.s.t., segmentacja rynku, wybór i charakterystyka grup docelowych,

- terytorialny marketing – mix,

- wizerunek j.s.t.

Na każdych zajęciach przedstawiane są przykłady działań marketingowych podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (doświadczenia polskie i zagraniczne).

Zakłada się, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania strategii marketingowej gminy oraz prowadzenia działań marketingowych w j.s.t.

Literatura:

Domański T. (red.), 1997, „Marketing terytorialny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów”, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Dudek-Mańkowska S., 2011, „Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Florek M., Janiszewska K., 2008, „Marketing terytorialny: studia przypadków”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Florek, M., 2014, „Kapitał marki miasta zorientowany na konsumenta: źródła i pomiar”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kavaratzis, M., Warnaby, G., & Ashworth, G. J. (Eds.), 2014, “Rethinking place branding: Comprehensive brand development for cities and regions”, Springer.

Kotler Ph., 2005, „Marketing”, Rebis, Poznań.

Markowski T. (red.), 2002, „Marketing terytorialny, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.

Szromnik A., 2016, „Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku”, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W08, K_U04, K_U10, K_K06

Wiedza

Studenci po ukończeniu przedmiotu potrafią:

- omówić przemiany jakie zachodzą wewnątrz marketingu,

- omówić przedmiot zainteresowania marketingu terytorialnego,

- definiować typy, poziomy i aspekty marketingu terytorialnego,

- scharakteryzować strukturę strategii marketingowej jednostki samorządu terytorialnego,

- omówić typy strategii marketingowych,

- omówić metody segmentacji rynku i wybór grup docelowych,

- opisać różne koncepcje marketingu-mix,

- omówić cykl życia produktu terytorialnego,

- zaprezentować marketingowe instrumenty wykorzystywane przez j.s.t. do oddziaływania na inwestorów, turystów oraz mieszkańców,

- zdefiniować wizerunek j.s.t,

- omówić przykłady działań marketingowych realizowanych przez wybrane j.s.t.

Umiejętności

Studenci po ukończeniu kursu potrafią:

- ocenić obecną orientację marketingową j.s.t.,

- przeprowadzić analizę działań marketingowych prowadzonych w j.s.t. wykorzystując różne narzędzia,

- zaprojektować nowe produkty terytorialne,

- opracowań komunikat marketingowy,

- zaprojektować badanie dot. oceny orientacji marketingowej gminy oraz oceny siły marki miejsca.

Kompetencje społeczne:

Studenci po ukończeniu kursu:

- potrafią działać w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych

- potrafią współdziałać i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę składają się punkty zdobyte za:

- sprawdzian pisemny

- prezentacje przygotowane przez studentów na zadany przez Prowadzącego temat.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie zarówno ćwiczeń jak i wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Dudek-Mańkowska
Prowadzący grup: Sylwia Dudek-Mańkowska, Maciej Misztal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)